FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 1

Mönstring av Israels armé

1 Herren talade till Mose i mötestältet i Sinaiöknen den första dagen i andra månaden av det andra året efter att de lämnat Egypten. Han sa: 2 ”Räkna Israels söner, hela deras församling efter deras släkter och familjer, och anteckna namnen på alla män, varje person för sig. 3 Du och Aron ska mönstra alla män i Israel som är tjugo år eller mer och som kan tjäna i armén efter deras trupper. 4 Ta med er en man från varje stam, den som är överhuvud för sin familj. 5 Detta är namnen på de män som ska bistå er: Från Ruben: Elisur, Shedeurs son, 6 från Simeon: Shelumiel, Surishaddajs son, 7 från Juda: Nahshon, Amminadabs son, 8 från Isaskar: Netanel, Suars son, 9 från Sebulon: Eliab, Helons son, 10 från Josefs barn: från Efraim: Elishama, Ammihuds son, från Manasse: Gamliel, Pedasurs son, 11 från Benjamin: Abidan, Gideonis son, 12 från Dan: Ahieser, Ammishaddajs son, 13 från Asher: Pagiel, Okrans son, 14 från Gad: Eljasaf, Deguels son, 15 och från Naftali: Ahira, Enans son.”

16 Dessa var utvalda från församlingen. De var ledare för sina fäders stammar, överhuvuden för Israels ätter.

17 Mose och Aron tog med sig dessa namngivna män. 18 De samlade hela församlingen på första dagen i andra månaden. Alla som var tjugo år eller mer, varje person för sig, infördes i förteckningen efter släkter och familjer, 19 så som Herren befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20 Ättlingarna till Rubens, Israels förstföddes, söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, var man för sig från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 21 De mönstrade av Rubens stam var 46 500.

22 Ättlingarna till Simeons söner mönstrades och upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, var man för sig från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 23 De mönstrade av Simeons stam var 59 300.

24 Ättlingarna till Gads söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 25 De mönstrade av Gads stam var 45 650.

26 Ättlingarna till Judas söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 27 De mönstrade av Judas stam var 74 600.

28 Ättlingarna till Isaskars söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 29 De mönstrade av Isaskars stam var 54 400.

30 Ättlingarna till Sebulons söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 31 De mönstrade av Sebulons stam var 57 400.

32 Ättlingarna till Josefs söner:

Ättlingarna till Efraims söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 33 De mönstrade av Efraims stam var 40 500.

34 Ättlingarna till Manasses söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 35 De mönstrade av Manasses stam var 32 200.

36 Ättlingarna till Benjamins söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 37 De mönstrade av Benjamins stam var 35 400.

38 Ättlingarna till Dans söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 39 De mönstrade av Dans stam var 62 700.

40 Ättlingarna till Ashers söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 41 De mönstrade av Ashers stam var 41 500.

42 Ättlingarna till Naftalis söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, från tjugo år eller mer, alla som kunde tjäna i armén. 43 De mönstrade av Naftalis stam var 53 400.

44 Dessa var de män som mönstrades av Mose och Aron, och av Israels ledare som var tolv män, en från varje släkt. 45 Alla Israels söner mönstrades efter deras familjer, alla som kunde tjäna i armén i Israel från tjugo år eller mer. 46 De mönstrade var sammanlagt 603 550 man.

47 Men leviterna i sin fädernestam mönstrades inte med de andra, 48 för Herren hade sagt till Mose: 49 Mönstra inte Levis stam, och räkna inte deras antal med Israels söner! 50 Ge istället leviterna ansvar för vittnesbördets tälthelgedom med alla dess föremål och tillbehör. De ska bära tälthelgedomen med alla dess föremål och göra tjänst vid den, och ha sitt läger runt om tälthelgedomen. 51 När tälthelgedomen flyttas ska leviterna ta ner den, och när tälthelgedomen reses ska leviterna sätta upp den. Kommer en obehörig nära den ska han avrättas. 52 Israels söner ska resa sina tält efter sina trupper, varje man i sitt läger och under sitt baner. 53 Men leviterna ska slå läger runt om vittnesbördets tälthelgedom så att inte vrede drabbar Israels söners församling. Leviterna har ansvaret för vittnesbördets tälthelgedom och dess skötsel.

54 Israels söner gjorde så. De gjorde allting så som Herren befallt Mose.

Nästa

1:1. Herren talade till Mose. En formulering som förekommer cirka 65 gånger i denna bok. Detta tal hölls omkring 1440 f. Kr.

1:46. 603 550. (Även 2 Mos 38:26.) Summan är avrundad i 11:21 och 2 Mos 12:37. Med kvinnor och barn blir det över två miljoner. Jfr Guds löfte i 1 Mos 22:16-17.

© Ragnar Blomfelt