FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 3

Kung Davids söner

1 Dessa söner föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, med Ahinoam från Jisreel, Daniel, den andre, med Abigail från Karmel, 2 Absalom, den tredje, son till Maaka, dotter till Talmaj, kungen i Geshur, Adonia, den fjärde, Haggits son, 3 Shefatja, den femte, med Abital, Jitream, den sjätte, med sin hustru Egla. 4 Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem regerade han i trettiotre år. 5 Dessa söner föddes åt David i Jerusalem: Shimea, Sobab, Natan och Salomo, alltså fyra, med Bat-Shua, Ammiels dotter. 6 Dessutom Jibnar, Elishama, Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Jafia, 8 Elishama, Eljada och Elifelet, alltså nio. 9 Detta var Davids alla söner, förutom sönerna med bihustrurna. Tamar var deras syster.

Kung Salomos söner

10 Salomos son var Rehabeam, vars son var Abia, vars son var Asa, vars son var Joshafat, 11 vars son var Joram, vars son var Ahasja, vars son var Joash, 12 vars son var Amasja, vars son var Asarja, vars son var Jotam, 13 vars son var Ahas, vars son var Hiskia, vars son var Manasse, 14 vars son var Amon, vars son var Josia. 15 Josias söner var Johanan, den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, och Shallum, den fjärde. 16 Jojakims söner var Jekonja och Sidkia.

Kung Jekonjas söner

17 Den deporterade Jekonjas söner var: hans son Shealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoshama och Nedabja. 19 Pedajas söner var Serubbabel och Shimei. Serubbabels söner var Meshullam och Hananja, och deras syster hette Shelomit, 20 vidare Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushab-Hesed, alltså fem. 21 Hananjas söner var Pelatja och Jesaja, vidare Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Shekanjas söner. 22 Shekanjas son var Shemaja. Shemajas söner var Hattush, Jigal, Baria, Nearja och Shafat, alltså sex. 23 Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam, alltså tre. 24 Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, alltså sju.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt