FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 18

Davids segrar

1 En tid därefter besegrade David filisteerna och kuvade dem. Han tog också Gat med kringliggande orter från dem. 2 David besegrade även moabiterna, som blev Davids tjänare och som betalade skatt till honom.

3 Och vid Hamat besegrade David kung Hadadezer av Soba, då denne drog ut för att befästa sitt välde vid floden Eufrat. 4 David tog från honom 1000 vagnar, 7000 ryttare och 20000 fotsoldater. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade hundra. 5 Arameerna från Damaskus kom för att bistå kung Hadadezer av Soba. Men David dödade 22000 man av dem. 6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Arameerna blev Davids slavar, och skattskyldiga. Herren gav seger åt David var han än drog fram. 7 David tog de guldsköldar som hade tillhört Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem. 8 Och från Hadadezers städer Tibhat och Kun tog David en stor mängd koppar. Av den gjorde Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

9 Kung Toi i Hamat fick höra att David hade besegrat Sobas kung Hadadezers hela armé. 10 Så Toi sände sin son Hadoram till kung David med fredshälsning och välsignelse för att David krigat mot Hadadezer och besegrat honom. Hadadezer och Toi hade nämligen krigat mot varandra. Han hade med sig alla slags kärl av guld, silver och koppar. 11 Även dessa avskilde kung David åt Herren, tillsammans med det silver och guld han hade fört med sig hem från alla andra folk: från edomiterna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna.

12 Abshaj, Serujas son, hade ihjäl edomiterna i Saltdalen, 18 000 man. 13 David utplacerade trupper i Edom, och alla edomiter blev Davids slavar. Herren gav seger åt David var han än drog fram.

14 David regerade över hela Israel och behandlade allt sitt folk rättvist och rättfärdigt. 15 Joab, Serujas son, var befälhavare, och Joshafat, Ahiluds son, var kansler. 16 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Abjatars son, var präster, och Shavsha var sekreterare. 17 Benaja, Jojadas son, förde befälet över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var de främsta vid kungens sida.

Nästa

Föregående

18. 2 Sam 8.

© Ragnar Blomfelt