FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 26

Tempelvakterna

1 Angående dörrvakternas avdelningar. Till korahiterna hörde Meshelemja, Kores son, av Asafs söner. 2 Meshelemja hade dessa söner: Sakarja, den förstfödde, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjärde, 3 Elam den femte, Johanan den sjätte och Eljoenaj den sjunde. 4 Obed-Edom hade dessa söner: Shemaja, den förstfödde, Josabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjärde, 5 Netanel den femte, Ammiel den sjätte, Isaskar den sjunde, Peulletaj den åttonde. För Gud hade välsignat honom. 6 Hans son Shemaja fick också söner, som blev ledare inom sin familj, för de var starka och dugliga män. 7 Shemajas söner var Otni, Refael, Obed, Elsabad. Hans bröder Elihu och Semakja var också dugliga män. 8 Alla dessa var ättlingar till Obed-Edom. De och deras söner och bröder var dugliga och kraftfulla män i tjänsten. Det var sammanlagt sextiotvå ättlingar till Obed-Edom. 9 Meshelemja hade söner och bröder, arton dugliga män. 10 Hosa av Meraris söner, hade söner: Shimri var överhuvud. Han var inte förstfödd, men hans far hade insatt honom till överhuvud. 11 Hilkia var den andre, Tebalja den tredje och Sakarja den fjärde. Hosas söner och bröder var sammanlagt tretton.

12 I dessa avdelningar av dörrvakterna var det huvudmännens ansvar att med sina bröder göra tjänst i Herrens tempel. 13 De kastade lott om varje port, efter sina familjer, ung som gammal. 14 Lotten för östsidan föll på Shelemja. De kastade också lott för hans son Sakarja, en klok rådgivare. För honom föll lotten ut för nordsidan. 15 Obed-Edom fick sydsidan, och hans söner fick förrådshusen. 16 Shuppim och Hosa fick västsidan, vid Salleketporten där vägen går uppåt. Det stod vakt efter vakt: 17 på östsidan stod sex leviter, på nordsidan stod fyra dagligen, på södersidan fyra dagligen och vid förrådshusen två åt gången. 18 Vid tillbyggnaden mot väst stod fyra vid vägen och två vid själva tillbyggnaden. 19 Detta var dörrvakternas avdelningar, som hörde till korahiternas och Meraris söner.

Övriga uppgifter i templet

20 Av leviterna hade Ahia ansvar för skatterna i Guds tempel och över förråden av det som blivit helgat. 21 Ladans söner, gershoniternas söner genom Ladan, överhuvudena för gershoniten Ladans familjer, jehieliterna, 22 det är jehieliternas söner, Setam och hans bror Joel, de hade ansvar för skatterna i Herrens tempel.

23 Av amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ossieliterna, 24 var Shebuel, son till Gershom, son till Mose, överuppsyningsman över skatterna. 25 Hans bröder av Eliesers släkt var dennes son Rehabja, hans son Jesaja, hans son Joram, hans son Sikri och hans son Shelomit. 26 Denne Shelomit och hans bröder hade ansvar över förråden av det som helgats av kung David, av familjeöverhuvudena, av befälen över tusen och över hundra. 27 De helgade en del av krigsbytet till underhållet av Herrens tempel. 28 Allt helgat från siaren Samuel och Saul, son till Kish och Abner, Ners son, och Joab, Serujas son, tillsammans med allt annat helgat, hade Shelomit och hans bröder ansvar för.

29 Kenanja från jishariterna och hans söner fick externa uppgifter i Israel, som förmän och domare. 30 Hashabja från hebroniterna och hans bröder, 1700 dugliga män, sattes till att förvalta Israel på västra sidan av Jordanfloden, till alla slags uppgifter åt Herren och till kungens tjänst. 31 Jeria var överhuvud för hebroniterna efter deras ättföljd och familjer. I Davids fyrtionde regeringsår gjordes en undersökning då det upptäcktes starka och dugliga män bland dem i Jaser i Gilead. 32 Jerias bröder bestod av 2700 dugliga män som var familjeöverhuvuden. Kung David satte dem över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasses stam för att ta sig an alla Guds och kungens angelägenheter.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt