KAPITEL 37

Hiskia söker hjälp från Jesaja

1 När kung Hiskia hörde det rev han sönder sina kläder, tog på sig säcktyg och gick in i Herrens hus. 2 Han sände överförvaltaren Eljakim, sekreteraren Shebna och de äldste bland prästerna, klädda i säcktyg, till profeten Jesaja, Amos son. 3 De förmedlade till honom Hiskias ord: ”Detta är en dag av nöd, straff och vanära. Det är som att barnen ska födas fram men kraften därtill saknas. 4 Kanske Jahve din Gud har lyssnat på talesmannens ord, han som är sänd av sin herre, Assyriens kung, för att håna den levande Guden. Kanske Jahve din Gud ska straffa honom för orden han hört. Så be därför för de få som är kvar!”

5 När kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, 6 sa Jesaja åt dem att förmedla detta till deras herre: ”Så säger Herren: Var inte rädd för orden du hört som den assyriske kungens tjänare har hädat mig med. 7 Lyssna! Jag ska sända en ande i honom. Och han ska få höra ett rykte och återvända till sitt land, och där ska jag se till att han faller för svärd.”

8 Talesmannen återvände. Han hade hört att den assyriske kungen lämnat Lakish och nu krigade mot Libna. 9 Sanherib fick rapport om att Tirhaka, kungen av Kush, hade dragit ut i krig mot honom. Då han hörde det sände han bud till Hiskia med budskapet: 10 ”Så ska ni säga till Hiskia, kungen av Juda: Låt dig inte bedras av din Gud som du förtröstar på när han säger att Jerusalem inte ska falla i den assyriske kungens händer. 11 Du har ju hört vad Assyriens kungar gjort med alla länder – helt förintat dem. Och du skulle räddas! 12 Har de räddats av sina gudar, folken som mina fäder fördärvade: Gozan, Harran, Resef och edeniterna i Telassar? 13 Var är kungarna av Hamat och Arpad eller kungarna av Lair, Sefarvajim, Hena och Ivah?”

Hiskias bön

14 Hiskia tog emot brevet av budbärarna och läste det. Sedan gick han upp till Herrens hus och bredde ut det inför Herren. 15 Och Hiskia bad till Herren: 16 ”Härskarornas Herre, Israels Gud, du som tronar över keruberna. Endast du är Gud över alla riken på jorden, du som skapade himlen och jorden. 17 Herre, lyssna noga och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör alla ord som Sanherib sänt för att håna den levande Guden. 18 Herre, det är sant att Assyriens kungar har ödelagt alla riken och deras länder. 19 De har kastat deras gudar i elden, för de var inga gudar, utan trä och sten tillverkat av människohand. Därför kunde de förstöras. 20 Men nu, Jahve vår Gud, fräls oss från hans hand, så att alla riken på jorden förstår att du ensam är Jahve.”

Sanheribs fall

21 Då sände Jesaja, Amos son, ett budskap till Hiskia: ”Så säger Jahve, Israels Gud: Du har bett till mig angående Sanherib, Assyriens kung. 22 Detta är vad Herren säger om honom:

Jungfrun, dottern Sion, föraktar och hånar dig.

Dottern Jerusalem skakar på huvudet bakom dig.

23 Mot vem har du hånat och hädat?

Mot vem har du skrikit?

Mot vem har du stirrat på så högmodigt?

Mot Israels Helige!

24 Du lät dina tjänare håna Herren och du sa:

’Med mina många vagnar

drog jag upp på bergens höjder,

till Libanons avlägsna trakter.

Jag fällde dess höga cedrar och utvalda cypresser.

Jag nådde högsta topp där skogen stod tät.

25 Jag grävde brunnar och drack vatten.

Jag torkade ut alla Egyptens floder med mina fötter.’

26 Har du inte hört detta långt tillbaka? 

Det är jag som gjort detta!

Jag planerade det i forntiden

och nu lät jag det ske.

Du skulle ödelägga befästa städer

och förvandla dem till ruinhögar.

27 Folket stod där handfallna, bestörta och uppgivna.

De blev som markens gräs, spröda växter, takgräs,

som svedd omogen säd.

28 Vare sig du sitter eller rör på dig så vet jag om det.

Likaså vet jag om ditt raseri mot mig.

29 Eftersom du rasar mot mig

och ditt hybris nått mina öron,

sätter jag min krok i din näsa

och mitt betsel i din mun.

Så för jag dig tillbaka den väg du kom.

30 Detta är tecknet för dig: Detta år ska ni äta grödan av spillsäd och året därefter vad som växer från det. Men tredje året ska ni så och skörda, plantera vingårdar och äta dess frukt. 31 Den återstod av Juda hus som bärgats ska åter slå rot nertill och bära frukt upptill. 32 För från Jerusalem kommer en återstod, de bärgade från berget Sion. Härskarornas Herre ska göra detta i sin lidelse. 33 Därför säger Herren om Assyriens kung:

Han ska inte komma in i denna stad,

inte skjuta en pil mot den,

inte gå mot den med sköld,

inte bygga en vall mot den.

34 Han ska vända tillbaka den väg han kom.

Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren.

35 För jag ska försvara och rädda denna stad

för min och min tjänare Davids skull.”

36 Herrens ängel gick ut och slaktade 185 000 i assyriernas läger. När folk steg upp om morgonen låg där fullt med lik. 37 Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka, och stannade i Nineve. 38 En dag då han tillbad i sin gud Nisroks tempel dödades han med svärd av sina söner Adrammelek och Sareser. De flydde till landet Ararat. Och Sanheribs son Esarhaddon blev därefter kung.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt