Introduktion till Andra Thessalonikerbrevet

 

(Översättning från ESV Study Bible, Introduction to 2 Thessalonians.✱)


 

(Se även Introduktion till Första Thessalonikerbrevet.)

Författare och titel

Även om några forskare i dag har ifrågasatt att Paulus är  författaren till Andra Thessalonikerbrevet så vittnar enhälligt de tidiga kyrkofäderna till stöd för Paulus som författare. De främsta skälen från dem som ifrågasätter Paulus som författare är: (1) Andra Thessalonikerbrevets eskatologi uppfattas annorlunda jämfört med Första Thessalonikerbrevet. Det är särskilt den plötsliga/överhängande förväntan på Kristi återkomst i 1 Thess 4:13-5:11 som man menar är oförenlig med kravet i 2 Thess 2:1-12 på särskilda tecken som först måste inträffa. (2) De många beröringspunkterna mellan de båda Thessalonikerbreven påstås reflektera ett litterärt beroende, något som anses vara oförenligt med att Paulus skulle vara författare till båda. (3) Andra Thessalonikerbrevet anses ha en kallare ton än Första Thessalonikerbrevet. (4) Man menar att 2 Thess 2:2 och 3:17 är mest begripligt om brevet är skrivet under pseudonym.

Men en noggrann utvärdering av dessa invändningar stöder slutsatsen att Paulus faktiskt var författaren till Andra Thessalonikerbrevet. Förfalskningshypotesen som innebär ett slags dubbelspel (se 3:17) är knappast trovärdig. Dessutom kan de ovan nämnda invändningarna lätt motbevisas: (1) Båda breven skildrar den andra ankomsten som en ovälkommen och plötslig överraskning för otroende (1 Thess 5:2-3, 2 Thess 2:8-12), men en förväntad och välkommen händelse för dem som är i Kristus (1 Thess 5:4-8, 2 Thess 1:6-10, 2:13-17). Därtill är det vissa händelser som ska inträffa före Herrens återkomst enligt 1 Thess 5:3 och så även enligt  2 Thess 2:3-4, 9-10, och att det är nära förestående kan ses både i 1 Thess 4:15-17 och 2 Thess 1:7, 10, 2:1. En plötslig och nära förestående sluttid ansågs vara förenligt med uttryck i judiska och tidiga kristna skrifter (t.ex. Matt 24-25). (2) Paulus skrev förmodligen Andra Thessalonikerbrevet kort efter Första Thessalonikerbrevet, och kan ha refererat till en avskrift av det. (3) Tanken om en kallare ton i Andra Thessalonikerbrevet är överdriven (se Litterära kännetecken). (4) 2 Thess 2:2 och 3:17 återspeglar förmodligen Paulus oro för att ett förfalskat brev en gång kan ha funnits.

Datering

Andra Thessalonikerbrevet nedtecknades troligen från Korinth 49-51 e.Kr. kort efter Första Thessalonikerbrevet.

Relation till Första Thessalonikerbrevet

Några har föreslagit att Andra Thessalonikerbrevet kom före Första Thessalonikerbrevet, men 2 Thess 2:15 utesluter detta. Andra har antagit att Paulus skrev Andra Thessalonikerbrevet för en judisk grupp inom församlingen, eller till filipperna, men sådana hypoteser möter hinder i 2 Thess 1:1. Paulus skrev förmodligen Andra Thessalonikerbrevet kort efter att ha sänt iväg Första Thessalonikerbrevet, eftersom han hade mottagit en rapport (2 Thess 3:11) om att situationen i Thessaloniki hade tagit en oväntad vändning.

Tema

Temat Jesu andra ankomst dominerar Andra Thessalonikerbrevet så som det dominerade Första Thessalonikerbrevet. Jesu tillkommelse ska föregås av ett ”avfall” (eller uppror) och genom uppenbarelsen av laglöshetens människa, Antikrist (2 Thess 2:3). När Jesus kommer ska han besegra denne upproriske världshärskare (2:8) och bringa rättvisa åt förtryckta kristna, och vrede åt deras förföljare och till otroende i allmänhet (1:5-10, 2:9-15).

Syfte, omständighet och bakgrund

Församlingen i Thessaloniki hade accepterat det egendomliga påståendet att ”Herrens dag har kommit” (2:1-2). Hur kunde de ha tänkt så? Några tror att de hade förandligat begreppet ”Herrens dag”, men Paulus resonemang verkar oförenligt med det. Andra menar att de trodde att lidande var en del av Herrens dag och att det hade börjat, och följdriktigt var den andra ankomsten nära förestående. Men Paulus förutsätter att de visste att den andra ankomsten skedde samtidigt som ankomsten av Herrens dag. Hur märkligt det än kan verka så kan thessalonikerna helt enkelt ha fallit offer för den bisarra idén att Herrens dag, förstått i dess naturliga mening, hade kommit. Som ett resultat var de uppskakade och rädda (2:2). Thessalonikerna genomgick också förföljelse (1:4), som kan ha förvärrat deras förvirring om slutet. Dessutom hade församlingsgemenskapen ett problem med arbetsskygga (3:6-15). De kan ha slutat arbeta för att vänta på och förkunna om den andra ankomsten, men bevis för att koppla ihop problemen på detta sätt saknas. Lata kristna kan helt enkelt ha utnyttjat välbeställda kristnas generositet för att undvika arbete.

Paulus skrev Andra Thessalonikerbrevet (1) för att lugna dem som slagits av skräck av tanken att Herrens dag hade kommit (2:1-3:5), (2) för att stärka thessalonikerna mitt under ihärdig förföljelse (1:3-12), och (3) för att ta itu med ett problem då några av församlingens medlemmar vägrade tjäna sitt eget uppehälle (3:6-15).

Tidslinje

33 (el. 30) e.Kr. Kristi död och uppståndelse.

33/34 e.Kr. Paulus omvändelse.

36/37 e.Kr. Paulus första besök i Jerusalem.

44-47 Paulus andra besök i Jerusalem (med understöd till de fattiga).

46-47 Paulus första missionsresa.

48-49 Paulus tredje besök i Jerusalem (apostlamötet).

48/49-51 Paulus andra resa, till Thessaloniki och Korinth.

49-51 Paulus skriver Andra Thessalonikerbrevet från Korinth.

52-57 Paulus tredje missionsresa.

64-67 Paulus blir martyr i Rom.

(En del årtal är ungefärliga.)

Summering av frälsningshistorien

Kristna ska förväntansfullt invänta andra ankomsten av deras Frälsare, Jesus Kristus.

Litterära kännetecken

Andra Thessalonikerbrevet följer den vanliga ordningen av ett nytestamentligt brev. Det börjar med en hälsning och avslutas med bön och välsignelse. Och mellan början och slutet finner vi ett sådant informellt brev som slingrar sig genom en rad ämnen på samma sätt som dagens informella brev ofta gör. Där finns den vanliga blandningen av personalia (hänvisningar till brevskrivarens relation med hans mottagare) och offentlig information, och kristna doktriner och praktiska tillämpningar.

I motsats till den varma och innerliga tonen i Första Thessalonikerbrevet så innehåller Andra Thessalonikerbrevet en del rättframma befallningar där Paulus tar upp dåligt uppförande och dåligt tänkande. Brevet är dessutom anmärkningsvärt för författarens resoluta hållning när han förutsäger domar över de ogudaktiga och när han tillrättavisar församlingsmedlemmar som beter sig och tänker felaktigt. Likväl så finns i brevet en skiftning fram och tillbaka mellan förebråelser och varm uppmuntran.

Centrala teman

1 Guds rättfärdiga dom ska fullt ut manifesteras när Jesus återkommer. Då kommer de otroende att bli fördömda och de troende bli frälsta. 1:5-10, 2:9-14.

2 De kristna kommer att dela Kristi härlighet. 1:10, 12, 2:14.

3 Den laglösa människans uppenbarelse och mänsklighetens sista uppror är nödvändiga förutsättningar för Jesu andra tillkommelse. 2:3-4, 9-12.

4 Den laglöse kommer att förleda alla som förkastat evangeliet, vilket garanterar deras fördömelse när Jesus återvänder. 2:3, 6-12.

5 Kristna får inte utnyttja medkristnas generositet. 3:6-15.

Översikt

I Öppning (1:1-2)

II Tacksägelse och tröst för de förföljda thessalonikerna (1:3-12)

A Tacksägelse är tillbörligt (1:3-4)

B Rättvisa är garanterad när Jesus återvänder (1:5-10)

C Redogörelse av böneämne (1:11-12)

III Bemötande av det falska påståendet om Herrens dag (2:1-17)

A Det falska påståendet (2:1-2)

B Det falska påståendet vederläggs (2:3-12)

C Försäkran (2:13-14)

D Uppmaning (2:15)

E Bön (2:16-17)

IV Övergång (3:1-5)

A Begäran om förbön (3:1-2)

B Försäkran (3:3-4)

C Bön (3:5)

V Problem med de lata (3:6-15)

A Befallningen till församlingen (3:6)

B Traditionen (3:7-10)

C Problemet (3:11)

D Befallningen till de lata (3:12)

E Instruktioner till församlingen (3:13-15)

VI Avslutning (3:16-18)


 

ESV Study Bible® Notes, copyright 2008 Crossway. Authorized translation of the English edition of the ESV Study Bible introductions, copyright 2008 Crossway. This translation is published and sold by permission of Crossway, the owner of all rights to publish and sell the same.

ESV Studie Bibel® Kommentarer, copyright 2008 Crossway. Auktoriserad översättning av den engelska utgåvan av ESV Studie Bibel introduktioner, copyright 2008 Crossway. Denna översättning är publicerad och såld med tillstånd av Crossway, ägaren av alla rättigheter för att publicera och sälja densamma.

Översättning från engelskan: Ragnar Blomfelt