JOSUA

KAPITEL 12

Kungar besegrade av Mose

1 Detta är de kungar i landet som Israels söner besegrade och vilkas länder de tog i besittning på östra sidan av Jordanfloden, från floden Arnon till berget Hermon och hela Arabah på östra sidan: 2 Sichon, amoreernas kung, som bodde i Heshbon. Han härskade från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt och över halva Gilead till floden Jabbok, ammoniternas gräns. 3 Han härskade också över Arabah upp till östra sidan av Kinneretsjön och ner till östra sidan av Arabah-havet, Döda havet, mot Bet-Hajesimot och söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar. 4 Og, kungen i Bashan, en av de sista rafaeerna. Han bodde i Ashtarot och Edrei. 5 Han härskade över Hermons bergsbygd, Salka och hela Bashan till geshureernas och maakateernas område, över halva Gilead, till kung Sichons område i Heshbon.

6 Herrens tjänare Mose och Israels söner besegrade dem. Herrens tjänare Mose gav landet som egendom åt rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam.

Kungar besegrade av Josua

7 Detta är de kungar i landet som Josua och Israels söner besegrade på västra sidan av Jordanfloden, från Baal-Gad i Libanondalen till Halakberget som sträcker sig mot Seir. Josua gav detta land till egendom åt Israels stammar efter deras avdelningar: 8 Bergsbygden, Låglandet, Arabah och sluttningarna, öknen och Negev – hettiternas, amoreernas, kanaaneernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. Kungarna var: 9 Kungen i Jeriko, kungen i Ai vid Betel, 10 kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, 11 kungen i Jarmut, kungen i Lakish, 12 kungen i Eglon, kungen i Gezer, 13 kungen i Debir, kungen i Geder, 14 kungen i Horma, kungen i Arad, 15 kungen i Libna, kungen i Adullam, 16 kungen i Mackeda, kungen i Betel, 17 kungen i Tappua, kungen i Hefer, 18 kungen i Afek, kungen över Sharon, 19 kungen i Madon, kungen i Hasor, 20 kungen i Shimron-Meron, kungen i Aksaf, 21 kungen i Taanak, kungen i Megiddo, 22 kungen i Kedesh, kungen i Jokneam vid Karmel, 23 kungen över Dor i Nafat-Dor, kungen över Gojim vid Gilgal, 24 kungen i Tirsa, tillsammans trettioen kungar.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt