JEREMIA

KAPITEL 39

Jerusalem erövras

1 I det nionde året då Sidkia var kung i Juda, i tionde månaden, kom Babels kung Nebukadressar till Jerusalem med hela sin armé och belägrade staden. 2 I Sidkias elfte regeringsår, på nionde dagen i fjärde månaden, bröt de sig in i staden. 3 Sedan kom alla den babyloniske kungens befälhavare och slog sig ner i Mittporten: Nergal-Sareser av Samgar, Nebo-Sarsekim, överste hovmannen, Nergal-Sareser, högste magiker, och den babyloniske kungens alla övriga befälhavare.

4 När Judas kung Sidkia och alla hans krigare såg dem flydde de. De lämnade staden om natten genom den kungliga trädgården vid porten mellan de båda murarna. De tog vägen bort mot Arabah. 5 Men kaldeernas armé förföljde dem och hann upp Sidkia på Jerikos hedmarker. De grep honom och förde honom till Babels kung Nebukadressar i Ribla i Hamat. Där dömde han Sidkia. 6 I Ribla lät den babyloniske kungen döda Sidkias söner inför hans ögon. Babels kung lät också döda alla förnäma män i Juda. 7 Sedan stack han ut ögonen på Sidkia och band honom med kopparkedjor för att föras till Babel.

8 Kaldeerna brände ner kungens palats och folkens hus. De rev ner Jerusalems murar. 9 Kvarvarande folk i staden, överlöparna och övrigt folk som var kvar, förde Nebusaradan, kaptenen för livvakten, bort till Babel. 10 Nebusaradan, kaptenen för livvakten, lät en del fattiga och utblottade bli kvar i Juda. Samtidigt gav han dem vingårdar och åkerfält.

Jeremia friges

11 Kung Nebukadressar av Babel gav denna order till Nebusaradan, kaptenen för livvakten, angående Jeremia: 12 ”Ta hand om honom. Gör honom inte illa, uppfyll hans önskemål.” 13 Nebusaradan, kaptenen för livvakten, Nebushasban, överste hovmannen, Nergal-Sareser, högste magiker, och den babyloniske kungens alla övriga befälhavare 14 sände då bud efter Jeremia. Han hämtades från vaktgården och lämnades åt Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan, för att denne skulle föra honom hem. Så fick han bo bland folket.

15 Herrens ord kom till Jeremia medan han satt fängslad på vaktgården: 16 ”Gå och säg till etiopiern Ebed-Melek: Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Lyssna! Mitt ord ska uppfyllas mot denna stad, till dess ofärd och inte dess välfärd. Det ska ske inför dina ögon på den dagen. 17 Men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren. Du ska inte utlämnas till männen du är rädd för. 18 Jag låter dig undkomma. Du ska inte falla för svärd utan få ditt liv som ett krigsbyte eftersom du förtröstat på mig, säger Herren.”

Nästa

Föregående

39:2. 18 Juli 586 f. Kr.

39:5. Ribla i Hamat. Låg i nutida Syrien vid floden Orontes.

© Ragnar Blomfelt