JOSUA

KAPITEL 18

Fördelningen av det övriga landet

1 Sedan samlades Israels söners hela församling i Shilo och reste där mötestältet. Landet var nu kuvat inför dem.

2 Men sju av Israels stammar hade ännu inte fått sin del av arvet. 3 Så Josua sa till Israels söner: ”Hur länge ska ni vänta innan ni går och erövrar landet som Jahve, era fäders Gud, har gett er? 4 Utse åt er från varje stam tre män som jag kan sända ut att genomkorsa landet. De ska nedteckna en beskrivning av det som grund för varje stams arvsegendom, och sedan återvända till mig. 5 De ska dela upp landet i sju delar. Juda ska förbli på sitt område i söder och Josefs hus förbli på sitt område i norr. 6 När ni nedtecknat en beskrivning av landet i sju delar och fört den hit till mig, ska jag kasta lott för er här inför Jahve vår Gud. 7 Leviterna får ingen andel bland er, för Herrens prästtjänst är deras arv. Och Gad, Ruben och halva Manasses stam har redan fått sin egendom på östra sidan av Jordanfloden, det som Herrens tjänare Mose gav dem.”

8 Männen bröt upp och gick. Josua befallde dem att nedteckna en beskrivning av landet: ”Gå, vandra genom landet och nedteckna en beskrivning av det! Återvänd sedan till mig så ska jag kasta lott för er här inför Herren i Shilo.” 9 Männen gav sig av och genomkorsade landet. I en bokrulle beskrev de sju regioner med sina städer. Sedan återvände de till Josua i lägret vid Shilo. 10 Josua kastade lott för dem i Shilo inför Herren. Josua fördelade där landet åt Israels söner. Varje stam fick sin del.

Benjamins område

11 Den första lotten föll på Benjamins söner, efter deras släkter. Deras lott gav dem området mellan Judas och Josefs söner. 12 Deras gräns på nordsidan börjar vid Jordanfloden. Den fortsätter upp mot Jerikos sluttning i norr, upp genom bergsbygden västerut och fram till öknen vid Bet-Aven. 13 Därifrån går gränsen till Luz, till sydsluttningen vid Luz, det är Betel, vidare ner till Atrot-Addar över berget söder om Nedre Bet-Horon. 14 Gränsen drar sig vidare och böjer sig på västsidan söderut från berget mitt emot Bet-Horon, söder om det. Den går ut vid Kirjat-Baal, det är Kirjat-Jearim, en stad som tillhör Judas söner. Detta är västsidan.

15 Sydsidans gräns börjar vid utkanten av Kirjat-Jearim. Den går västerut fram till Neftoakällan, 16 vidare ner till sluttningen av berget mitt emot Hinnoms sons dal, norr om Refaimdalen. Sedan ner genom Hinnoms dal söder om jebusiternas sluttning ner till Rogelkällan. 17 Därefter drar den sig norrut till Shemeshkällan och vidare till Gelilot mitt emot Adummimhöjden, och ner till Bohans sten. Bohan var Rubens son. 18 Sedan passerar den norrut till sluttningen mot Arabah och går ner mot Arabah, 19 vidare till sluttningen norr om Bet-Hogla och ut till Döda havets norra vik, vid Jordanflodens södra ände. Detta är sydgränsen. 20 På östsidan är Jordanfloden gränsen. Detta är Benjamins söners egendom och gränserna omkring den, efter deras släkter.

21 De städer som tillföll Benjamins söner, efter deras släkter, var: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Kesis, 22 Bet-Haaraba, Semarajim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar-Haamoni, Ofni och Geba, tolv städer med sina byar, 25 Gibeon, Rama, Beerot, 26 Mispe, Kefira, Mosa, 27 Rekem, Jirpeel, Tarala, 28 Sela, Elef, Jebus, det är Jerusalem, Gibea och Kirjat, fjorton städer med sina byar. Detta är Benjamins söners egendom, efter deras släkter.

Nästa

Föregående

18:1. Shilo. Staden, drygt tre mil norr om Jerusalem, gjorde Josua till ett religiöst centrum i Israel (5 Mos 12:10-11, Dom 18:31, 21:19-21, 1 Sam 1:3, 3:21, 14:3, Ps 78:59-60), vilket den var i sekler. Men den kom att omstörtas på grund av synd, Jer 7:12, 14. mötestältet. Ett annat namn för tälthelgedomen. Det uttrycker att helgedomen är en mötesplats mellan Gud och människa (2 Mos, 25:22, 27:21, 29:42-43, 30:6, 36, 33:7-11).

© Ragnar Blomfelt