Introduktion till Andra Korinthierbrevet

 

(Översättning från ESV Study Bible, Introduction to 2 Corinthians.✱)


 

Författare och titel

Aposteln Paulus är den obestridde författaren av Andra Korinthierbrevet. Även om några forskare har ifrågasatt om Paulus skrev 6:14-7:1 på grund av dess unika språk och ämnesval, så beror dessa skillnader mer sannolikt på det faktum att Paulus i detta textstycke citerar en mängd Skriftställen. Andra Korinthierbrevet är faktiskt det fjärde brevet som Paulus skickade till den församling han grundade i Korinth (Apg 18:1-17), och till de husförsamlingar ”i hela [provinsen] Achaia” där Korinth var huvudstaden (2 Kor 1:1, 11:10, jfr Rom 16:5, 23, 1 Kor 16:15,19). De fyra breven är (1) det tidigare brevet som anges i 1 Kor 5:9, (2) vårt Första Korinthierbrev, (3) det tårfyllda stränga brevet som nämns i 2 Kor 2:3-4, och (4) vårt Andra Korinthierbrev.

Datering

Paulus skrev Andra Korinthierbrevet från Makedonien omkring 55/56 e.Kr. ungefär ett år efter att han skrev Första Korinthierbrevet och ett år före han skrev Romarbrevet från Korinth (Apg 20:2-3).

Tema

Det centrala temat i Andra Korinthierbrevet är förhållandet mellan lidande och Andens kraft i Paulus apostoliska liv, tjänst, och budskap. Förutom att ifrågasätta Paulus motiv i att organisera en insamling till troende i Judeen (8:20-21, jfr 2:17, 12:14-18) och ifrågasätta hans personliga mod (10:10-11, 11:21), hade Paulus motståndare hävdat att Paulus lidit alltför mycket för att vara en Andefylld apostel till den uppståndne Kristus. Paulus hävdar att hans svaghet som en apostel är själva medlet genom vilket troende blir tröstade (1:3-11) och Gud i Kristus görs känd i världen (2:14-17, 4:7-12, 6:3-10, 11:23b-33). Paulus lidanden förkroppsligar Kristi kors, medan hans uthållighet mitt bland motgångar, tillsammans med tacksägelse och förnöjsamhet, manifesterar Andens uppståndelsekraft (12:7-10). Paulus lidande som en apostel är alltså själva medlet som Gud använder för att uppenbara sin ära (1:3-4, 11, 20, 4:15, 9:11-15, 10:17-18).

Paulus ser därför en nära koppling mellan korinthiernas acceptans av hans apostlaskap och äktheten av deras tro. Att avvisa Paulus och hans förkunnelse är att avvisa Kristus själv, eftersom Paulus budskap, tjänst och levnadssätt är ett. Detta förklarar varför Andra Korinthierbrevet är det mest personliga av alla Paulus brev, fylld med djupa känslor.

Syfte, omständighet och bakgrund

Andra Korinthierbrevet är ett svar på en komplicerad historia mellan Paulus och församlingen i Korinth. Den måste rekonstrueras utifrån de belägg som finns i dag. Paulus hade ursprungligen planerat att resa från Efesos genom Makedonien till Korinth (se karta) på sin väg tillbaka till Jerusalem för att leverera de pengar som han samlat till de troende i Judeen (1 Kor 16:5-9). Under tiden sände han Timotheos att besöka korinthierna för sin räkning (Apg 19:22, 1 Kor 16:10-11). När Timotheos anlände till Korinth fann han att det var kaos i församlingen, troligen som en reaktion på ankomsten av Paulus motståndare österifrån. När Paulus fick reda på detta bestämde han sig för att omedelbart fara vidare till Korinth för att lösa problemen först, och sedan resa vidare till Makedonien innan han återvände till Korinth för ett andra besök på väg till Jerusalem (”få nåden av ett andra besök”, 2 Kor 1:15).

Paulus besök visade sig emellertid bli mycket ”smärtsamt”, som ett resultat av församlingens öppna trots mot honom (2:1, 5-8, 7:8-13, 11:4). Vid den tidpunkten beslöt Paulus att det var bäst att lida förnedring och ge sig av utan motåtgärder, detta för att visa nåd mot korinthierna (1:23-24). Väl tillbaka i Efesos sände Paulus Titus tillbaka till Korinth med ett tårfyllt och strängt brev (nu förlorat), där han varnar församlingen för Guds dom om de inte omvände sig (2:3-4, 7:8-16).

Till Paulus stora glädje så omvände sig majoriteten av korinthierna, vilket Paulus blev varse när han mötte Titus i Makedonien (7:5-16). Men det fanns fortfarande en trotsig minoritet som under inflytande av Paulus motståndare (11:12-21) fortsatte att avvisa Paulus och hans evangelium. Som ett svar, och som ännu en akt av nåd, skrev Paulus Andra Korinthierbrevet från Makedonien i väntan på sitt tredje nära förestående besök till Korinth innan vidare färd till Jerusalem (12:14, 13:1).

Korinths församling av blandad karaktär – för att inte tala om de motståndare som Paulus behandlar indirekt genom hela brevet – förklarar Andra Korinthierbrevets komplexa natur och dess ibland plötsliga förändringar i fokus och tonläge. Detta har lett några forskare att föreslå att brevet är en sammanställning av hela sex fragment. Det finns emellertid inga belägg för att Andra Korinthierbrevet någonsin har innehållit vare sig mer eller mindre än nuvarande textvolym, eller att det varit arrangerat i en annan ordning.

Paulus brev är ett utförligt försvar av legitimiteten av hans apostoliska tjänst och allt vad det innefattar. Avsikten är att behandla tre överlappande syften: (1) att stärka den trogna majoriteten och församlingens renhet (särskilt kap 1-7), (2) att fullfölja insamlingen som ett uttryck för deras ånger (särskilt kap 8-9), och (3) att erbjuda den upproriska minoriteten ytterligare en chans att vända om innan Paulus återvänder för att döma dem som fortfarande avvisar honom och hans budskap (särskilt kap 10-13). Alltså, kapitel 1-7 fokuserar primärt på förflutna meriter av Paulus tjänst, kapitel 8-9 på de omvändas nuvarande ansvar, och kapitlen 10-13 på framtida dom över dem som fortfarande trotsar evangeliet.

Tidslinje

33 (el. 30) e.Kr. Kristi död och uppståndelse.

33/34 e.Kr. Paulus omvändelse.

36/37 e.Kr. Paulus första besök i Jerusalem.

37-45 Paulus tjänar i Syrien/Kilikien.

42-44 Paulus får sin ”tagg i köttet”.

44-47 Paulus andra besök i Jerusalem (med understöd till de fattiga).

46-47 Paulus första missionsresa.

48-49 Paulus tredje besök i Jerusalem (apostlamötet).

48/49-51 Paulus andra resa (inkl. 1,5 år i Korinth).

52-57 Paulus tredje missionsresa.

53-55 Paulus skriver Första Korinthierbrevet i Efesos.

55-56 Paulus skrivet ett ”tårfyllt brev”, därefter Andra Korinthierbrevet.

64-67 Paulus blir martyr i Rom.

(En del årtal är ungefärliga.)

Litterära kännetecken

Andra Korinthierbrevet är ett informellt brev utifrån en särskild situation. Det har en osammanhängande struktur och många ”avvikelser” som introduceras utan någon flytande förbindelse med föregående material. Brevet är också en missionsmanual, baserad på författarens egna missionsupplevelser i verkliga livet. De vanliga brevkonventionerna visar sig i början och slutet med brevhälsning, tacksägelse och avslutning. Den konventionella paraenesis (lista med moraliska uppmaningar) är frånvarande. Det som upptar framträdande platser i brevets huvuddel är ett utförligt försvar av författarens liv och verksamhet, och en yttre stolthet över den andliga sidan av det. Brevet är i mycket ett tillfällighetens brev, vilket betyder att den är fylld med referenser till specifika händelser i Paulus liv och verksamhet. I bakgrunden kan urskiljas den välbekanta genren av självbiografi. Andra Korinthierbrevet är också en missionsappell med begäran om andligt och ekonomiskt stöd.

Andra Korinthierbrevet blandar ett antal stilistiska drag eller ingredienser, däribland självporträtt, känslofyllda utbrott, fördömelse av motståndare, sarkasm, hot, och uttryck av personlig tillgivenhet. Stilen är vidare mycket personlig och självbiografisk, fylld med referenser till Paulus eget liv. Ofta kan ses en upphöjd stil, med imponerande vokabulär, förteckningar eller listor, parallella konstruktioner, och retoriska utsmyckningar som t.ex. kontrast och paradox.

De antydda litterära avsikterna bakom brevet är följande: att leverera ett försvar av författarens liv utifrån den standardiserade litterära genre som kallas apologia pro vita sua (latin: ett försvar av ens liv), att måla ett porträtt av författaren och hans liv på ett sådant sätt att läsaren i sin fantasi blir författarens reskamrat, att inspirera läsaren med all den litterära och retoriska utsmyckning som framträder i överflöd, att vinna läsaren med sin aforistiska stil, och att övertala läsare att stödja trofast och äkta tjänst för evangeliet.

Centrala teman

1 Kristi kors, förkroppsligat i lidandet av hans apostel, demaskerar irrlärorna från ”falska apostlar” och ”Satans tjänare.” 11:13-15.

2 I uppfyllandet av Jer 31:31-34 och Hes 36:26-27 är Paulus en tjänare av det nya förbundet (2 Kor 3:6). Hans tjänst och budskap om korset förmedlar den levande Gudens Ande och Guds rättfärdighet till de troende. 3:3, 6-9, 5:14-15, 21.

3 Uthållighet mitt bland motgångar och ett kristuslikt uppträdande – bägge möjliggjorda genom Guds nåd och förebildande av Paulus själv – är den största demonstrationen av Guds närvaro, makt och ära i denna fallna värld. 1:12-14, 6:1, 14-7:1, 9:13-15, 12:7-10, 13:4.

4 Andens närvaro och kraft förvandlar troende till Guds avbild sedd i Kristus, som är gryningen av den nya skapelsen karakteriserad av Guds rättfärdighet. Troende ger därför uttryck åt den nya skapelsen av det nya förbundet genom att leva för andras skull. Detta möjliggörs genom försoningen som Gud frambringade genom korset. 3:18, 4:4, 6, 5:15, 17-21.

5 Omvändelse yttrar sig i helighet, som definieras som en renhetsproducerande kärlek till Gud och hans församling och en enhetsskapande kärlek till sin nästa. 6:14-7:1, kap 8-9.

6 Kristus, som Frälsare, är också den universella domaren, som en dag kommer att döma alla människor efter deras gärningar. I förväntan på denna dag förvandlar Anden dem i vilka han bor. Detta som en garanti om ”en helt överväldigande evig härlighet” (4:17) som de troende får vid uppståndelsen. 1:14, 22, 3:6, 8-9, 18, 5:5, 9-11.

Summering av frälsningshistorien

Gud frambringade frälsning genom svagheten i Kristi korsfästelse, i fullbordande av Ps 22 och Jes 53. Kristna å sin sida ska finna styrka i Kristus och inte i sig själva.

Andra Korinthierbrevets ram

Ca 55-56 e.Kr.

Paulus skrev Andra Korinthierbrevet från Makedonien under sin tredje missionsresa, ungefär ett år efter att ha skrivit Första Korinthierbrevet. Han hade just avslutat sin treåriga tjänst i Efesos och var på besök hos församlingar i Makedonien på sin väg till Korinth. I Makedonien träffade han Titus, som hade återvänt från Korinth med nyheter om församlingen där.

2korkarta2

Översikt

I Paulus försvar av hans legitimitet som Apostel (1:1-7:16)

A Hälsning (1:1-2)

B Introduktion till brevet (1:3-11)

C Paulus stolthet (1:12-2:17)

1 Innehållet av Paulus stolthet (1:12-14)

2 Orsaken till Paulus första förändrade planer (1:15-22)

3 Orsaken till Paulus andra förändrade planer (1:23-2:4)

4 Tillämpning av Paulus exempel till korinthierna (2:5-11)

5 Paulus besök i Troas och Makedonien (2:12-17)

D Paulus tjänst i det nya förbundet som en Andens tjänst (3:1-18)

1 Andens realitet i Paulus tjänst (3:1-6)

2 Paulus utläggning av 2 Mos 32-34 (3:7-11)

3 Paulus tillämpning av 2 Mos 32-34 i hans egen situation (3:12-18)

E Det som uppmuntrar Paulus i hans tjänst (4:1-6:13)

1 Det nya förbundets gryning av den nya skapelsen (4:1-6)

2 Det nya förbundets uppståndelsekraft (4:7-18)

3 Det nya förbundets motivation för trons liv (5:1-10)

4 Det nya förbundets försoningstjänst (5:11-6:2)

5 Det nya förbundets stöd för legitimeringen av Paulus tjänst (6:3-13)

F Paulus kallelse till församlingsdisciplin som ett uttryck för ånger (6:14-7:1)

G Paulus glädje över korinthiernas ånger (7:2-16)

II Paulus vädjan till den ångrande församlingen i Korinth angående insamlingen (8:1-9:15)

A Insamlingen som ett uttryck för Guds nåd (8:1-15)

B Rekommendation av Titus och bröderna (8:16-9:5)

C Generositet, glädje, och Guds ära (9:6-15)

III Paulus vädjan till den trotsiga minoriteten i Korinth (10:1-13:10)

A Paulus försvar av sin ödmjukhet som apostel (10:1-11)

B Paulus försvar av sin auktoritet som apostel (10:12-18)

C Paulus försvar av sin stolthet likt en oförståndig (11:1-21a)

D Paulus stolthet i sin tjänst och sitt lidande (11:21b-33)

E Paulus stolthet i sin himmelska vision och efterföljande svaghet (12:1-13)

F Paulus slutliga försvar och vädjan till de trotsiga (12:14-13:10)

IV Avslutande hälsningar (13:11-14)


 

ESV Study Bible® Notes, copyright 2008 Crossway. Authorized translation of the English edition of the ESV Study Bible introductions, copyright 2008 Crossway. This translation is published and sold by permission of Crossway, the owner of all rights to publish and sell the same.

ESV Studie Bibel® Kommentarer, copyright 2008 Crossway. Auktoriserad översättning av den engelska utgåvan av ESV Studie Bibel introduktioner, copyright 2008 Crossway. Denna översättning är publicerad och såld med tillstånd av Crossway, ägaren av alla rättigheter för att publicera och sälja densamma.

Översättning från engelskan: Ragnar Blomfelt