FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 3

Arons söner

1 Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt när Herren talade med Mose på berget Sinai. 2 Detta är namnen på Arons söner: Nadab, den förstfödde, Abihu, Eleasar och Itamar. 3 Så hette Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till präster. 4 Men Nadab och Abihu dog inför Herrens ansikte när de bar fram osanktionerad eld inför Herren i Sinaiöknen. De hade inga söner. Så Eleasar och Itamar var präster under sin far Aron.

Leviterna

5 Herren sa till Mose: 6 ”För hit Levis stam och ställ dem inför prästen Aron för att betjäna honom. 7 De ska utföra uppgifter åt Aron och hela församlingen framför mötestältet när de gör tjänst vid tälthelgedomen. 8 De ska ta hand om mötestältets alla tillbehör och utföra uppgifter åt Israels söner när de gör tjänst vid tälthelgedomen. 9 Du ska ge leviterna åt Aron och hans söner. Ja, de ska ges åt honom som en gåva från Israels söner. 10 Aron och hans söner ska du tillsätta att ansvara för prästtjänsten. Kommer en obehörig nära ska han avrättas.”

11 Herren sa till Mose: 12 ”Lyssna, jag har tagit ut leviterna från Israels söner istället för allt förstfött bland dem från moderlivet. Leviterna tillhör mig, 13 för alla förstfödda tillhör mig. Den dag jag slog allt förstfött i Egypten avskilde jag åt mig allt förstfött i Israel bland människor och boskap. Det tillhör mig. Jag är Jahve.”

14 Herren sa till Mose i Sinaiöknen: 15 ”Mönstra Levis söner efter deras familjer och släkter. Räkna alla av manligt kön som är en månad eller mer.” 16 Mose mönstrade dem enligt Herrens ord så som han blivit befalld.

17 Detta är namnen på Levis söner: Gershon, Kehat och Merari.

18 Detta är namnen på Gershons söner och deras släkter: Libni och Shimei.

19 Kehats söner och deras släkter: Amram och Jishar, Hebron och Ussiel.

20 Meraris söner och deras släkter: Mahli och Mushi. Detta var leviternas släkter och deras familjer.

21 Från Gershon härstammade libniternas och shimeiternas släkter. Dessa var gershoniternas släkter.  22 De mönstrade, alla av manligt kön från en månads ålder eller mer, var 7 500. 23 Gershoniternas släkter hade sitt läger bakom tälthelgedomen, mot väst. 24 Ledare för gershoniternas familjer var Eljasaf, Laels son. 25 Gershons söner skulle vid mötestältet ansvara för tälthelgedomen, tältöverdraget, draperiet för ingången till mötestältet, 26 förgårdens omhängen, draperiet för ingången till förgården runt tälthelgedomen och altaret, samt tältlinorna och allt arbete som hörde till.

27 Från Kehat härstammade amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ussieliterna. Dessa var kehatiternas släkter. 28 Dessa, alla av manligt kön från en månads ålder eller mer var 8 600. Dessa skulle ansvara för de heliga föremålen. 29 Kehatiternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tälthelgedomen. 30 Ledare för de kehatitiska släkternas familjer var Elisafan, Ussiels son. 31 De skulle ansvara för arken, bordet, ljusstaken, altarna och de heliga föremål som användes vid tjänsten, samt förhänget och allt arbete med det. 32 Högste ledare för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över dem som ansvarade för helgedomen och dess skötsel.

33 Från Merari härstammade mahliternas och mushiternas släkt. Dessa var merariternas släkter. 34 De mönstrade, alla av manligt kön från en månads ålder eller mer, var 6 200. 35 Ledare för de meraritiska släkternas familjer var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid norra sidan av tälthelgedomen. 36 Meraris söner fick till uppgift att ha vården om tälthelgedomens brädor, tvärstänger, stolpar och socklar samt övriga tillbehör och allt arbete som hörde till, 37 likaså om stolparna runt förgården med deras socklar, pluggar och linor.

38 Mitt för tälthelgedomen på framsidan, framför mötestältet österut, hade Mose, Aron och hans söner sitt läger. På Israels söners vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. En obehörig som kom nära skulle avrättas.

39 De mönstrade leviterna, som Mose och Aron på Herrens befallning mönstrade efter deras släkter, alla av manligt kön från en månads ålder eller mer, var 22 000.

40 Herren sa till Mose: ”Mönstra alla förstfödda av manligt kön bland Israels söner, alla som är en månad eller mer, och räkna namnen. 41 Ta ut åt mig leviterna – jag är Jahve – istället för alla förstfödda bland Israels söner, och leviternas boskap istället för allt förstfött bland Israels söners boskap.” 42 Och Mose mönstrade alla förstfödda bland Israels söner, så som Herren befallt honom. 43 De förstfödda av manligt kön, varje namn räknat av de mönstrade från en månads ålder eller mer, var 22 273.

44 Herren sa till Mose: 45 ”Ta ut leviterna istället för allt förstfött bland Israels söner och leviternas boskap istället för deras boskap. Leviterna tillhör mig. Jag är Jahve. 46 För att lösa de 273 av Israels söners förstfödda som överstiger leviternas antal, 47 ska du ta femtio gram silver per person efter helgedomens standardvikt. 48 Pengarna ska du ge åt Aron och hans söner som lösen för de övertaliga.” 49 Mose tog lösesumman från de övertaliga, de som inte blivit lösta mot leviter. 50 Av Israels söners förstfödda tog han emot femton kilo silver efter helgedomens standardvikt. 51 Mose gav lösesumman åt Aron och hans söner, efter Herrens ord och befallning till Mose.

Nästa

Föregående

3:4. Nadab och Abihu dog. Se 3 Mos 10:1-3.

3:6. Levis stam. Leviterna var befriade från krigstjänst. Deras uppgifter bestod i att bevaka tälthelgedomen från obehöriga, assistera prästerna och transportera helgedomen från plats till plats, något som beskrivs i kapitel 4. Se även 1:47-53, 8:5-26. prästen Aron. Han och hans söner var levitiska präster.

© Ragnar Blomfelt