JEREMIA

KAPITEL 49

Profetia om Ammon

1 Så säger Herren om ammoniterna:

Har Israel inga söner? Ingen arvinge?

Eller varför har Milkom tagit över Gad?

Varför bor hans folk i städerna där?

2 Lyssna!

Därför ska dagar komma, säger Herren,

då jag låter krigsrop höras

mot Rabba i ammoniternas land.

Det ska bli en ödelagd ruinhög,

och lydstäderna ska brännas ner.

Israel ska ta i besittning

dem som tog hans arv, säger Herren.

3 Jämra dig, Heshbon, för Ai är ödelagt!

Skrik, ni Rabbas döttrar!

Klä er i säcktyg och klaga,

irra omkring bland murarna,

för Milkom går i fångenskap

med sina präster och stormän.

4 Varför skryter du 

om dina dalars fruktbarhet,

du trolösa dotter?

Du litar på din rikedom och säger:

”Vem skulle angripa mig?”

5 Jag ska sända terror över dig,

säger Herren, härskarornas Herre,

från alla omkring dig.

Varje man ska huvudstupa drivas iväg

och ingen ska samla de flyende.

6 Men därefter ska jag återupprätta Ammon,

säger Herren.

Profetia om Edom

7 Så säger härskarornas Herre om Edom:

Finns det ingen visdom mer i Teman?

Har de förståndiga inget råd att ge?

Har deras visdom ruttnat?

8 Fly, vänd om!

Göm er djupt nere, ni som bor i Dedan!

För jag sänder olycka över Esau

när jag straffar honom.

9 Om vinbärgare kommer till dig

skulle de ju lämna en efterskörd.

Om tjuvar kommer om natten

skulle de ju inte förstöra allt.

10 För jag ska klä av Esau

och avtäcka hans gömställen

så att han inte kan gömma sig.

Hans barn, bröder och grannar

ska tillintetgöras. Han är borta.

11 Lämna dina faderlösa,

jag ska hålla dem vid liv.

Låt dina änkor förtrösta på mig.

12 För så säger Herren: Om de som inte förtjänar att dricka ur bägaren tvingas dricka, skulle du då bli ostraffad? Nej, du ska straffas och tvingas dricka!

13 För jag har svurit vid mig själv, säger Herren: Bosra ska bli till ödemark, vanära, förstörelse och förbannelse. Och alla dess lydstäder ska läggas öde för all framtid.

14 Jag har hört ett budskap från Herren,

en budbärare har sänts till folken:

”Kom samman och marschera mot Edom!

Gör er redo för krig!”

15 För jag ska göra dig obetydlig bland folken,

föraktad bland människorna.

16 Ditt tyranni och ditt högmodiga hjärta

har bedragit dig,

du som bor bland bergsklyftorna

och håller till på höjderna.

Om du än bygger ditt bo högt som örnen

ska jag störta dig ner därifrån, säger Herren.

17 Edom ska väcka bestörtning. Alla som går förbi ska förfäras och vissla på grund av alla dess plågor. 18 Det ska bli som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren. Ingen man ska bo där, inte en människoson. 19 Som ett lejon ska han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. Jag ska på ett ögonblick jaga bort edomiterna från deras land. Jag ska sätta över dem den som är utvald. För vem är som jag? Vem kan utmana mig? Vilken herde kan stå emot mig?

20 Hör därför vad Herren beslutat om Edom, hans planer mot de boende i Teman: Även de minsta i hjorden ska släpas bort. Och deras betesmark gör han öde på grund av dem. 21 Jorden skälver vid dånet av deras fall. Deras skri hörs ända till Röda havet. 22 Likt en örn ska han stiga och med utbredda vingar slå ner på Bosra! Den dagen ska Edoms hjältar känna oro och ängslan som hos en födande kvinna.

Profetia om Damaskus

23 Om Damaskus:

Hamat och Arpad förödmjukas.

För de har hört ett hemskt budskap

och blivit modfällda.

Havet är upprört och kan ej lugnas.

24 Damaskus är kraftlös.

Hon vänder om och flyr i panik.

Hon grips av ångest och smärta

likt en födande kvinna.

25 Hur övergiven är inte den ryktbara staden,

min glädjes stad?

26 Därför ska hennes unga män falla på torgen.

Alla krigsmän ska tystas den dagen,

säger härskarornas Herre.

27 Jag ska sätta Damaskus murar i brand, 

och den ska förtära Ben-Hadads borgar.

Profetia om Kedar och Hasor

28 Om Kedar och Hasors riken som besegrades av Nebukadressar, Babels kung.

Så säger Herren:

Stå upp och ryck fram mot Kedar,

gör slut på Österlandets söner.

29 De ska ta deras tält och hjordar,

deras tältdukar och allt deras bohag.

Deras kameler ska bortföras.

Och de ska ropa till dem:

”Det är terror från alla håll!”

30 Fly iväg långt bort!

Göm er djupt nere,

ni som bor i Hasor, säger Herren.

För Babels kung Nebukadressar

har fattat beslut om er.

Han har bestämt en plan mot er.

31 Stå upp och ryck fram

mot ett harmoniskt folk

som bor i trygghet, säger Herren.

De har varken portar eller bommar

och bor avskilt.

32 Deras kameler ska tas som byte,

deras stora hjordar som rov.

De med håret avklippt på sidorna

ska jag ska skingra åt alla väderstreck.

Från alla håll ska jag sända ofärd 

över dem, säger Herren.

33 I Hasor ska schakaler hålla till,

en evig ödemark.

Ingen man ska bo där, 

inte en människoson.

Profetia om Elam

34 Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av judakungen Sidkias regeringstid:

35 Så säger härskarornas Herre:

Lyssna! Jag bryter Elams båge,

deras främsta vapen.

36 Jag sänder mot Elam fyra vindar

från himlens fyra hörn.

Jag skingrar dem för alla dessa vindar,

och de fördrivna från Elam 

ska återfinnas hos alla folk.

37 Jag gör elamiterna skräckslagna 

för deras fiender

och för alla som vill döda dem.

Jag sänder ofärd över dem,

min brinnande vrede, säger Herren.

Jag sänder svärdet efter dem

tills jag gjort slut på dem.

38 Jag ska resa min tron i Elam

och utrota kungen och stormännen där, 

säger Herren.

39 Men i kommande dagar ska jag återupprätta Elam,

säger Herren.

Nästa

Föregående

49:1. ammoniterna. Ett av de folk som kom från Abrahams brorson Lot, 1 Mos 19:38. Ammon låg ofta i strid mot Israel. Milkom. Ammoniternas främste gud (1 Kung 11:5).

© Ragnar Blomfelt