KAPITEL 12

Kungar besegrade av Mose

1 Detta är de kungar i landet som Israels söner besegrade och vilkas länder de tog i besittning på östra sidan av Jordanfloden, från floden Arnon till berget Hermon och hela Arabah på östra sidan: 2 Sichon, amoreernas kung, som bodde i Heshbon. Han härskade från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt och över halva Gilead till floden Jabbok, ammoniternas gräns. 3 Han härskade också över Arabah upp till östra sidan av Kinneretsjön och ner till östra sidan av Arabah havet, Döda havet, mot Bet-Hajesimot och söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

4 Og, kungen i Bashan, en av de sista rafaeerna. Han bodde i Ashtarot och Edrei. 5 Han härskade över Hermons bergsbygd, Salka och hela Bashan till geshureernas och maakateernas område, över halva Gilead, till kung Sichons område i Heshbon.

6 Herrens tjänare Mose och Israels söner besegrade dem. Herrens tjänare Mose gav landet som egendom åt rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam.

Kungar besegrade av Josua

7 Detta är de kungar i landet som Josua och Israels söner besegrade på västra sidan av Jordanfloden, från Baal-Gad i Libanondalen till Halakberget som sträcker sig mot Seir. Josua gav detta land till egendom åt Israels stammar efter deras avdelningar: 8 Bergsbygden, Låglandet, Arabah och sluttningarna, öknen och Negev – hettiternas, amoreernas, kanaaneernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. Kungarna var:

9 Kungen i Jeriko – 1,

kungen i Ai vid Betel – 1,

10 kungen i Jerusalem – 1,

kungen i Hebron – 1,

11 kungen i Jarmut – 1,

kungen i Lakish – 1,

12 kungen i Eglon – 1,

kungen i Gezer – 1,

13 kungen i Debir – 1,

kungen i Geder – 1,

14 kungen i Horma – 1,

kungen i Arad – 1,

15 kungen i Libna – 1,

kungen i Adullam – 1,

16 kungen i Mackeda – 1,

kungen i Betel – 1,

17 kungen i Tappua – 1,

kungen i Hefer – 1,

18 kungen i Afek – 1,

kungen över Sharon – 1,

19 kungen i Madon – 1,

kungen i Hasor – 1,

20 kungen i Shimron-Meron – 1,

kungen i Aksaf – 1,

21 kungen i Taanak – 1,

kungen i Megiddo – 1,

22 kungen i Kedesh – 1,

kungen i Jokneam vid Karmel – 1,

23 kungen i Dor över Nafat-Dor – 1,

kungen över Gojim vid Gilgal – 1,

24 kungen i Tirsa – 1,

tillsammans 31 kungar.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt