JOSUA

KAPITEL 17

1 Manasses stam fick sin egendom. Manasse var Josefs förstfödde. Makir, Manasses förstfödde, Gileads far, fick Gilead och Bashan, för han var en krigare. 2 Manasses övriga söner fick också land efter sina släkter, sönerna till Abieser, Helek, Asriel, Shekem, Hefer och Shemida. Detta var Manasses, Josefs sons, manliga ättlingar efter deras släkter.

3 Men Selofhad, son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, hade inga söner utan endast döttrar. Hans döttrar hette Mahla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 4 De trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och ledarna, och sa: ”Herren befallde Mose att ge oss arvsegendom bland våra bröder.” Så han gav dem arvsegendom bland deras farbröder enligt Herrens befallning. 5 Det blev därmed tio andelar som tillföll Manasse – i tillägg till Gilead och Bashan på östra sidan av Jordanfloden – 6 eftersom Manasses döttrar fick arvsegendom bland hans söner. Manasses övriga söner fick Gilead.

7 Manasses område går från Asher till Mikmetat, öster om Shekem, därifrån söderut till folket i En-Tappua. 8 Manasse fick landet omkring Tappua, men själva Tappua, vid Manasses gräns, tillhörde Efraims söner. 9 Vidare går gränsen ner till bäcken Kana. Städerna söder om bäcken hör till Efraim, men de ligger bland Manasses städer. Manasses gräns går norr om bäcken och sedan ut vid havet. 10 Området söderut tillhör Efraim, området norrut tillhör Manasse och deras gräns är havet. I norr gränsar de till Asher och i öster till Isaskar. 11 Inom Isaskar och Asher fick Manasse Bet-Shan, Jibleam, invånarna i Dor, invånarna i En-Dor, invånarna i Taanak, invånarna i Megiddo, tre städer i Nephet – med omgivande byar till alla städerna. 12 Men Manasses söner kunde inte erövra dessa städer, för kanaaneerna var fast beslutna att förbli i landet. 13 Men när Israels söner blev starkare tvingade de kanaaneerna till tvångsarbete. Men de drevs inte bort.

14 Josefs söner sa till Josua. ”Varför har du gett oss endast en lott och andel som egendom fastän vi är ett talrikt folk som Herren hela tiden har välsignat?” 15 Josua svarade: ”Är ni talrika kan ni dra upp till skogs och röja er mark där i perisseernas och rafaiternas land, om nu Efraims bergsbygd är för trång för er.” 16 Men Josefs söner sa: ”Bergsbygden rymmer oss inte. Och alla kanaaneer som bor på slätten har järnbeslagna vagnar, både de som bor i Bet-Shan med omgivande byar och de som bor på Jisreelslätten.” 17 Josua sa till Josefs hus, till Efraim och Manasse: ”Du är ett talrikt och mäktigt folk. Du ska inte bara ha en andel, 18 du ska även få ett bergsområde med skog. Röj den, och den ska tillhöra dig till dess utkanter. Kanaaneerna ska ni fördriva, trots att de har järnbeslagna vagnar och är starka.”

Nästa

Föregående

17:3-6. Om Selofhads döttrar, se 4 Mos 27:1-11, 4 Mos 36.

© Ragnar Blomfelt