ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 36

Joahas kung i Juda

1 Landets folk tog Joahas, Josias son, och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans far. 2 Joahas var tjugotre år när han blev kung. Han regerade tre månader i Jerusalem.

3 Kungen av Egypten avsatte honom i Jerusalem och utkrävde av landet en skatt på tre ton silver och trettio kilo guld. 4 Sedan gjorde kungen av Egypten hans bror Eljakim till kung över Juda och Jerusalem, och ändrade hans namn till Jojakim. Men Neko förde hans bror Joahas till Egypten.

Jojakim kung i Juda

5 Jojakim var tjugofem år när han blev kung. Han regerade elva år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Jahves sin Guds ögon. 6 Babels kung Nebukadnessar marscherade upp mot honom. Han slog Jojakim i kopparbojor och förde honom till Babel. 7 Nebukadnessar förde också en del av föremålen i Herrens tempel till Babel där han placerade dem i sitt palats.

8 Jojakims verksamhet i övrigt, om det vidriga han gjorde och befanns skyldig till, är nedtecknat i boken om Israels och Judas kungar. Hans son Jojakin blev kung efter honom.

Jojakin kung i Juda

9 Jojakin var arton år när han blev kung. Han regerade tre månader och tio dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.

10 Vid årsskiftet lät kung Nebukadnessar hämta honom och förde honom till Babel tillsammans med de dyrbara föremålen i Herrens tempel. Nebukadnessar insatte hans bror Sidkia till kung över Juda och Jerusalem.

Sidkia, siste kungen i Juda

11 Sidkia var tjugoett år när han blev kung. Han regerade elva år i Jerusalem. 12 Han gjorde det som var ont i Jahves, sin Guds, ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia, som talade Herrens ord. 13 Sidkia gjorde även uppror mot kung Nebukadnessar, som hade tagit en ed av honom vid Gud. Sidkia var obstinat och förhärdade sitt hjärta, så att han inte omvände sig till Jahve, Israels Gud.

Jerusalems undergång

14 Folket samt alla de ledande prästerna blev alltmer trolösa och följde hednafolkens alla vidrigheter och orenade Herrens tempel som han hade helgat i Jerusalem. 15 Jahve, deras fäders Gud, varnade dem ständigt genom sina sändebud, för han hade medlidande med sitt folk och sin boning. 16 Men de förlöjligade Guds sändebud, föraktade hans ord och hånade hans profeter tills Herrens vrede blev så stor över hans folk att det inte mer fanns någon bot.

17 Då sände han emot dem kaldeernas kung. Han dödade deras unga män med svärd i deras helgedom och skonade varken pojkar eller flickor, gamla eller skröpliga. Allt gavs i Nebukadnessars hand. 18 Och alla föremålen i Guds tempel, både stora och små, och skatterna i Herrens tempel, samt de skatter som tillhörde kungen och hans furstar, allt förde han till Babel. 19 De satte eld på Guds tempel och rev ner Jerusalems mur. De satte i brand alla stadens palats och förstörde alla dyrbara föremål. 20 De som undkom svärdet förde han i exil till Babel. Där blev de slavar åt honom och hans söner tills det persiska riket uppstod. 21 Detta uppfyllde Herrens ord genom Jeremia, tills landet fick upprättelse för sina sabbater. Så länge landet låg öde hade det sabbat. Tills sjuttio år hade gått.

22 I den persiske kungen Koreshs första regeringsår väckte Herren den persiske kungen Koreshs ande för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Så han kungjorde muntligt och skriftligt över hela sitt rike: 23 ”Så säger Koresh, kung av Persien: Jahve, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Vem av er tillhör hans folk? Låt honom dra upp! Må Jahve hans Gud vara med honom.”

Esra

Föregående

36. Jfr 2 Kung 23:31-25:21.

36:1. Joahas var kung 609 f. Kr.

36:5. Jojakim var kung 609-598 f. Kr.

36:9. Jojakin var kung 598-597 f. Kr.

36:11. Sidkia var kung 597-586 f. Kr.

36:21. Detta uppfyllde Herrens ord genom Jeremia … sjuttio år. Se Jer 25:1-11, 29:10, 32:36-38.

36:22. Koreshs första regeringsår. Avser hans regeringstid över Babylonien, 539 f. Kr. Koresh var persiens kung 559-530 f. Kr. väckte Herren den persiske kungen Koreshs ande. Jfr Ords 21:1, Esra 6:22, Jes 44:28, Jer 51:11, Apg 4:27-28.

© Ragnar Blomfelt