NEHEMJA

KAPITEL 7

1 När muren var återuppbyggd satte jag in portarna. Och dörrvakter, sångare och leviter tillsattes. 2 Till att styra över Jerusalem satte jag min bror Hanani samt Hananja, borgens befälhavare, för han var en pålitlig man som fruktade Gud mer än de flesta. 3 Jag sa till dem: ”Öppna inte Jerusalems portar förrän solen börjar bränna. Medan vakten står kvar ska de stänga och regla portarna. Tillsätt boende i Jerusalem som vakter, några på deras poster och några utanför sitt eget hus.”

De som återvände från Babel

4 Staden var vidsträckt och stor, men folket fåtaligt och husen ej återuppbyggda. 5 Min Gud la på mitt hjärta att samla stormännen, styresmännen och folket för att föra in dem i släktregistret. Då fann jag släktförteckningen över de första som kom tillbaka. Där stod skrivet:

6 Detta är de söner från provinsen Juda som drog upp från landsflykten och fångenskapen. Babels kung Nebukadnessar hade deporterat dem. De återvände nu till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. 7 De kom med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokaj, Bilsan, Misperet, Bigvaj, Nehum och Baana.

Antalet män av Israels folk: 8 Paroshs söner: 2 172, 9 Shefatjas söner: 372, 10 Aras söner: 652, 11 Pahat-Moabs söner, det är Jeshuas och Joabs söner: 2 818, 12 Elams söner: 1 254, 13 Sattus söner: 845, 14 Sackajs söner: 760, 15 Binnujs söner: 648, 16 Bebajs söner: 628, 17 Asgads söner: 2 322, 18 Adonikams söner: 667, 19 Bigvajs söner: 2 067, 20 Adins söner: 655, 21 Aters söner av Hiskia: 98, 22 Hashums söner: 328, 23 Besajs söner: 324, 24 Harifs söner: 112, 25 Gibeons söner: 95. 26 Männen från Betlehem och Netofa: 188, 27 från Anatot: 128, 28 från Bet-Asmavet: 42, 29 från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot: 743, 30 från Rama och Geba: 621, 31 från Mikmas: 122, 32 från Betel och Ai: 123, 33 från det andra Nebo: 52, 34 den andre Elams söner: 1 254, 35 Harims söner: 320, 36 Jerikos söner: 345, 37 Lods, Hadids och Onos söner: 721, 38 Senaas söner: 3 930.

39 Av prästerna: Jedajas söner, det är Jeshuas hus: 973, 40 Immers söner: 1 052, 41 Pashurs söner: 1 247, 42 Harims söner: 1 017.

43 Av leviterna: Jeshuas och Kadmiels söner, det är Hodevas söner: 74. 44 Av sångarna, Asafs söner: 148. 45 Av dörrvakterna: sönerna till Shallum, Ater, Talmon, Ackub, Hatita och Sobaj: 138.

46 Av tempeltjänarna: sönerna till Siha, Hasufa, Tabbaot, 47 Kero, Sia, Padon, 48 Lebana, Hagaba, Salmaj, 49 Hanan, Giddel, Gahar, 50 Reaja, Resin, Nekoda, 51 Gassam, Ussa, Pasea, 52 Besaj, Meunim, Nefusesim, 53 Bakbuk, Hakufa, Harhur, 54 Baslit, Mehida, Harsha, 55 Barko, Sisera, Tema, 56 Nesia och Hatifa.

57 Av Salomos tjänares söner: sönerna till Sotaj, Soferet, Perida, 58 Jaala, Darkon, Giddel, 59 Shefatja, Hattil, Pokeret-Hassebajim och Amon.

60 Tempeltjänarna och Salomos tjänares söner utgjorde tillsammans 392.

61 Följande var de som kom upp från Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addon och Immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt, om de tillhörde Israel: 62 sönerna till Delaja, Tobia och Nekoda, 642. 63 Av prästerna: sönerna till Habaja, Hacko och Barsillaj, han som tog en av gileaditen Barsillajs döttrar till hustru och antog deras namn. 64 Dessa kunde inte finna sina släktregister. Därför utestängdes de från prästämbetet. 65 Ståthållaren förbjöd dem att äta av det högheliga tills en präst framträdde med urim och tummim.

66 Hela församlingen utgjorde 42 360 tillsammans, 67 förutom deras 7 337 slavar och slavinnor. Därtill 245 sångare och sångerskor. 68 De hade 736 hästar, 245 mulåsnor, 69 samt 435 kameler och 6 720 åsnor.

70 Några bland huvudmännen gav gåvor till arbetet. Ståthållaren gav till kassan drygt 8 kilo guld, 50 skålar och 530 prästdräkter. 71 Några av huvudmännen gav till arbetskassan 170 kilo guld och 1200 kilo silver. 72 Det övriga folkets gåvor utgjorde 170 kilo guld, 1100 kilo silver, samt 67 prästdräkter.

73 Prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, en del av folket, tempeltjänarna, och det övriga Israel, bosatte sig i sina städer.

Nästa

Föregående

7:6-73. Jfr Esra 2.

© Ragnar Blomfelt