ESTER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAPITEL 1

Kung Ahasveros gästabud

1 Detta hände i Ahasveros dagar, han som härskade över 127 provinser från Indien till Kush. 2 I de dagarna regerade kung Ahasveros från sin kungatron i Susas borg. 3 Under sitt tredje regeringsår höll han ett gästabud. Inför honom kom alla hans furstar och tjänare, Persiens och Mediens befälhavare, adelsmännen och provinsernas furstar. 4 Under hela 180 dagar visade han upp sitt väldes rikedom och sin stora glans och prakt. 5 När de dagarna var över höll kungen ett gästabud för allt folk som fanns i Susas borg, från den högste till den lägste. Festen varade sju dagar i den inhägnade trädgård som tillhörde kungapalatset. 6 Draperier av vita och violetta tyger var uppsatta med vita och purpurröda band till silverstänger på marmorpelare. Divaner av guld och silver stod på ett golv med grön och vit marmor, pärlemor och ädelsten. 7 Dryckerna sattes fram i olika slag av guldkärl. Kungens vin flödade rikligt, så som det anstår en kung. 8 Och inga dryckesrestriktioner gavs, för kungen hade befallt alla sina hovmästare att servera efter varje mans önskan. 9 Samtidigt höll drottning Vashti ett gästabud för kvinnorna i kung Ahasveros palats.

10 Den sjunde dagen, när kung Ahasveros var upprymd av vinet, gav han en befallning till Mehuman, Bizzeta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar och Karkas, de sju eunucker som tjänstgjorde hos honom. 11 De skulle föra drottning Vashti inför kungen med kunglig krona på huvudet. Han ville att folken och furstarna skulle få se hennes skönhet, för hon var så vacker. 12 Men drottning Vashti vägrade komma när kungen genom sina eunucker gav sin befallning. Då blev kungen rasande och brann av ilska.

Kungens påbud

13 Kungen konsulterade de lärda män som förstod sig på tiderna. Han brukade nämligen rådgöra med alla som var kunniga i lag och rätt. 14 Hans närmaste män var Karsena, Setar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena och Memukan. Dessa sju furstar i Persien och Medien stod kungen nära och var högst rankade i riket. 15 Han frågade dem: ”Vad bör enligt lagen ske med drottning Vashti, eftersom hon vägrat åtlyda kung Ahasveros befallning genom eunuckerna?” 16 Memukan svarade inför kungen och furstarna: ”Drottning Vashti har inte bara förbrutit sig mot kungen utan mot alla furstar och folk i alla kung Ahasveros provinser. 17 Drottningens beteende kommer att bli känt för alla kvinnor och få dem att förakta sina män och säga: ’Kung Ahasveros befallde att drottning Vashti skulle föras inför honom, men hon vägrade komma.’ 18 Redan i dag när furstinnorna i Persien och Medien får höra om drottningens beteende kommer de att säga samma sak till alla kungens furstar. Det kommer att leda till förakt och ständiga gräl. 19 Om det behagar kungen, låt då ett kungligt påbud som ej kan upphävas skrivas in i Persiens och Mediens lagar. Låt det stå att Vashti aldrig mer får komma inför kung Ahasveros. Kungen bör även ge hennes drottningvärdighet åt någon som är bättre än hon. 20 När kungens kommande förordning proklameras i hela hans väldiga rike, kommer varje kvinna att visa aktning för sin man, hög som låg.”

21 Kungen och furstarna gillade förslaget, så kungen gjorde vad Memukan hade sagt. 22 Han sände brev till alla sina provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, med påbudet att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk.

Nästa

1:1. Ahasveros (hebreiskt namn för Xerxes) var kung 486-465 f. Kr. Ahasveros nämns även i Esra 4:6 och Dan 9:1. Kush. Nutida Etiopien/Sudan.

1:2. Susas borg. Susa låg i nutida sydvästra Iran.

1:3. tredje regeringsår. 483 f. Kr.

1:13. som förstod sig på tiderna. Kungens rådgivare. Jfr 1 Krön 12:32.

1:20, 22. varje kvinna att visa aktning för sin man … varje man skulle vara herre i sitt hus. Självklara normer överallt den tiden både bland Israel och andra folk, och även i den nytestamentliga församlingen, 1 Kor 11:3, Ef 5:22-33, 1 Petr 3:1-6.

© Ragnar Blomfelt