JEREMIA

KAPITEL 47

Profetia om filisteerna

1 Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om filisteerna innan farao angrep Gaza:

2 Så säger Herren:

Se hur vattnet stiger från norr

och blir till en strömmande flod.

Den översvämmar landet

och allt som finns där,

städerna och dem som bor där.

Människorna skriker,

alla landets invånare jämrar sig,

3 över hingstarnas stampande hovar,

dånet från hans vagnar,

bullret från hans hjul.

Fäderna lämnar sönerna bakom sig.

De står handlingsförlamade.

4 För nu har dagen kommit

då alla filisteer ska förintas,

och att från Tyros och Sidon

utrota varje hjälpare som återstår.

För Herren ska förinta filisteerna,

de som är kvar från Kaftors ö.

5 Gazas huvud har rakats.

Ashkelon förgås.

Du som är kvar i deras dal,

hur länge ska du skära dig?

6 O, Herrens svärd, ska du aldrig få rast?

Dra dig in i din skida, vila och var stilla!

7 Men hur ska det få rast

när Herren gett sin befallning?

Han har bestämt svärdet 

mot Ashkelon och mot kustlandet.

Nästa

Föregående

47:4. Kaftors ö. Sannolikt Kreta.

© Ragnar Blomfelt