JUDASBREVET

Introduktion
Hälsning

1 Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Till de kallade, som är älskade i Gud Fadern och bevarade för Jesus Kristus. 2 Barmhärtighet, fred och kärlek till er i överflöd.

Dom över falska lärare

3 Älskade, jag var mycket angelägen att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Men jag fann det nödvändigt att skriva och uppmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 För det har nästlat sig in några människor som det för länge sedan är skrivet om att de ska drabbas av denna fördömelse. De är ogudaktiga och förvanskar vår Guds nåd till liderlighet och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

5 Även om ni känner till allt vill jag påminna er om att Jesus först frälste ett folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. 6 Och de änglar som inte behöll sin höga ställning utan övergav sin egen boning, dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Likaså med Sodom och Gomorra och de omgivande städerna, som på samma sätt bedrev otukt och sökte perverst könsumgänge. Att de nu lider straff i evig eld utgör ett varnande exempel.

8 Likadant gör dessa. Utifrån sina drömmar orenar de sina kroppar, förkastar Herrens auktoritet, och smädar majestätiska väsen. 9 Men när ärkeängeln Mikael hade ordväxling med djävulen och tvistade om Moses kropp vågade han inte uttala någon smädande dom utan sa: ˮHerren ska tillrättavisa dig.ˮ 10 Men de där smädar allt vad de inte begriper. Och det som de förstår med sina instinkter, liksom de oförståndiga djuren, det fördärvar de sig själva med. 11 Fördömelse över dem! De har slagit in på Kains väg. De har för penningens skull kastat sig in i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Korah och gått förlorade. 12 De är klipprev vid era kärleksmåltider. De festar skamlöst med er. De är själviska herdar. De är moln utan regn bortdrivna av vindar. De är höstträd utan frukt och uppryckta med rötterna, två gånger döda. 13 De är vilda havsvågor som skummar av sina skamligheter. De är irrande stjärnor som det djupaste mörker är förvarat åt för evigt. 14 Det var också om dem som Henok i det sjunde släktledet efter Adam profeterade: ˮLyssna, Herren kommer med sina tusentals skaror av heliga 15 för att verkställa dom mot alla, och för att överbevisa alla ogudaktiga om deras ogudaktiga handlingar och för alla hårda ord som dessa ogudaktiga syndare har talat mot honom.ˮ 16 De gnäller och klagar och följer sina lustar. Deras munnar talar uppblåsta ord, och de smickrar folk för att utnyttja dem.

I väntan på Kristi ankomst

17 Men ni, älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sa till er: ˮI den sista tiden ska hånare träda fram som följer sina egna ogudaktiga lustar.ˮ 19 Det är sådana som vållar splittring. De är sekulära och saknar Anden. 20 Men ni, älskade, uppbygg er själva på er allra heligaste tro, be i den helige Ande, 21 håll er kvar i Guds kärlek, invänta vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet som skänker evigt liv. 22 Mot dem som ifrågasätter ska ni vara barmhärtiga. 23 Andra ska ni frälsa genom att rycka dem ur elden. Andra ska ni visa barmhärtighet med fruktan, i avsky även för deras kläder som är förorenade av kroppen.

Lovprisning

24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, felfria och jublande – 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre – ära, majestät, styrka och makt tillhör honom, före all tid och nu och i all evighet. Amen.

Föregående     Nästa

Författare: Judas, bror till Jesus. Brevets datering: Sannolikt mellan 50-80 e.Kr. Introduktion.

1JudasJakob, bröder till Jesus, Mark 6:3. Från början trodde inte bröderna på Jesus, Joh 7:5, Mark 3:21. Men de kom senare till tro, Apg 1:14.

2Barmhärtighet, fred, se kommentar till Rom 1:7.

3den tro som en gång för alla har överlämnats, vid tiden för Judasbrevet var den kristna läran redan etablerad, ”tro” avser här den kristna teologin (jfr v. 20, Rom 6:17, 16:17, Apg 6:7). de heliga, avser de kristna och innebär att de är iklädda Kristi rättfärdighet och står avskilda för Gud i hans tjänst.

4det har nästlat sig in några, bland Guds folk kommer det alltid att finnas människor som sprider falska doktriner och förleder till omoraliskt liv (Matt 7:15, 24:4-5, Apg 20:29-30, Rom 16:17, 2 Kor 11:13, Gal 1:6-9, Kol 2:8, 2 Thess 2:1-3, 1 Tim 1:3, 4:1-3, 2 Tim 3:1-9, 2 Petr 2:1, 1 Joh 2:18-19, 2 Joh v 7, Upp 2:2, 14-15, 20). som det för länge sedan är skrivet om, avser sannolikt GT:s domar över falska profeter, och möjligen avses även 2 Petr 2. denna fördömelse, avser de straff och de domar som omnämns i v. 5-7, 15. förvanskar vår Guds nåd till liderlighet, alltsedan apostlarnas tid har det funnits infiltratörer bland Guds folk som framfört försåtliga budskap som i praktiken går ut på att kristna har frihet att följa alla sina begär och leva som man känner för – allt omsluts ändå av Guds nåd och kärlek. Se även kommentar till 2 Petr 2:19.

5. Jesus först frälste ett folk, jfr 1 Kor 10:4, 9. dödade dem som inte trodde, jfr 1 Kor 10:5.

5. ”Jesus.” Andra handskrifter: Herren.

6. Se kommentar till 2 Petr 2:4.

7Sodom och Gomorra, 1 Mos 19. de omgivande städerna, Adma och Sebojim (5 Mos 29:23). perverst könsumgänge, avser homosex (1 Mos 19:4-11). evig eld, om helvetet, se kommentar till Matt 5:22.

8drömmar, möjligen anspelas på påstådda profetiska uppenbarelser och visioner. dessa, som har infiltrerat församlingen (v. 4). förkastar Herrens auktoritet, och smädar majestätiska väsen, de har ingen fruktan eller respekt för vare sig Gud eller änglar (sannolikt onda änglar, jfr 2 Petr 2:10 med kommentar).

9ärkeängeln Mikael, omnämns i Bibeln även i Dan 10:13, 21, 12:1, Upp 12:7. ”Herren ska tillrättavisa dig. Jfr Sak 3:2. Om inte ens väldiga ärkeänglar fäller domar över djävulen ska än mindre fallna människor göra det, utan man ska ödmjukt och respektfullt överlämna all dom till Herren.

10de där, se v. 4.

11Kains väg, 1 Mos 4, Hebr 11:4, 1 Joh 3:12. Kain, den förste av kvinna född, blev också människosläktets förste mördare. Bileams villfarelse, 4 mos 22-24, 31:15-16, 2 Petr 2:15, Upp 2:14. Korah, 4 Mos 16.

12två gånger döda, avser möjligen andlig död och ”den andra döden” (Upp 21:8).

12. ”klipprev.” Alternativ översättning: skamfläckar.

13det djupaste mörker, jfr Matt 8:12, 22:13, 25:30.

14-15Henok, citatet är från Henoksboken, en utombiblisk skrift. Om Henok i GT, se 1 Mos 5:18-24, 1 Krön 1:3.

17vad som är förutsagt, jfr Apg 20:29-30, 1 Tim 4:1-3, 2 Tim 3:1-5, 2 Petr 3:3-4.

18De sa till er, avser både muntliga och skriftliga förutsägelser.

18. (Apg 20:29, 1 Tim 4:1, 2 Tim 3:1, 2 Petr 3:3.)

19De är sekulära, dvs drivs mer eller mindre av världsliga åsikter och värderingar.

20er allra heligaste tro, avser här hela den kristna läran (jfr v. 3).

21invänta vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet som skänker evigt liv, vilket sker vid vår död eller vid Kristi ankomst.

22dem som ifrågasätter, sannolikt sådana som låtit sig påverkas av infiltratörerna (v. 4) och börjat ifrågasätta den kristna läran.

22. ”ifrågasätter.” Alternativ översättning: tvivlar.

23rycka dem ur elden, avser sannolikt sådana som nyligen låtit sig fångas av irrlärarna. Andra ska ni visa barmhärtighet med fruktan, avser möjligen sådana som levt i liderlighet men som nu visar ånger och vilja till att vända om. deras kläder som är förorenade av kroppen, ett ont och orent liv besmittar en människa från hjärtat och ända ut till kläderna.

23. ”kroppen.” Alternativ översättning: köttet.

24bevara er från fall, dvs bevara från avfall från den kristna läran (v. 3) och från ett liv i liderlighet (v. 4).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt