NEHEMJA

KAPITEL 8

Esra läser lagen

1 När sjunde månaden kom och Israels söner bodde i sina städer, samlades folket mangrant på torget framför Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta bokrullen med Moses lag, som Herren hade gett Israel. 2 Så prästen Esra bar fram lagen inför församlingen, till män och kvinnor och alla som kunde förstå vad de hörde. Det var den första dagen i sjunde månaden. 3 Han läste ur lagen på torget framför Vattenporten, från tidig morgon till mitt på dagen inför männen och kvinnorna och alla som kunde förstå. Hela folket lyssnade uppmärksamt till lagboken.

4 Esra, den skriftlärde, stod på en träplattform som var gjord för detta tillfälle. Till höger om honom stod Mattitja, Shema, Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja. Till vänster om honom stod Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbaddana, Sakarja och Meshullam.

5 Esra öppnade bokrullen framför ögonen på hela folket, för han stod högre än de andra. När han öppnade den reste sig alla upp. 6 Esra prisade Jahve, den store Guden, och med lyfta händer svarade hela folket: ”Amen, Amen”! De böjde sig ner och tillbad Jahve med ansiktet mot marken.

7 Leviterna Jeshua, Bani, Sherebja, Jamin, Ackub, Shabbetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan och Pelaja förklarade lagen för folket medan folket stod på sina platser. 8 De läste och uttolkade bokrullen, Guds lag. De förklarade innebörden så att innehållet kunde förstås av dem.

9 Ståthållaren Nehemja, den skriftlärde prästen Esra och leviterna som undervisade folket sa till folkmängden: ”Denna dag är helig för Jahve er Gud. Ni ska inte sörja och gråta.” Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord. 10 Sedan sa han till dem: ”Gå och ät utsökt mat och drick sött vin, och dela ut matgåvor till dem som inget har färdigt. För denna dag är helig för vår Herre. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka.” 11 Även leviterna stillade allt folket och sa: ”Lugna er, för dagen är helig. Var inte bedrövade.” 12 Då gick allt folket iväg och åt och drack och utdelade gåvor. De firade med stor glädje. För de hade förstått de ord som hade utlagts för dem.

Lövhyddohögtiden

13 Den andra dagen samlades huvudmännen för alla folkets familjer med prästerna och leviterna hos Esra, den skriftlärde, för att studera lagens ord. 14 De såg att det var skrivet i lagen att Herren genom Mose befallt att Israels söner skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden, 15 och att det skulle tillkännages och utropas i alla deras städer och i Jerusalem: ”Gå ut till bergen och hämta löv av ädla och vilda olivträd, och löv av myrten, palmer och andra lövträd, och gör hyddor, så som det är skrivet.”

16 Så folket gick ut och hämtade kvistar och gjorde hyddor, var och en på sitt tak och sin gård. Likaså på gårdarna vid Guds hus och på torgen vid Vattenporten och Efraimporten. 17 Hela den församling som återvänt från fångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i dem. Så hade inte Israels söner gjort från Josuas, Nuns sons, dagar till denna dag. Och man var överlyckliga. 18 Esra läste ur bokrullen med Guds lag varje dag, från första dagen till den sista. De firade högtiden i sju dagar, och den åttonde dagen hölls en högtidssamling, så som det är föreskrivet.

Nästa

Föregående

8:1. bokrullen med Moses lag. De fem Moseböckerna eller delar av dem.

8:14. Om lövhyddohögtiden, se 2 Mos 23:16, 3 Mos 23:39-43, 4 Mos 29:12-38, 5 Mos 16:13-15.

© Ragnar Blomfelt