FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 15

Abiam kung i Juda

1 I kung Jerobeams, Nebats sons, artonde regeringsår blev Abiam kung i Juda. 2 Han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Maaka och var dotter till Abishalom. 3 Abiam levde i alla de synder som hans far hade begått före honom. Hans hjärta höll sig inte lojalt till Jahve sin Gud så som hans far Davids hjärta. 4 Men för Davids skull gav Jahve hans Gud en lampa i Jerusalem åt honom, genom att han reste upp hans son efter honom och befäste Jerusalem. 5 För David hade gjort det som var rätt i Herrens ögon. Han hade under hela sitt liv aldrig avvikit från något som Gud befallde honom, förutom vad gällde hettiten Uria. 

6 Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge han levde.

7 Abiams verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. Och Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. 8 Abiam gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Asa blev kung efter honom.

Asa kung i Juda

9 I Israels kung Jerobeams tjugonde regeringsår blev Asa kung i Juda. 10 Han regerade fyrtioett år i Jerusalem. Hans mor hette Maaka och var dotter till Abishalom. 11 Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon, så som hans far David. 12 Han fördrev ur landet alla manliga tempelprostituerade, och avlägsnade alla avgudabilder som hans fäder hade låtit göra. 13 Han berövade även sin mor Maaka hennes drottningvärdighet eftersom hon hade rest en avgudabild åt Ashera. Asa högg ner avgudabilden och brände upp den i Kidrondalen. 14 Offerhöjderna avlägsnades inte. Men Asas hjärta höll sig lojalt till Herren så länge han levde. 15 Han förde in i Herrens tempel silver, guld och kärl som han och hans far hade helgat.

16 Asa och Israels kung Basha låg i krig med varandra i alla deras dagar. 17 Basha, Israels kung, angrep Juda och befäste Rama för att stoppa all rörelse till och från Asa, Judas kung. 18 Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens tempel och i kungapalatset. Kung Asa gav det åt sina tjänare och sände dem till Ben-Hadad, son till Tabrimmon, son till Hezjon, Arams kung som bodde i Damaskus, med detta budskap: 19 ”Vi har ett förbund med varandra, som det var mellan min far och din far. Jag sänder dig här gåvor av silver och guld. Bryt ditt förbund med Israels kung Basha, så att han drar bort från mig.” 20 Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och angrep Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka och hela Kinneret och hela Naftalis land. 21 När Basha fick höra om det upphörde han att befästa Rama och slog sig ner i Tirsa. 22 Då sammankallade kung Asa precis alla i Juda. De förde bort stenar och trävirke som Basha hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste kung Asa Geba i Benjamin och Mispa.

23 Asas verksamhet i övrigt, alla hans stordåd, allt han gjorde och städerna han byggde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. När han blev gammal fick han en sjukdom i fötterna. 24 Asa gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin far Davids stad. Hans son Joshafat blev kung efter honom.

Nadab kung i Israel

25 Nadab, Jerobeams son, blev kung i Israel under kung Asas andra regeringsår i Juda. Han regerade över Israel i två år. 26 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vandrade i sin fars fotspår och i den synd som han även fick Israel att begå.

27 Basha, Ahias son, av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot Nadab. Och Basha dödade honom vid Gibbeton som tillhörde filisteerna. Detta hände medan Nadab och hela Israel belägrade Gibbeton. 28 Det var i Judas kung Asas tredje regeringsår som Basha dödade Nadab och blev kung efter honom. 29 Så fort Basha blev kung hade han ihjäl allt Jerobeams husfolk. Han lät inte en levande själ bli kvar, utan utrotade dem enligt det ord som Herren talat genom sin tjänare Ahia från Shilo. 30 Detta på grund av de synder som Jerobeam hade begått, och fått Israel att begå. Därmed väckte han vreden hos Jahve, Israels Gud.

31 Nadabs verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 32 Asa och Israels kung Basha låg i krig med varandra i alla deras dagar.

Basha kung i Israel

33 I Judas kung Asas tredje regeringsår blev Basha, Ahias son, kung i hela Israel. Han regerade tjugofyra år i Tirsa. 34 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vandrade i Jerobeams fotspår och i den synd som han även fick Israel att begå.

Nästa

Föregående

15:1-8. Jfr 2 Krön 13.

15:1. Abiam var kung 914-911 f. Kr.

15:5. Uria. 2 Sam 11.

15:9-24. Jfr 2 Krön 14.

15:9. Asa var kung 911-870 f. Kr.

15:17. Basha var kung 909-886 f. Kr.

15:26, 34. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Se kommentar till Dom 2:11.

© Ragnar Blomfelt