INFORMATION

Välkommen till Svenskbibel. Här kan du läsa en modern och traditionell översättning av Bibeln.

Skaparen av svenskbibel

Jag heter Ragnar Blomfelt. Jag har en evangelikal grundsyn och det betyder bland annat att jag tror på Bibeln som Guds Ord. Jag bejakar Den Apostoliska Trosbekännelsen. En enklare trosbekännelse som uttrycker lite av vad evangelikal tro är kan läsas här. En lite mer utförlig evangelikal trosbekännelse från The Gospel Coalition kan läsas här. Min egen trosbekännelse som publicerades offentligt år 2000 kan läsas här.

I början av 1980-talet läste jag teologi på bibelinstitut (även hebreiska och grekiska), och har pastorsutbildning. Jag var i många år aktiv i projektet Svenska Folkbibeln och fick därigenom en god och lång utbildning i bibelöversättning.

Jag är ekumeniskt sinnad och känner samhörighet med alla kristna som har Bibeln som rättesnöre för tro och liv och som bekänner Jesus Kristus som Gud och världens ende Frälsare.

Varje seriös översättare strävar efter objektivitet och neutralitet så långt det är möjligt. Men det är ändå ofrånkomligt att varje bibelöversättning i viss mån påverkas av den tro som översättaren har. Det är av det skälet jag tydligt vill klargöra att jag har en evangelikal tro och övertygelse.

Varför en ny översättning av Bibeln?

Jag tror Gud vill berika sin församling med flera goda översättningar. Bibelns grundtexter har bredd och djup som inte kan fångas av enstaka översättningar. Ett land med flera moderna texttrogna översättningar är välsignat, eftersom det då ges goda möjligheter för läsaren att upptäcka mer av de skatter som finns i Guds Ord.

För vilka är översättningen svenskbibel avsedd?

Först och främst översätter jag för min egen skull. Översättningen är gjord av mig för mig. Bortsett från det är målgruppen bred. Alla ska kunna läsa svenskbibel med god behållning. Men den är särskilt avsedd för den vanliga kristna medlemmen i olika kyrkor/samfund, och för den som nyligen kommit till tro.

Vilken stilnivå har svenskbibel?

Stilnivån är mycket medvetet anpassad till ovan nämnda målgrupper.

Det betyder att översättningen vill leverera ett modernt språkbruk anpassat för 2000-talets människa. Den vill vara lättläst och så långt som möjligt undvika otidsenliga ord och begrepp och svårförståeliga formuleringar.

Svenskbibel är varken helt ordagrann eller helt dynamisk (fri). Det är kontexten som har fått avgöra stilform. Ibland när sammanhanget så begär är den fri till sin karaktär. Ibland ordagrann. Oftast befinner den sig någonstans i mitten på skalan, men alltid med stark strävan av att vara trogen de bibliska författarnas budskap. Svenskbibel är med andra ord en översättning av traditionellt snitt.

Hur har arbetet med svenskbibel gått till?

Vägledning har hämtats från en mängd moderna bibelöversättningar från Norden och USA.

Och i riklig omfattning har naturligtvis använts alla de verktyg som översättare normalt använder sig av. Dvs konkordans, uppslagsverk, lexikon, bibelkommentarer. Och grundtexten som använts till NT har varit den allmänt erkända standardtexten – UBS4 (United Bible Societies). Till GT är grunden den masoretiska texten (MT).

Svenskbibel är ett enmansprojekt och fortsätter därmed en svensk tradition med ensamöversättningar av män som t.ex. Helge Åkeson (d. 1904), Paul Petter Waldenström (d. 1917), David Hedegård (d. 1971), Bo Giertz (d. 1998).

Har egna textkritiska utvärderingar gjorts?

Nej. Svenskbibel baseras på den internationellt erkända grundtexten till NT.  Vad gäller GT så är det betydligt mer komplicerat, men svenskbibel skiljer sig inte från andra traditionella översättningar när det gäller textval.

Får man citera från svenskbibel?

Ja. För icke-kommersiellt bruk står det fritt att citera från översättningen i obegränsad omfattning. Ett krav är att översättningens namn tydligt anges i direkt anslutning till citatet, dvs svenskbibel. Om ett eller flera kapitel i en bibelbok återges ska det tydligt anges i slutet av varje enskilt kapitel: svenskbibel.se, tillsammans med upphovsmannens namn: Ragnar Blomfelt. Man ska också se till att det är den senaste versionen av översättningen man citerar.

Var bör man börja läsa om man är ny i tron?

Om man aldrig läst Bibeln så rekommenderar jag att starta med Lukasevangeliet, och därefter Johannesevangeliet. Dessa båda evangelier kompletterar varandra och ger tillsammans en mycket bra introduktion till honom som är centralgestalten i Bibeln och den kristna tron – Jesus Kristus. Därefter kan man fortsätta med Första Moseboken och Psalmernas bok.

Och vad kan sägas om kommentarerna till bibeltexten?

Jag tar avstånd från bibelkritik/liberalteologi och från sekulära värderingar som möter motstånd i Guds ord. Jag har ansträngt mig för att kommentarerna ska ha en evangelikal framtoning så långt som möjligt. Jag vill hävda att kommentarerna väl återspeglar det som brukar kallas klassisk kristen tro. Efter varje bibeltext följer kommentarer, markerat med vanlig svart text. Fotnoter är markerat med grönt. Citathänvisningar är markerat med rött. (Introduktionerna till breven är översatta från ESV Study Bible, läs mer.)

Kommande förändringar.

Språket förändras ständigt, därför måste också en modern översättning vara beredd att anpassa bibeltextens språk och uttryckssätt så att det står i samklang med vår tids språk. Det kommer alltid att i tid anges på denna sajt när en uppdaterad version av svenskbibel närmar sig. Vad gäller kommentarerna förhåller det sig annorlunda. Där kan justeringar ske när behov så föreligger.

–   –   –   –   –   –   –

Introduktion av Svenskbibel på Youtube