FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 18

Prästerna och leviterna

1 Herren sa till Aron: ”Du och dina söner och din fars hus ska bära skulden avseende helgedomen. Du och dina söner ska bära skulden avseende er prästtjänst. 2 Även dina bröder av Levis stam, din fars stam, ska du ta med dig. De ska vara hos dig och hjälpa dig vid vittnesbördets tält där du och dina söner är. 3 De utför uppgifter för dig och för hela tältet. Men de får inte komma nära de heliga föremålen eller altaret, för då kommer de och ni att dö. 4 De ska hålla sig till dig och utföra uppgifter vid mötestältet, utföra allt arbete vid tältet. Ingen obehörig får komma nära er. 5 Ni ska utföra uppgifter vid helgedomen och altaret, för att inte vrede åter ska drabba Israels söner. 6 Det är jag som utvalt era bröder leviterna från Israels söner. De är givna åt er som en gåva från Herren för arbetet vid mötestältet. 7 Men du och dina söner ska utföra uppgifterna för er prästtjänst, allt avseende altaret och det innanför förhänget. Det arbetet ska ni utföra. Jag ger er prästämbetet som en gåva. En obehörig som kommer nära det ska avrättas.”

8 Herren sa till Aron: ”Lyssna, jag ger dig ansvaret för alla offergåvor jag får. Jag ger Israels söners alla heliga gåvor som ett ämbetsarv åt dig och dina söner. Det är en bestående rätt. 9 Av det högheliga som inte bränts upp ska detta tillhöra dig: alla deras gåvor, alla matoffer, syndoffer och skuldoffer de offrar åt mig. Detta är högheligt och tillhör dig och dina söner. 10 Du ska äta det på en höghelig plats. Bara män ska äta det. Det ska vara heligt för dig. 11 Även detta tillhör dig: deras offergåvor, alla lyftoffer som Israels söner frambär. Jag ger dem åt dig och dina söner och döttrar som en bestående rättighet. Alla i ditt hus som är rena kan äta det. 12 Jag ger dig allt det bästa av oljan, det nya vinet och av säden, det första av det som de ger åt Herren. 13 De första frukterna av allt i deras land och som de frambär åt Herren tillhör dig. Alla i ditt hus som är rena kan äta det. 14 Allt vigt i Israel tillhör dig. 15 Allt som öppnar moderlivet, varje varelse, människa eller djur, som de för fram till Herren tillhör dig. Men det förstfödda bland människor och det förstfödda bland orena djur ska du friköpa. 16 När de är en månad gamla ska du friköpa dem med lösesumman, en halv årslön, efter helgedomsvikt. 17 Men du ska inte friköpa det förstfödda bland nötboskap, får eller getter. De är heliga. Deras blod ska du stänka på altaret, och fettet ska du bränna som ett eldoffer, till en blidkande doft för Herren. 18 Men köttet ska tillhöra dig, likaså lyftofferbringan och det högra lårstycket. 19 Alla heliga gåvor som Israels söner offrar åt Herren ger jag åt dig och dina söner och döttrar som en bestående rätt. Detta är ett bestående saltförbund inför Herren, för dig och dina ättlingar.”

20 Herren sa till Aron: ”Du ska inte ha någon egendom i deras land, inte heller någon andel bland dem. Jag är din andel och din egendom bland Israels söner. 21 Lyssna, jag ger åt Levis söner allt tionde i Israel till egendom, som lön för arbetet de utför, deras tjänst vid mötestältet. 22 Israels söner får aldrig mer komma nära mötestältet, för då bär de på skuld och måste dö. 23 Det är leviterna som ska förrätta tjänsten vid mötestältet, och själva bära sina synder. Det ska vara en bestående stadga från släkte till släkte att de inte ska ha någon egendom bland Israels söner. 24 För tiondet som Israels söner offrar som gåva åt Herren ger jag till egendom åt leviterna. Det är därför jag säger om dem att de inte ska ha någon egendom bland Israels söner.”

25 Herren sa till Mose: 26 ”Säg till leviterna: När ni tar emot av Israels söner det tionde som jag gett till er av dem som er egendom, då ska ni av det ge en tiondel av tiondet som gåva åt Herren. 27 Er gåva ska räknas som vore det brödsäd från tröskplatsen och överflöd från vinpressen. 28 På så sätt ger också ni en gåva åt Herren. Ni ska ge den av allt tionde som ni tar emot av Israels söner. Denna Herrens gåva av tionden ska ni ge åt prästen Aron. 29 Av alla gåvor ni får ska ni offra åt Herren allt som tillhör honom, det bästa av gåvorna, den del som är helig. 30 Säg till dem: När ni ger som gåva det bästa, ska leviternas gåva räknas likvärdigt med avkastningen från tröskplats och vinpress. 31 Ni får äta det var ni vill med ert husfolk, för det är lönen för er tjänstgöring vid mötestältet. 32 När ni offrar det bästa av det bär ni inte på skuld. Men ni ska inte vanhelga Israels söners heliga gåvor, så att ni måste dö.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt