SEFANJA

KAPITEL 2

Varning till Guds folk

1 Samla er! Kom samman,

du oönskade folk,

2 innan beslutet verkställs

och dagen flyger iväg som agnar,

innan Herrens vredesglöd drabbar er,

innan Herrens vredesdag drabbar er.

3 Sök Herren,

alla ödmjuka i landet

som gör vad han befaller.

Sök rättfärdighet och ödmjukhet!

Kanske får ni då skydd

på Herrens vredesdag.

Dom över Israels grannfolk

4 Gaza ska bli övergivet,

Ashkelon en ödemark,

Ashdod fördrivas mitt på dagen,

Ekron ryckas upp med rötterna.

5 Fördömelse över er kereteer

som bor vid kusten!

Herrens ord är emot dig

Kanaan, filisteernas land:

Jag ödelägger dig

och gör dig obebodd.

6 Kusten ska bli betesmarker,

med ängsmarker för herdarna

och fållor för fåren.

7 Kusten ska tillfalla 

återstoden av Judas hus.

Där ska de valla sin boskap.

I Ashkelons hus

ska de lägga sig om kvällen,

för Jahve deras Gud

ska ta hand om dem 

och återupprätta dem.

8 Jag har hört Moabs förolämpningar

och ammoniternas hån.

De har förolämpat mitt folk

och förhävt sig mot landet.

9 Därför, så sant jag lever,

säger härskarornas Herre, Israels Gud:

Moab ska bli som Sodom,

ammoniterna som Gomorra,

ett tillhåll för nässlor och saltgropar,

en ödemark för alltid.

Återstoden av mitt folk

ska plundra dem,

en rest av folket

ska få dem i besittning.

10 Så sker på grund av deras högmod,

för de har förolämpat och förhävt sig 

mot folket som tillhör härskarornas Herre.

11 Herren ska vara fruktansvärd mot dem.

För han ska svälta ihjäl

alla jordens gudar.

Och folkens alla kustländer 

ska böja sig för honom,

var och en på sin ort.

12 Även ni kushiter

ska slaktas av mitt svärd.

13 Herren ska lyfta handen mot norr

och förstöra Assur.

Han ska göra Nineve 

till en ökentorr ödemark.

14 Där ska hjordar vila,

alla slags vilda djur.

Pelikan och häger

ska sova på pelarkrönen,

fåglar sjunga i fönstret.

Bråte ligger på trösklarna,

för cederpanelen är bortriven.

15 Detta är partystaden

som levde så tryggt

och tänkte för sig själv:

”Jag, och ingen annan!”

Hur ödelagd har den inte blivit,

ett tillhåll för vilda djur!

Alla som går förbi visslar

och slår ihop händerna.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt