JOSUA

KAPITEL 11

Josua besegrar kungar i norr

1 När Jabin, kungen i Hasor, hörde detta, sände han bud till kung Jobab i Madon, till kungarna i Shimron och Aksaf, 2 till kungarna i bergsbygden i norr och i Arabah söder om Kinneret, i Låglandet, och i Nafot-Dor, västerut, 3 till kanaaneerna österut och västerut, till amoreerna, hettiterna, perisseerna och jebusiterna i bergsbygden, och till hiveerna nedanför Hermon i Mispalandet. 4 De ryckte ut med alla sina härar, en skara så talrik som sanden på havets strand. Och tillika en stor mängd hästar och vagnar. 5 Alla dessa kungar möttes. De kom och slog läger tillsammans vid Meroms vatten för att kriga mot Israel.

6 Herren sa till Josua: ”Var inte rädd för dem, för i morgon vid denna tid ska jag överlämna dem alla som lik åt Israel. Du ska skära av hälsenorna på deras hästar och bränna upp deras vagnar.” 7 Josua med alla krigare utförde ett överraskningsanfall mot dem vid Meroms vatten. 8 Herren gav dem i Israels hand. De slog dem och förföljde dem ända till Stora Sidon, till Misrefot-Majim och till Mispadalen i öster. De slog dem och lät ingen överleva. 9 Josua gjorde med dem som Herren hade sagt. Han lät skära av hälsenorna på deras hästar och brände upp deras vagnar.

10 Vid den tiden återvände Josua och erövrade Hasor och dödade kungen där med svärd. Hasor var tidigare huvudstad för alla dessa riken. 11 Allt levande i staden förintade de fullständigt med svärd. Ingen blev kvar som andades. Hasor satte han i brand. 12 Josua tog alla dessa kungastäder och deras kungar. Han förintade dem fullständigt med svärd, så som Herrens tjänare Mose hade befallt. 13 Men Israel satte inte någon av städerna på kullarna i brand, med undantag av Hasor, som Josua brände. 14 Israels söner behöll allt krigsbyte från dessa städer liksom boskapen. Människorna dödade de med svärd tills de alla var utrotade. De lät ingen bli kvar som andades. 15 Det Herren befallt sin tjänare Mose, hade Mose befallt Josua, och så gjorde Josua. Han utförde varje ord av allt som Herren befallt Mose.

Summering av Josuas erövring

16 Josua erövrade hela detta land: bergsbygden, hela Negev och Goshen, Låglandet och Arabah, Israels bergsbygd och lågland, 17 landet från Halakberget som sträcker sig mot Seir, till Baal-Gad i Libanondalen nedanför berget Hermon. Alla kungar där tog han till fånga och dödade. 18 Under lång tid förde Josua krig mot dessa kungar. 19 Ingen stad slöt fred med Israels söner förutom hiveerna i Gibeon. Alla de andra erövrade de i strid. 20 För det var Herren som förhärdade deras hjärtan så att de gick ut i krig mot Israel. Detta för att han skulle förinta dem fullständigt utan att få nåd. Istället skulle han utrota dem, så som Herren befallt Mose.

21 Vid denna tid gav sig Josua av och utrotade anakiterna i bergsbygden, i Hebron, Debir, Anab och i hela Judas och Israels bergsbygd. Josua förintade både dem och deras städer fullständigt. 22 Inga anakiter lämnades kvar i israeliternas land. Endast i Gaza, Gat och Ashdod blev några kvar.

23 Så erövrade Josua hela landet, så som Herren lovat Mose. Josua gav det som egendom åt Israel, efter deras avdelningar och stammar. Landet hade nu fred.

Nästa

Föregående

11:19. hiveerna i Gibeon. Se Jos 9.

11:21. anakiterna. Jfr 4 Mos 13:32-34.

11:23. så som Herren lovat Mose. 5 Mos 1:38.

© Ragnar Blomfelt