TITUSBREVET

Introduktion

2   3

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, i enlighet med Guds utvaldas tro, och med kunskap om den sanning som hör till gudsfruktan, 2 i hopp om evigt liv vilket Gud som aldrig ljuger har utlovat från evighet. 3 När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom det budskap som anförtrotts mig på befallning av Gud vår Frälsare. 4 Till Titus, mitt äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Frälsare.

Om äldste/församlingsledaren

5 Orsaken till att jag lämnade kvar dig på Kreta var att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. 6 En sådan ska vara oförvitlig, trogen sin hustru, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att leva vilt eller trotsigt. 7 Församlingsledaren ska nämligen som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han får inte vara arrogant, inte ha hett temperament, inte missbruka vin, inte vara aggressiv, inte girig, 8 utan ska vara gästfri, godhjärtad, omdömesgill, rättfärdig, helig och ha självdisciplin. 9 Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han kan trösta och förmana med en sund undervisning och överbevisa dem som säger emot.

Förmaningar

10 För det finns också många trotsiga pladdrare och förvillare, särskilt bland ʼde omskurnaʼ. 11 Dem måste man få tyst på, för de förstör hela familjer med sina förkastliga läror, allt för skamlig girighets skull. 12 En av deras egna, en profet, har sagt: ˮKretensare ljuger oavbrutet och är vilddjur, glupska och lata.ˮ 13 Det omdömet är sant. Därför ska du skarpt tillrättavisa dem så att de blir sunda i tron 14 och inte befattar sig med judiska myter och med påbud från människor som avviker från sanningen. 15 För de rena är allting rent. Men för de nedsmutsade och otroende är ingenting rent, utan de är nedsmutsade till både sinne och samvete. 16 De försäkrar att de känner Gud, men med sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga och förmår inte göra något gott.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Mitten av 60-talet e.Kr. efter den fångenskapsperiod som beskrivs i Apg 28:16, 30-31. Ungefär vid samma tid skrev Paulus Första Timotheosbrevet. Introduktion.

1:1Paulus, se kommentar till Rom 1:1. Guds tjänare, jfr 1 Mos 18:3, Jos 1:2, 2 Sam 7:5, 8, Job 1:8, Ps 105:26, Jes 20:3, Jer 7:25, Dan 3:26. apostel, se kommentar till Rom 1:1.

1:2. hopp, se kommentar till Rom 8:24-25. Gud som aldrig ljuger, jfr 4 Mos 23:19. Och Guds Son är ”Sanningen” (Joh 14:6), och den helige Ande är ”sanningens Ande” (Joh 15:26).

1:3uppenbarade han sitt ord genom det budskap som anförtrotts mig, det budskap som Paulus förkunnade och nedtecknade i sina apostoliska brev är detsamma som Guds uppenbarade ord, jfr Gal 1:11-12. Gud vår Frälsare, jfr 2:10, 3:4, Luk 1:47, 1 Tim 2:3, 4:10, Judas v. 25, Ps 24:5, 25:5, 27:9.

1:4Titus, var en icke-jude (Gal 2:3) som sannolikt hade blivit omvänd av Paulus. Han var Paulus medarbetare på flera av hans missionsresor. Titus omnämns även i 2 Kor 2:13, 7:6, 13-14, 8:6, 16, 23, 12:18, Gal 2:1, 3, 2 Tim 4:10. Nåd och fred, se kommentar till Rom 1:7. Kristus Jesus vår Frälsare, jfr 2:13, 3:6, 2 Tim 1:10, Joh 4:42. Att både Fadern (v. 3) och Kristus omnämns som ”Frälsare” visar på deras gudomliga enhet (jfr Joh 10:30, 14:10-11).

1:5lämnade kvar dig på Kreta, händelsen omnämns inte i Apg men avser sannolikt en missionsresa av Paulus efter den fångenskap som omnämns i Apg 28:16, 30-31. äldste, se kommentar till  v. 7.

1:6. ”troende.” Alternativ översättning: trofasta.

1:7församlingsledare, detsamma som ”äldste” (1:5-9, Apg 20:17, 28, 1 Petr 5:1-2).

1:10ʼde omskurnaʼ, män som hävdade att den judiska omskärelsen var nödvändig. De förespråkade även andra judiska påbud och sedvänjor, och de bråkade om lagen (3:9). Jfr Apg 15:1, Gal 6:12-13.

1:11skamlig girighets skull, bakom from yttre religiositet dolde sig begär efter pengar och rikedom.

1:12En av deras egna, en profet, citatet brukar tillskrivas Epimenides, en grekisk religiös ledare (500-talet f.Kr.). Paulus avser med citatet främst de falska lärarna i Kreta (v. 10-11, 14-16).

1:15För de rena är allting rent, jfr Mark 7:19, Rom 14:20, 1 Tim 4:4.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt