ESRA

KAPITEL 10

Folket bekänner sin synd

1 Esra låg framför Guds hus och bad och bekände under tårar. Samtidigt samlades en väldig skara av Israels folk omkring honom, män, kvinnor och barn. Och alla storgrät. 2 Shekanja, Jehiels son, en elamit, sa till Esra: ”Vi har varit otrogna mot vår Gud genom att ta oss främmande kvinnor från folken här i landet. Men trots det finns det ännu hopp för Israel. 3 Låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud att sända iväg alla dessa kvinnor och deras barn. Detta enligt rådet från min herre och dem som fruktar vår Guds bud. Låt oss följa lagen. 4 Res dig upp, ansvaret ligger på dig och vi stöder dig. Var stark och gå till handling!”

5 Då reste sig Esra och lät de främsta bland prästerna, leviterna och hela Israel avlägga en ed att de skulle göra som det var sagt. Och de svor eden. 6 Esra gav sig sedan iväg från platsen framför Guds hus och gick in i Johanans, Eljashibs sons, tempelkammare. Han kom dit, och han varken åt eller drack eftersom han sörjde över de hemkomnas otrohet.

7 I Juda och Jerusalem lät kungöras bland alla fångenskapens söner att de skulle samlas i Jerusalem. 8 Enligt ledarnas och de äldstes beslut skulle alla som inte kom inom tre dagar få all sin egendom förverkad och själv uteslutas ur de hemkomnas församling. 9 Då samlades alla män från Juda och Benjamin i Jerusalem på den tredje dagen, det är den tjugonde dagen i nionde månaden. Hela folket slog sig ner på platsen framför Guds hus. De darrade för sakens skull och för att det ösregnade.

10 Prästen Esra steg fram och sa till dem: ”Ni har varit otrogna och tagit er främmande kvinnor. Därmed har ni ökat Israels skuld. 11 Men bekänn nu inför Jahve, era fäders Gud, och gör hans vilja. Skilj er från folken här i landet och från de främmande kvinnorna.” 12 Då svarade hela församlingen högt: ”Ja, vi måste göra som du säger! 13 Men det är mycket folk här, och nu är det regntid och vi klarar inte av att stå här ute. Inte heller kan ärendet behandlas på en dag eller två, för vi är många som syndat i detta. 14 Låt därför våra ledare företräda hela folket. Och låt alla i våra städer som tagit sig främmande kvinnor infinna sig på bestämda tider med de äldste och domarna i varje stad. Vi gör så tills vår Guds vrede som brinner på grund av detta har blidkats över oss. 15 Endast Jonatan, Asaels son, och Jaseja, Tikvas son, motsatte sig detta. Och Meshullam samt leviten Shabbetai gav dem stöd.

16 Men fångenskapens söner gjorde som det var sagt. Prästen Esra utsåg huvudmän för familjerna, alla namngivna. På första dagen i tionde månaden satte de sig för att undersöka saken. 17 Den första dagen i första månaden var de klara med de fall där män hade tagit sig främmande kvinnor.

De skyldiga till blandäktenskap

18 Följande prästsöner hade tagit sig främmande kvinnor: Av söner till Jeshua, Josadaks son, och hans bröder: Maaseja, Elieser, Jarib och Gedalja. 19 De lovade att sända iväg sina hustrur. Och för sin skuld frambar de en bagge ur hjorden som skuldoffer.

20 Av Immers söner: Hanani och Sebadja. 21 Av Harims söner: Maaseja, Elia, Shemaja, Jehiel och Uzzia. 22 Av Pashurs söner: Eljoenaj, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad och Eleasa.

23 Av leviterna: Josabad, Shimei, Kelaja, som också hette Kelita, samt Petaja, Juda och Elieser. 24 Av sångarna: Eljashib. Av dörrvakterna: Shallum, Telem och Uri.

25 Av det övriga Israel: av Paroshs söner: Ramja, Issia, Malkia, Mijamin, Eleasar, Malkia och Benaja. 26 Av Elams söner: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot och Elia. 27 Av Sattus söner: Eljoenaj, Eljashib, Mattanja, Jeremot, Sabad och Aziza. 28 Av Bebajs söner: Johanan, Hananja, Sabbaj och Atlaj. 29 Av Banis söner: Mesullam, Malluk, Adaja, Jashub, Sheal och Jeremot. 30 Av Pahat-Moabs söner: Adna och Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besalel, Binnuj och Manasse. 31 Av Harims söner: Elieser, Ishia, Malkia, Shemaja, Simeon, 32 Benjamin, Malluk och Shemarja. 33 Av Hashums söner: Mattenaj, Mattata, Sabad, Elifelet, Jeremaj, Manasse och Shimei. 34 Av Banis söner: Maadaj, Amram, Uel, 35 Benaja, Bedeja, Keluhi, 36 Vanja, Meremot, Eljashib, 37 Mattanja, Mattenaj och Jaasu. 38 Av Binnujis söner: Shimei, 39 Shelemja, Natan, Adaja, 40 Maknadbaj, Shashaj, Sharaj, 41 Azarel, Shelemja, Shemarja, 42 Shallum, Amarja och Josef. 43 Av Nebos söner: Jegiel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddu, Joel och Benaja.

44 Alla dessa hade tagit sig främmande kvinnor. En del av dessa kvinnor hade fött barn.

Nehemja

Föregående

10:9. den tjugonde dagen i nionde månaden. December 458 f. Kr.

10:11. Skilj er från folken här i landet och från de främmande kvinnorna. Se kommentar till 9:1-2. Principen i uppmaningen gäller fortfarande för Guds folk i denna värld, se t.ex. 2 Kor 6:14-18 med kommentar. Men se även 1 Kor 7:12-16.

10:18-44. Listan redovisar drygt 110 män av sammanlagt cirka 30000 män (kapitel 2). Att blandäktenskapen inte upphörde görs klart genom Neh 13:23-27 omkring tjugofem år senare.

© Ragnar Blomfelt