ESRA

KAPITEL 2

De som återvände från Babel

1 Detta är de män från provinsen som drog upp från fångenskapen i exil. Babels kung Nebukadnessar hade fört bort dem, men nu återvände de till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. 2 De följde med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilsan, Mispar, Bigvaj, Rehum och Baana.

Detta är antalet män av Israels folk: 3 Paroshs söner: 2 172, 4 Shefatjas söner: 372, 5 Aras söner: 775, 6 Pahat-Moabs söner, av Jeshuas och Joabs söner: 2 812, 7 Elams söner: 1 254, 8 Sattus söner: 945, 9 Sackajs söner: 760, 10 Banis söner: 642, 11 Bebais söner: 623, 12 Asgads söner: 1 222, 13 Adonikams söner: 666, 14 Bigvajs söner: 2 056, 15 Adins söner: 454, 16 Aters söner av Hiskia: 98, 17 Besajs söner: 323, 18 Joras söner: 112, 19 Hashums söner: 223, 20 Gibbaras söner: 95, 21 Betlehems söner: 123, 22 männen från Netofa: 56, 23 männen från Anatot: 128, 24 Asmavets söner: 42, 25 Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots söner: 743, 26 Ramas och Gebas söner: 621, 27 männen från Mikmas: 122, 28 männen från Betel och Aj: 223, 29 Nebos söner: 52, 30 Magbishs söner: 156, 31 den andre Elams söner: 1 254, 32 Harims söner: 320, 33 Lods, Hadids och Onos söner: 725, 34 Jerikos söner: 345, 35 Senaas söner: 3 630.

36 Av prästerna: Jedajas söner av Jeshuas hus: 973, 37 Immers söner: 1 052, 38 Pashurs söner: 1 247, 39 Harims söner: 1 017.

40 Av leviterna: Jeshuas och Kadmiels söner, av Hodajas söner: 74. 41 Av sångarna: Asafs söner: 128. 42 Av dörrvakternas söner: sönerna till Shallum, Ater, Talmon, Ackub, Hatita och Sobaj, sammanlagt 139.

43 Av tempeltjänarna: sönerna till Siha, Hasufa, Tabbaot, 44 Kero, Siaha, Padon, 45 Lebana, Hagaba, Ackub, 46 Hagab, Samlaj, Hanan, 47 Giddel, Gahar, Reaja, 48 Resin, Nekoda, Gassam, 49 Uzza, Pasea, Besaj, 50 Asna, Meunim, Nefisim, 51 Bakbuk, Hakufa, Harhur, 52 Baslut, Mehida, Harsha, 53 Barko, Sisera, Tema, 54 Nesia och Hatifa.

55 Av Salomos tjänares söner: sönerna till Sotaj, Hassoferet, Peruda, 56 Jaala, Darkon, Giddel, 57 Shefatja, Hattil, Pokeret-Hassebajim och Ami.

58 Tempeltjänarna och Salomos tjänares söner var sammanlagt 392.

59 Följande var de som begav sig från Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addam och Immer, men som inte kunde redogöra för släkt och uppkomst, om de tillhörde Israel: 60 sönerna till Delaja, Tobia, Nekoda, 652. 61 Av prästernas söner: sönerna till Habaja, Hacko och Barzillaj, han som tog en av gileaditen Barzillajs döttrar till hustru och blev uppkallad efter dem. 62 Dessa kunde inte finna sina släktregister. Därför utestängdes de från prästämbetet. 63 Ståthållaren förbjöd dem att äta av det högheliga tills en präst framträdde med urim och tummim.

64 Hela församlingen utgjorde 42 360 tillsammans, 65 förutom slavar och slavinnor som uppgick till 7 337. Därtill 200 sångare och sångerskor. 66 De hade 736 hästar, 245 mulåsnor, 67 samt 435 kameler och 6 720 åsnor.

68 När de kom till Herrens hus i Jerusalem gav några av huvudmännen frivilliga gåvor till Guds hus för att det skulle återuppbyggas på sin plats. 69 De gav efter förmåga till arbetskassan: 500 kilo guld, 2,5 ton silver och 100 prästdräkter.

70 Prästerna, leviterna, några av folket, sångarna, dörrvakterna och tempeltjänarna bosatte sig i sina städer, och hela Israel i sina städer.

Nästa

Föregående

2. Jfr Neh 7:6-73.

2:63. urim och tummim. Se kommentar till 2 Mos 28:30.

© Ragnar Blomfelt