FILEMONBREVET

Introduktion
Hälsning

1 Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timotheos. Till vår käre medarbetare Filemon, 2 till vår syster Apfia, till vår medkämpe Archippos och till församlingen i ditt hus. 3 Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Filemons kärlek och tro

4 Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, 5 eftersom jag hör om din kärlek till alla heliga och om din tro på Herren Jesus. 6 Jag ber att din delaktighet i tron ska bli verkningsfull genom kunskap om allt det goda vi äger i Kristus. 7 Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heligas hjärtan har blivit styrkta tack vare dig, broder.

Paulus vädjan för Onesimos

8 Även om jag därför i Kristus med full frihet kunde ålägga dig att göra det som borde göras, 9 så vädjar jag hellre för kärlekens skull, – jag Paulus, en åldrad man och nu även en Kristi Jesu fånge – 10 jag vädjar till dig för mitt barn som jag födde i min fångenskap, för Onesimos. 11 Han var förut värdelös för dig men är nu till värde för oss båda. 12 Jag sänder honom tillbaka till dig, och därmed mitt eget hjärta. 13 Jag hade gärna velat behålla honom hos mig, så att han i ditt ställe kunde vara mig till hjälp i min fångenskap för evangeliets skull. 14 Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra, för att det goda du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. 15 För kanske blev han tagen ifrån dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid, 16 inte längre som en slav utan som något mer – en kär broder. Det är han i hög grad för mig, och förstås ännu mer för dig, både som vanlig människa och som broder i Herren.

17 Om du betraktar mig som din medbroder, välkomna då honom som vore det jag. 18 Har han handlat orätt mot dig eller är han skyldig dig något, för upp det på min räkning, 19 jag Paulus skriver med egen hand: jag ska betala. – För att nu inte säga att du är skyldig mig dig själv. – 20 Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus.

21 Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du ska göra mer än jag ber om. 22 En sak till: förbered ett gästrum åt mig, för jag hoppas att jag ska ges åt er som svar på era böner.

Hälsningar

23 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig, 24 likaså Markus, Aristarchos, Demas och Lukas, mina medarbetare. 25 Nåden från Herren Jesus Kristus är med er ande.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus, v. 1, 9, 19. Brevets datering: Omkring år 60 e.Kr. medan Paulus var fånge (v. 1, 9-10, 13, 23), möjligen i Rom (Apg 28:16, 30-31). Introduktion.

1Paulus, se kommentar till Rom 1:1. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. Filemon, en kristen som sannolikt levde i Kolossai. Möjligen hade han kommit till tro genom Paulus (v. 19). Filemon ägde slaven Onesimos. Filemon omnämns med namn endast i denna vers i NT.

2Apfia, omnämns endast här i NT. Möjligen var hon Filemons hustru. Archippos, omnämns även i Kol 4:17. Möjligen var han Filemons och Apfias son. församlingen i ditt hus, under den första tiden fanns inga särskilda ”kyrkobyggnader” utan man samlades främst i egna hus.

3Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

6allt det goda vi äger i Kristus, dvs frälsningens alla frukter (se t.ex. Ef 1).

8därför, på grund av Filemons kärlek till alla trossyskon (v. 5, 7). kunde ålägga dig, i Paulus egenskap av att vara en apostel utvald av Gud.

9Kristi Jesu fånge, Paulus betraktade sig först och främst som Kristi fånge och därnäst som Roms fånge (Apg 28:16).

10mitt barn som jag födde i min fångenskap, betyder att slaven Onesimos hade blivit frälst genom Paulus förkunnelse och därmed blivit Paulus andlige son. Onesimos, namnet betyder värdefull/nyttig och Paulus anspelar på namnet i v. 11 och 20. Onesimos omnämns även i Kol 4:9.

15tagen ifrån dig, underförstått av Gud. Onisemos rymning förde det goda med sig att han träffade Paulus och blev frälst. Jfr Rom 8:28.

16inte längre som en slav, se Gal 3:28 med kommentar. Om slaveri, se kommentarer till Ef 6:5, Kol 3:22-4:1 och 1 Petr 2:18.

18. Onesimos hade sannolikt stulit från Filemon och därefter rymt.

23Epafras, omnämns även i Kol 1:7, 4:12.

24Markus, se inledningskommentar till Markusevangeliet. Aristarchos, se kommentar till Apg 19:29. Demas, se kommentar till Kol 4:14, Lukas, se inledningskommentar till Lukasevangeliet.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt