JOSUA

KAPITEL 19

Simeons område

1 Den andra lotten föll på Simeons söners stam, efter deras släkter. Deras egendom låg inom Judas söners område. 2 Till deras egendom hör Beer-Sheba, Sheba, Molada, 3 Hasar-Shual, Bala, Esem, 4 Eltolad, Betul, Horma, 5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa, 6 Bet-Lebaot och Sharuhen, tretton städer med deras byar, 7 samt Ajin, Rimmon, Eter och Ashan, fyra städer med deras byar. 8 Därtill alla byar runt omkring dessa städer, fram till Baalat-Beer, Rama i Negev. Detta är Simeons söners egendom, efter deras släkter. 9 Från Judas söners andel fick Simeons söner sin egendom, för Judas söners lott var för stor för dem. Därför fick Simeons söner sin egendom inom deras område.

Sebulons område

10 Den tredje lotten föll på Sebulons söner, efter deras släkter. Gränsen för deras egendom sträckte sig till Sarid, 11 därifrån västerut upp till Marala och fram till Dabbeshet och bäcken öster om Jokneam. 12 Från Sarid vänder den österut mot solens uppgång längs Kislot-Tabors område och vidare till Dobrat och upp till Jafia. 13 Därifrån fortsätter den österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin, vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea. 14 Här böjer sig gränsen mot norr till Hannaton och går ut vid Jifta-Els dal. 15 De fick även Kattat, Nahalal, Shimron, Jidala och Betlehem, i allt tolv städer med deras byar. 16 Detta är Sebulons söners egendom, efter deras släkter, dessa städer med sina byar.

Isaskars område

17 Den fjärde lotten föll på Isaskar, på Isaskars söner efter deras släkter. 18 Deras område omfattade Jisreel, Kesullot, Shunem, 19 Hafarajim, Shion, Anaharat, 20 Rabbit, Kishjon, Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes. 22 Gränsen når Tabor, Shahasuma och Bet-Shemesh, och deras gräns går till Jordanfloden, sexton städer med deras byar. 23 Detta är egendomen för Isaskars söners stam efter deras släkter, städerna med sina byar.

Ashers område

24 Den femte lotten föll på Ashers söners stam, efter deras släkter. 25 Deras område omfattade Helkat, Hali, Beten, Akshaf, 26 Alammelek, Amad och Mishal och når i väster till Karmel och Shihor-Libnat, 27 och österut till Bet-Dagon, och når Sebulon och Jifta-Els dal i norr, vidare Bet-Haemek och Negiel, och fortsätter norrut till Kabul, 28 Ebron, Rehov, Hammon, Kana, och bort till Stora Sidon. 29 Sedan svänger gränsen till Rama och går fram till den befästa staden Tyros, viker av mot Hosa och går ut vid havet nära Aksib. 30 De fick även Umma, Afek och Rehob, tjugotvå städer med deras byar. 31 Detta är egendomen för Ashers söners stam, efter deras släkter, dessa städer med sina byar.

Naftalis område

32 Den sjätte lotten föll på Naftalis söner, efter deras släkter. 33 Deras gräns går från Helef och terebinten i Saanannim, förbi Adami-Hannekeb och Jabneel, fram till Lackum, och slutar vid Jordanfloden. 34 Gränsen viker av västerut mot Asnot-Tabor och vidare till Huckok. Den når Sebulon i söder, Asher i väster och Juda med Jordanfloden i öster. 35 Därtill de befästa städerna Siddim, Ser, Hammat, Rackat, Kinneret, 36 Adama, Rama, Hasor, 37 Kedesh, Edrei, En-Hasor, 38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Shemesh, nitton städer med deras byar. 39 Detta är egendomen för Naftalis söners stam, efter deras släkter, städerna med sina byar.

Dans område

40 Den sjunde lotten föll på Dans söners stam, efter deras släkter. 41 Deras egendom omfattade Sorah, Eshtaol, Ir-Shemesh, 42 Shaalabbin, Ajalon, Jitla, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46 Me-Hajarkon och Harackon med området nära Jafo. 47 När Dans söner förlorade sitt område drog de upp och angrep Leshem och erövrade staden med svärdets egg. De tog staden i besittning och bosatte sig där. De kallade Leshem för Dan, efter sin stamfar Dan. 48 Detta är egendomen för Dans söners stam efter deras släkter, dessa städer med sina byar.

Josuas område

49 När de hade fördelat landet efter dess områden gav de Josua, Nuns son, ett område bland dem, 50 efter Herrens befallning. De gav honom den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd. Han byggde upp staden och bosatte sig där.

51 Detta var de arvsegendomar som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och överhuvudena för familjerna inom israeliternas stammar fördelade genom lottkastning. Det hände i Shilo inför Herrens ansikte vid ingången till mötestältet. Så avslutade de fördelningen av landet.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt