FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 7

Stamledarnas offergåvor

1 Den dag Mose hade rest tälthelgedomen smorde och helgade han den och alla dess tillbehör. Han smorde och helgade också altaret och alla dess tillbehör. 2 Och Israels ledare – överhuvudena för sina fäders familjer, stamledarna, de som stod över alla mönstrade – 3 kom med sina offergåvor inför Herrens ansikte: sex vagnar med tak och tolv oxar, en vagn för två ledare och en oxe för varje ledare. De förde fram dem inför tälthelgedomen.

4 Herren sa till Mose: 5 ”Ta emot det av dem och använd det till tjänsten vid mötestältet. Ge det åt leviterna efter var och ens uppgifter.”

6 Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem till leviterna. 7 Han gav till Gershons söner två vagnar och fyra oxar efter behoven i deras arbete. 8 Han gav till Meraris söner fyra vagnar och åtta oxar efter behoven i det arbete de utförde under ledning av Itamar, prästen Arons son. 9 Men han gav inget till Kehats söner, för de hade ansvar för de heliga föremålen som de skulle bära på axlarna.

10 Ledarna förde fram gåvor till altarets invigning den dag det smordes. De bar fram gåvorna inför altaret. 11 Och Herren sa till Mose: ”Ledarna ska komma var sin dag och föra fram sina offergåvor till altarets invigning.”

12 Den som första dagen frambar sin offergåva var Nahshon, Amminadabs son av Judas stam. 13 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 14 en hundra grams guldskål full med rökelse, 15 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 16 en bock till syndoffer, 17 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Nahshons, Amminadabs sons, offergåva.

18 Andra dagen kom Netanel, Suars son, ledaren för Isaskar. 19 Han bar fram sin offergåva: ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 20 en hundra grams guldskål full med rökelse, 21 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 22 en bock till syndoffer, 23 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.

24 Tredje dagen kom ledaren för Sebulons söner, Eliab, Helons son. 25 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 26 en hundra grams guldskål full med rökelse, 27 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 28 en bock till syndoffer, 29 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.

30 Fjärde dagen kom ledaren för Rubens söner, Elisur, Shedeurs son. 31 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 32 en hundra grams guldskål full med rökelse, 33 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 34 en bock till syndoffer, 35 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Shedeurs sons, offergåva.

36 Femte dagen kom ledaren för Simeons söner, Shelumiel, Surishaddajs son. 37 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 38 en hundra grams guldskål full med rökelse, 39 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 40 en bock till syndoffer, 41 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Shelumiels, Surishaddajs sons, offergåva.

42 Sjätte dagen kom ledaren för Gads söner, Eljasaf, Deguels son. 43 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 44 en hundra grams guldskål full med rökelse, 45 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 46 en bock till syndoffer, 47 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

48 Sjunde dagen kom ledaren för Efraims söner, Elishama, Ammihuds son. 49 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 50 en hundra grams guldskål full med rökelse, 51 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 52 en bock till syndoffer, 53 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elishamas, Ammihuds sons offergåva.

54 Åttonde dagen kom ledaren för Manasses söner, Gamliel, Pedasurs son. 55 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 56 en hundra grams guldskål full med rökelse, 57 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 58 en bock till syndoffer, 59 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Gamliels, Pedasurs sons, offergåva.

60 Nionde dagen kom ledaren för Benjamins söner, Abidan, Gideonis son. 61 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 62 en hundra grams guldskål full med rökelse, 63 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 64 en bock till syndoffer, 65 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.

66 Tionde dagen kom ledaren för Dans söner, Ahieser, Ammishaddajs son. 67 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 68 en hundra grams guldskål full med rökelse, 69 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 70 en bock till syndoffer, 71 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiesers, Ammishaddajs sons, offergåva.

72 Elfte dagen kom ledaren för Ashers söner, Pagiel, Okrans son. 73 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 74 en hundra grams guldskål full med rökelse, 75 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 76 en bock till syndoffer, 77 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

78 Tolfte dagen kom ledaren för Naftalis söner, Ahira, Enans son. 79 Hans offergåva var ett silverfat som vägde 1,3 kilo och en silverskål på 0,7 kilo efter helgedomsvikt, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till matoffer, 80 en hundra grams guldskål full med rökelse, 81 en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 82 en bock till syndoffer, 83 och till fredsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.

84 Detta var offergåvorna från Israels ledare till altarets invigning när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar. 85 Varje silverfat vägde 1,3 kilo och varje skål 0,7 kilo. Allt silvret i kärlen vägde 24 kilo efter helgedomsvikt. 86 De tolv guldskålarna fulla av rökelse vägde var och en hundra gram efter helgedomsvikt. Allt guldet i skålarna vägde 1,2 kilo.

87 Djuren till brännoffren var tolv tjurar, tolv baggar, tolv årsgamla lamm med tillhörande matoffer, och tolv bockar till syndoffer. 88 Djuren till fredsoffren var tjugofyra tjurar, sextio baggar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var offergåvorna till altarets invigning efter att det blivit smort.

89 När Mose gick in i mötestältet för att tala med Herren, hörde han rösten tala till honom mellan de två keruberna, ovanför försoningslocket som låg på vittnesbördets ark. Och Herren talade till honom.

Nästa

Föregående

7:84-89. Detta uppfyllde Guds löfte i 2 Mos 25:22.

© Ragnar Blomfelt