NEHEMJA

KAPITEL 3

Jerusalems murar återuppbyggs

1 Översteprästen Eljashib och hans bröder, prästerna, började bygga Fårporten. De helgade den och satte in dörrarna. De byggde fram till Hundradetornet, som de helgade, och vidare fram till Hananeltornet. 2 Bredvid Eljashib byggde männen från Jeriko, och bredvid dem byggde Sackur, Imris son.

3 Fiskporten byggdes av Hassenaas söner. De timrade upp den och satte in dörrar, lås och bommar. 4 Bredvid dem arbetade Meremot, son till Uria, son till Hackos, med att återställa muren. Bredvid honom arbetade Meshullam, son till Berekja, son till Mesesabel. Bredvid honom arbetade Sadok, Baanas son. 5 Vid sidan av honom arbetade tekoaiterna. Men de förnämsta bland dem ville inte lyfta ett finger för att tjäna sina arbetsledare.

6 Gamla porten återställdes av Jojada, Paseas son och Meshullam, Besodjas son. De timrade upp den och satte in dörrar, lås och bommar. 7 Bredvid dem arbetade gibeoniten Melatja och meronotiten Jadon samt männen från Gibeon och Mispa, som var säte för ståthållaren i provinsen väster om Eufrat. 8 Bredvid dem arbetade Ussiel, Harhajas son, samt guldsmederna. Bredvid dem arbetade Hananja, en parfymerare. De reparerade Jerusalem fram till Breda muren. 9 Vid sidan av dem arbetade Refaja, Hurs son. Han var ledare för ena hälften Jerusalems område.

10 Vid sidan av honom arbetade Jedaja, Harumafs son, utanför sitt eget hus. Bredvid honom arbetade Hattush, Hashabnejas son. 11 En annan sektion av muren och Ugnstornet återställdes av Malkia, Harims son, och Hashub, Pahat-Moabs son. 12 Bredvid honom arbetade Shallum, Halloheshs son, ledare över andra hälften av Jerusalems område, med sina döttrar.

13 Dalporten återställdes av Hanun och Sanoas invånare. De återuppbyggde den och satte in dörrar, lås och bommar. De återställde också nästan femhundra meter av muren, fram till Dyngporten.

14 Dyngporten återställdes av Malkia, Rekabs son, ledare över Bet-Hackerems område. Han återuppbyggde den och satte in dörrar, lås och bommar.

15 Källporten återställdes av Shallum, Kol-Hoses son, ledare över Mispas område. Han återuppbyggde den, lade tak på den och satte in dörrar, lås och bommar. Han återställde också muren vid Vattenledningsdammen nära kungliga trädgården, fram till trapporna ner från Davids stad. 16 Efter honom arbetade Nehemja, Asbuks son, ledare över ena hälften av Bet-Surs område, fram till en plats mitt emot Davidsgravarna och till den grävda dammen och till Krigarnas hus.

17 Efter honom arbetade leviterna under Rehum, Banis son. Bredvid dem arbetade Hashabja för sitt område, han var ledare över ena hälften av Keilas område. 18 Efter honom arbetade deras bröder under Bavvaj, Henadads son, ledare över andra hälften av Keilas område. 19 Bredvid honom återställdes en annan sektion av Eser, Jeshuas son, ledare över Mispa, från platsen framför uppgången till vapenförrådet vid murvinkeln. 20 Efter honom arbetade Baruk, Sabbajs son, med stor iver på en annan sektion, från murvinkeln fram till ingången till översteprästen Eljashibs hus. 21 Efter honom arbetade Meremot, son till Uria, son till Hackos, på en annan sektion, från ingången till Eljashibs hus till slutet av Eljashibs hus. 22 Efter honom arbetade prästerna, männen som bodde i närområdet. 23 Efter dem arbetade Benjamin och Hashub utanför sitt eget hus. Bredvid dem arbetade Asarja, son till Maaseja, son till Ananja, invid sitt hus. 24 Efter honom arbetade Binnuj, Henadads son, på en annan sektion, från Asarjas hus till murvinkeln och vidare fram till hörnet. 25 Palal, Usajs son, arbetade mitt emot murvinkeln och tornet som skjuter ut från det övre palatset vid vaktgården. Efter honom arbetade Pedaja, Paroshs son. 26 Tempeltjänarna som bodde på Ofel arbetade fram till platsen mitt emot Vattenporten mot öster och det utskjutande tornet. 27 Efter Pedaja arbetade männen från Tekoa på en annan sektion, från platsen mitt emot det stora utskjutande tornet fram till Ofelmuren.

28 Ovanför Hästporten arbetade var och en av prästerna utanför sitt eget hus. 29 Efter dem arbetade Sadok, Immers son, mitt emot sitt eget hus. Bredvid honom arbetade Shemaja, Shekanjas son, som vaktade Östra porten. 30 Efter honom arbetade Hananja, Shelemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son, på en annan sektion. Efter dem arbetade Meshullam, Berekjas son, utanför sin tempelkammare. 31 Efter honom arbetade Malkia, en av guldsmederna, fram till tempeltjänarnas och köpmännens hus vid Mönstringsporten och ända till Övre Hörnsalen. 32 Och mellan Övre Hörnsalen och Fårporten arbetade guldsmederna och köpmännen.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt