JOSUA

KAPITEL 7

Israel besegras och Akan stenas

1 Men Israels söner handlade trolöst angående det som var avskilt åt förintelse. Akan, son till Karmi, son till Sabdi, son till Sera av Judas stam, stal av det. Då tändes Herrens vrede mot Israels söner.

2 Josua sände några män från Jeriko till Ai, som ligger vid Bet-Aven öster om Betel. Han sa åt dem att dra dit upp och spana i landet. Och männen drog upp och spanade vid Ai. 3 När de kom åter till Josua sa de: ”Sänd inte hela hären. Två eller tretusen kan dra dit upp och attackera Ai. Låt inte allt folket trötta ut sig med detta, för de är få.” 4 Så tretusen man av folket drog dit upp. Men de tvingades fly för Ais män, 5 som dödade trettiosex man av dem. Ais män förföljde dem från stadsporten ända till Shebarim och slog dem på sluttningen. Då blev folket alldeles matt och urlakat.

6 Josua rev sönder sina kläder och föll ner med ansiktet mot marken framför Herrens ark. Där låg han till kvällen med Israels äldste, och de strödde jord på sina huvuden. 7 Och Josua sa: ”O, Herre Jahve! Varför förde du detta folk över Jordanfloden? Var det för att ge oss i amoreernas hand och utrota oss? Om vi bara hade stannat kvar på andra sidan Jordan! 8 O, Herre, jag är mållös nu när Israel flytt från sina fiender? 9 När kanaaneerna och landets alla invånare får höra om detta kommer de att omringa oss och utrota vårt namn från jorden. Vad tänker du då göra för ditt stora namn?”

10 Herren svarade Josua: ”Ställ dig upp! Varför ligger du med ansiktet mot marken? 11 Israel har syndat! De har överträtt mitt förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som var avskilt åt förintelse. De har stulit och ljugit och lagt det stulna bland egna ägodelar. 12 Därför kan inte Israels söner stå emot sina fiender utan måste fly för dem. För de har själva blivit avskilda åt förintelse. Jag ska inte längre vara med er om ni inte avlägsnar från er det som är avskilt åt förintelse.

13 Ställ dig upp, helga folket och säg: Helga er till i morgon! För så säger Jahve, Israels Gud: Israel, det finns något som är avskilt åt förintelse hos dig. Du måste avlägsna det innan du kan stå emot dina fiender. 14 Tidigt i morgon ska ni träda fram, stam efter stam. Den stam som Herren tar ut med lott ska träda fram, släkt för släkt. Den släkt som Herren tar ut med lott ska träda fram, familj för familj. Den familj som Herren tar ut med lott ska träda fram, man för man. 15 Den som ertappas med det som är avskilt åt förintelse ska brännas med allt han äger. För han har brutit Herrens förbund och begått en galenskap i Israel.”

16 Tidigt nästa morgon lät Josua Israel träda fram, stam efter stam, och Judas stam togs ut. 17 När han lät Judas släkter träda fram togs seraiternas släkt ut. När han lät seraiternas släkt träda fram, man efter man, togs Sabdi ut. 18 När han lät Sabdis familj träda fram, man efter man, togs Akan ut. Han var son till Karmi, son till Sabdi, son till Sera av Judas stam. 19 Då sa Josua till Akan: ”Min son, ge ära åt Jahve, Israels Gud och tacka honom! Tala om för mig vad du gjort. Dölj inget för mig.” 20 Akan svarade: ”Det är sant. Jag har syndat mot Jahve, Israels Gud. Detta har jag gjort: 21 Jag såg bland bytet en vacker mantel från Shinar och två kilo silver och en guldplatta på ett halvt kilo. Jag fick begär till det och tog det. Det är gömt i marken inne i mitt tält med silvret underst.”

22 Då sände Josua några budbärare som sprang till tältet. Och där låg det stulna med silvret underst. 23 De tog med allt från tältet och bar det till Josua och alla Israels söner och lade ner det inför Herren. 24 Josua och hela Israel tog då Akan, Seras son, och silvret, manteln, guldplattan, hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor, får, hans tält, allt han ägde och förde dem upp till Akors dal. 25 Josua sa: ”Varför drog du olycka över oss? I dag ska Herren dra olycka över dig.” Och hela Israel stenade honom. De brände dem och stenade dem. 26 Sedan reste de ett stort stenröse över Akan. Den finns kvar än i dag. Och Herrens glödande vrede blidkades. Därför fick den platsen namnet Akors dal, som den heter än i dag.

Nästa

Föregående

7:2. Ai. Betyder ’ruin’. Låg (möjligen?) omkring två mil norr om Jerusalem (Jebus) och två mil väster om Jeriko.

7:16-18. togs ut. Möjligen skedde detta genom urim och tummim, se kommentar till 2 Mos 28:30.

7:21. Jag fick begär till det. Jfr 5 Mos 7:25-26, 1 Kor 10:6.

7:26. Akors dal. Betyder ’olyckans dal’.

© Ragnar Blomfelt