HESEKIEL

KAPITEL 36

Israels återupprättelse

1 Människoson, profetera för Israels berg: Ni Israels berg, lyssna till Herrens ord. 2 Så säger Herren Jahve: Era fiender hånar er och säger att de tagit era urgamla offerhöjder. 3 Profetera därför och säg: Så säger Herren Jahve: De har ödelagt och förtrampat er från alla håll och kanter så att ni ska bli de andra folkens egendom. Folk klankar ner på er och förtalar er. 4 Lyssna därför till ordet från Herren Jahve, ni Israels berg! Så säger Herren Jahve till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna, som plundrats och hånats av alla grannfolken. 5 Ja, så säger Herren Jahve: Med brinnande lidelse har jag talat mot de andra folken och mot hela Edom! De har överlyckliga och med djupaste förakt tagit mitt land i besittning så att betesmarken har plundrats. 6 Profetera därför om Israel och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag har talat i svartsjuka och vrede eftersom ni hånats av folken. 7 Därför säger Herren Jahve: Jag försäkrar högtidligt att era grannfolk själva ska vanäras!

8 Men ni, Israels berg, ska åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, för de ska snart återvända. 9 För jag är på er sida, och jag ska vända mig till er. Ni ska plöjas och besås. 10 Jag ska fylla er med människor, hela Israels hus, allt. Städerna ska befolkas och ruinerna återuppbyggas. 11 Jag ska fylla er med människor och boskap, och de ska vara fruktsamma och bli många. Jag ska befolka er så som förr, och visa er mer godhet än förut. Då ska ni förstå att jag är Jahve. 12 Jag ska göra så att människor, mitt folk Israel, går fram över er. De ska ta er i besittning, ni ska vara deras egendom. Och ni ska aldrig mer ta deras barn. 13 Så säger Herren Jahve: De säger till dig: ’Du slukar män­niskor och gör ditt folk barnlöst.’ 14 Därför ska du inte mer sluka människor och göra ditt folk barnlöst, säger Herren Jahve. 15 Jag låter dig inte längre höra ländernas hån, inte heller ska du behöva uthärda folkens förakt. Du ska inte mer få ditt folk på fall, säger Herren Jahve.”

16 Herrens ord kom till mig: 17 ”Män­niskoson, när Israels folk bodde i sitt land gjorde de landet orent genom sitt sätt att leva och bete sig. Deras sätt att leva var för mig lika orent som menstruation. 18 Så jag öste min vrede över dem på grund av deras blodsdåd, och för att de orenat landet med sina avgudar. 19 Jag spred ut dem bland folken, och de skingrades i länderna. Jag dömde dem efter deras sätt att leva och bete sig. 20 Men överallt dit de kom bland folken vanärade de mitt heliga namn. Det sades om dem: ’De är Jahves folk, ändå har de måst lämna hans land.’ 21 Då ville jag ömt vårda mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland folken dit de kom.

22 Säg därför till Israels hus: Så säger Herren Jahve: Det är inte för er skull jag griper in, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni vanärat bland folken ni kommit till. 23 Jag tänker helga mitt stora namn som vanärats bland folken, eftersom ni vanärat det bland dem. Folken ska förstå att jag är Jahve, säger Herren Jahve, när jag visar mig helig bland er i deras åsyn. 24 Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert eget land. 25 Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och en ny ande inuti er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett kötthjärta. 27 Jag ska ge er min Ande inuti er och se till att ni följer mina stadgar och noga håller mina lagbud. 28 Så ska ni få bo i landet som jag gav era fäder. Ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. 29 Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säd i överflöd och inte komma över er med svält. 30 Jag ska ge träden mycket frukt och marken rik gröda, så att ni inte längre ska förödmjukas bland folken genom svält. 31 Då ska ni minnas ert onda sätt att leva och ert usla beteende. Ni ska avsky er själva på grund av era synder och vidrigheter. 32 Ni ska veta att jag inte gör detta för er skull, säger Herren Jahve. Skäms och rodna för ert sätt att leva, ni av Israels hus!

33 Så säger Herren Jahve: Den dag jag renat er från alla era synder, ska jag göra så att städerna blir bebodda och att ruinerna återuppbyggs. 34 Landet som ligger öde ska åter plöjas istället för att vara en ödemark inför alla som går förbi. 35 De ska säga: ’Landet som var öde har blivit som Edens trädgård. Städerna som var ödelagda, skövlade och förstörda är nu bebodda och befästa.’ 36 Då ska dina grannfolk som är kvar förstå att jag, Jahve, har återuppbyggt det som var förstört, och återplanterat det som var ödelagt. Jag, Jahve, har talat, och jag ska gå till handling.

37 Så säger Herren Jahve: Även detta ska jag låta Israels hus be mig att göra för dem: att folket blir talrikt som en fårhjord. 38 Som de heliga offerfåren vid Jerusalems högtider, så ska de människohjordar vara som ska fylla de ödelagda städerna. Då ska de förstå att jag är Jahve.”

Nästa

Föregående

36:27. Jfr Gal 5:16, 22-25, Rom 8:9-16.

© Ragnar Blomfelt