NEHEMJA

KAPITEL 11

Boende i Jerusalem

1 Folkets ledare bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott om var de skulle bo. En tiondel skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden. Nio tiondelar skulle bo i övriga städer. 2 Folket välsignade alla män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem.

3 Detta är provinsens huvudmän som bodde i Jerusalem. – I Judas städer däremot bodde var och en i den stad där han hade sin egendom: vanliga israeliter, präster, leviter, tempeltjänare, ättlingarna till Salomos tjänare, 4 medan några av Judas och Benjamins söner bodde i Jerusalem. –

Av Judas söner: Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till Amarja, son till Shefatja, son till Mahalalel av Peres söner, 5 och Maaseja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasaja, son till Adaja, son till Jojarib, son till Sakarja av shilonitens son. 6 Peres söner som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män.

7 Detta är Benjamins söner: Sallu, son till Meshullam, son till Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son till Itiel, son till Jesaja, 8 och efter honom Gabbaj och Sallaj, 928 män. 9 Joel, Sikris son, hade befälet över dem, och Juda, Hassenuas son, var andre befälhavare i staden.

10 Av prästerna: Jedaja, Jojaribs son, Jakin, 11 Seraja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, den främste i Guds hus, 12 och deras bröder som utförde arbetena i huset, 822 män. Vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pelaja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur, son till Malkia, 13 och hans bröder, huvudmän för familjer, 242 män. Vidare Amassaj, son till Asarel, son till Asaj, son till Meshillemot, son till Immer, 14 och deras bröder, tappra krigsmän, 128 män. Befälhavare över dem var Sabdiel, Haggedolims son.

15 Av leviterna: Shemaja, son till Hashub, son till Asrikam, son till Hashabja, son till Bunni, 16 och Shabbetaj och Josabad, som hörde till leviternas huvudmän och hade ansvar över det utvändiga arbetet vid Guds hus. 17 Vidare Mattanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf, sångledaren som vid bönen stämde upp lovsången, Bakbukja, den broder som var näst efter Mattanja, och vidare Abda, son till Shammua, son till Galal, son till Jedutun. 18 Leviterna i den heliga staden utgjorde 284 män.

19 Av dörrvakterna: Ackub, Talmon och deras bröder, som höll vakt vid portarna, 172 män.

20 De övriga israeliterna, prästerna och leviterna bodde i alla de andra städerna i Juda, var och en på sin egendom. 21 Tempeltjänarna bodde på Ofel. Och Siha och Gishpa hade tillsyn över dem.

22 Ledare bland leviterna i Jerusalem var Ussi, son till Bani, son till Hashabja, son till Mattanja, son till Mika, av Asafs söner, sångarna. Ussi hade tillsyn över arbetet i Guds hus. 23 För sångarna var utfärdad en kunglig förordning som bestämde deras dagliga göromål.

24 Petaja, Meshesabels son, en son till Sera, son till Juda, var kungens högra hand i allt som rörde folket.

Boende utanför Jerusalem

25 I orter med tillhörande åkrar bodde en del av Judas söner: i Kirjat-Arba med kringliggande byar, i Dibon med dess byar, i Jekabseel med omgivande orter, 26 vidare i Jeshua, Molada, Bet-Pelet, 27 Hasar-Shual, Beer-Sheba med dess byar, 28 Siklag, Mekona med dess byar, 29 En-Rimmon, Sorga, Jarmut, 30 Sanoa, Adullam med orter, Lakish med dess åkrar, och Aseka med dess byar. De bosatte sig från Beer-Sheba till Hinnoms dal.

31 Benjamins söner bodde i Geba, Mikmas, Aja, Betel med kringliggande byar, 32 Anatot, Nob, Ananja, 33 Hasor, Rama, Gittajim, 34 Hadid, Seboim, Neballat, 35 Lod, Ono och Timmermansdalen. 36 Av leviterna blev några av Judas avdelningar förda till Benjamin.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt