JOSUA

KAPITEL 21

Leviternas städer

1 Leviternas familjeöverhuvuden kom till prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och till de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden. 2 De talade till dem i Shilo i Kanaan: ”Herren gav befallning genom Mose att vi skulle få städer att bo i, med betesmarker för vår boskap.” 3 Så enligt Herrens befallning gav Israels söner av sin arvsegendom följande städer med betesmarker åt leviterna:

4 Lotten föll ut för kehatiternas släkter. Bland dessa leviter fick prästen Arons söner genom lotten tretton städer från Judas, Simeons och Benjamins stam. 5 Kehats övriga söner fick genom lotten tio städer från Efraims stams släkter, från Dans stam och från halva Manasses stam.

6 Gershons söner fick genom lotten tretton städer från Isaskars stams släkter, Ashers stam, Naftalis stam och halva Manasses stam i Bashan.

7 Meraris söner fick efter sina släkter tolv städer från Rubens stam, Gads stam och Sebulons stam.

8 Israels söner gav åt leviterna dessa städer med betesmarker genom lottning, så som Herren befallt genom Mose.

9 Från Judas söners stam och Simeons söners stam gav man följande namngivna städer. 10 De gavs åt Arons söner, som tillhörde kehatiternas släkter bland Levis söner, för lotten föll på dem först: 11 De fick Kirjat Arba, det är Hebron i Judas bergsbygd, med omgivande betesmarker. Arba var stamfar till anakiterna. 12 Men stadens åkerjord och byar gav de åt Kaleb, Jefunnes son, som hans egendom.

13 De gav åt prästen Arons söner dessa städer, med betesmarker: Hebron, asylstad för dråpare, Libna, 14 Jattir, Eshtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Ajin, Jutta och Bet-Shemesh, nio städer från dessa två stammar. 17 Från Benjamins stam fick de Gibeon, Geba, 18 Anatot och Almon, fyra städer med betesmarker. 19 Totalt fick Arons söner, prästerna, tretton städer med betesmarker.

20 Leviterna från de övriga kehatiternas släkter fick genom lottning städer från Efraims stam. 21 De fick Shekem i Efraims bergsbygd, asylstad för dråpare, Gezer, 22 Bet-Horon och Kibsajim, fyra städer med betesmarker. 23 Från Dans stam fick de Elteke, Gibbeton, 24 Ajalon och Gat-Rimmon, fyra städer med betesmarker. 25 Från ena hälften av Manasses stam fick de Taanak och Gat-Rimmon, två städer med betesmarker. 26 Totalt fick de övriga kehatiternas släkter tio städer med betesmarker.

27 Bland leviternas släkter fick Gershons söner från andra hälften av Manasses stam Golan i Bashan, asylstad för dråpare, och Beestera, två städer med betesmarker. 28 Från Isaskars stam fick de Kishjon, Dobrat, 29 Jarmut och En-Gannim, fyra städer med betesmarker. 30 Från Ashers stam fick de Mishal, Abdon, 31 Helkat och Rehob, fyra städer med betesmarker. 32 Från Naftalis stam fick de Kedesh i Galileen, asylstad för dråpare, Hammot-Dor och Kartan, tre städer med betesmarker. 33 Totalt fick gershoniterna efter deras släkter tretton städer med betesmarker.

34 De övriga leviterna, Meraris söners släkter, fick från Sebulons stam Jokneam, Karta, 35 Dimna och Nahalal, fyra städer med betesmarker. 36 Från Rubens stam fick de Beser, Jahsa, 37 Kedemot och Mefaat, fyra städer med betesmarker. 38 Från Gads stam fick de Ramot i Gilead, asylstad för dråpare, Mahanajim, 39 Heshbon och Jaser, fyra städer med betesmarker. 40 Totalt fick de övriga leviternas släkter, Meraris söner, efter sina släkter, tolv städer vid lottningen.

41 Tillsammans hade leviterna fyrtioåtta städer med betesmarker, i landet som var israeliternas egendom. 42 Alla dessa städer hade omgivande betesmarker, det gällde dem alla.

43 Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed lovat ge åt deras fäder. De tog det i besittning och bosatte sig där. 44 Herren gav dem ro på alla sidor, så som han med ed lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå emot dem. Herren gav alla fiender i deras hand. 45 Inte ett ord av alla goda löften från Herren till Israels hus uteblev. Allt uppfylldes.

Nästa

Föregående

21:2. Herren gav befallning. Se 4 Mos 35:1-8.

© Ragnar Blomfelt