HESEKIEL

KAPITEL 44

Fursten

1 Han förde mig tillbaka till helgedomens yttre port som vette åt öster. Den var stängd. 2 Herren sa till mig: ”Denna port ska förbli stängd och inte mer öppnas. Ingen får gå in genom den, för Jahve, Israels Gud, har gått in genom den. Så den ska förbli stängd. 3 Men fursten, eftersom han är furste, får sitta där och hålla måltid inför Herrens ansikte. Han ska gå in genom portens förhall, och gå ut samma väg.”

De levitiska prästerna

4 Sedan förde han mig genom norra porten till platsen framför templet. Jag såg Herrens härlighet fylla Herrens hus. Då föll jag ner på mitt ansikte. 5 Herren sa: ”Människoson, lägg på hjärtat, se noga och lyssna uppmärksamt på allt jag säger till dig om alla stadgar och lagar angående Herrens hus. Lägg märke till templets ingång och helgedomens alla utgångar. 6 Säg till det upproriska huset av Israel: Så säger Herren Jahve: Nu får det vara nog med alla era vidrigheter, ni av Israels hus! 7 Förutom era vidrigheter har ni låtit främlingar med oomskurna hjärtan och kön komma in och vara i min helgedom. Därmed vanhelgade ni mitt hus medan ni bar fram min mat, fettet och blodet. Ni har brutit mitt förbund. 8 Ni utförde inte själva tjänsten vid mina heliga föremål, utan ni satte andra att göra er tjänst i min helgedom.

9 Så säger Herren Jahve: Ingen främling med oomskuret hjärta och kön får komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som finns bland Israels söner. 10 Även de leviter som övergav mig när Israel for vilse och som själva for vilse och övergav mig och följde sina avgudar, får ta konsekvenserna av sin skuld. 11 Men de ska i min helgedom svara för vakttjänsten vid husets portar och tjäna i huset. De ska slakta brännoffer och slaktoffer åt folket samt stå inför dem och betjäna dem. 12 Eftersom de betjänade dem inför deras avgudar och fick Israels hus att falla i synd, så lyfter jag min hand mot dem, säger Herren Jahve. De får ta konsekvenserna av sin skuld. 13 De får inte komma nära mig och utföra prästtjänst inför mig och inte komma nära mina heliga föremål, det högheliga. De ska bära vanäran för de avskyvärda synder som de begått. 14 Jag sätter dem att ta hand om templet, all tjänstgöring där och allt arbete som ska göras i det.

15 Men de levitiska präster, Sadoks söner, som tjänade i min helgedom när Israels söner for vilse från mig, de ska träda fram och tjäna mig. De ska stå inför mitt ansikte och frambära fett och blod åt mig, säger Herren Jahve. 16 De ska gå in i min helgedom och träda fram till mitt bord och tjäna mig. De ska göra tjänst åt mig. 17 När de går in i den inre förgårdens portar, ska de ta på sig linnekläder. De får inte ha kläder av ylle när de tjänstgör i den inre förgårdens portar eller i templet. 18 De ska bära linneturban på huvudet och ha linnebyxor om höfterna. De får inte ikläda sig något som de svettas i. 19 När de går ut på den yttre förgården till folket där, ska de ta av sig de kläder som de tjänstgjort i. De ska lämna dem i helgedomens tempelkamrar och klä sig i annat, så att de inte överför helighet till folket med sina kläder. 20 De ska inte raka huvudet och inte heller låta håret växa fritt utan klippa det kort. 21 Ingen präst får dricka vin när han gått in på den inre förgården. 22 Han får inte ta till hustru en änka eller en skild kvinna, utan endast en jungfru av Israels hus. Han får ta en änka efter en präst. 23 De ska lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt, och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent. 24 I rättstvister ska de verka som domare och döma efter mina bud. Mina lagar och stadgar ska de iaktta vid alla mina högtider. Och mina sabbater ska de hålla heliga. 25 Ingen av dem får orena sig genom att gå nära en död. Bara om det är far eller mor, en son eller dotter eller bror, eller en ogift syster, får han orena sig. 26 Men efter att prästen blivit ren måste han vänta sju dagar. 27 Och den dag då han går in i helgedomen, på den inre förgården, för att tjänstgöra i helgedomen, ska han frambära ett syndoffer för sig, säger Herren Jahve.

28 Detta är deras arvedel: Jag är deras arv. Ge dem ingen egendom i Israel. Jag är deras egendom. 29 De ska äta matoffret, syndoffret och skuldoffret. Och allt i Israel som är vigt åt Herren ska tillhöra dem. 30 Det första av förstlingsfrukterna och alla slags offergåvor av allt ni bär fram, ska tillhöra prästerna. Det första av bröddegen ska ni ge åt prästen, för att välsignelse ska vila över ert hus. 31 Prästerna får inte äta något självdött eller ihjälrivet djur, vare sig fågel eller boskapsdjur.

Nästa

Föregående

44:3. fursten. Hans identitet är okänd. Han verkar främst som en religiös ledare bland folket (45:17, 22, 46:2, 4).

© Ragnar Blomfelt