ESRA

KAPITEL 5

Tempelarbetet återupptas

1 Profeterna, profeten Haggaj och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem. 2 Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, började återuppbygga Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med och bistod dem.

3 Vid samma tid kom Tattenaj, ståthållaren i provinsen väster om Eufrat, och Shetar-Bosenaj och deras kolleger och sa till dem: ”Vem har gett er order att bygga detta tempel och göra byggnaden färdig?” 4 De frågade också efter namnen på de män som låter uppföra byggnaden. 5 Men Guds öga var över judarnas äldste. Så ingen stoppade dem innan rapport hade nått Dareios och de mottagit brevsvar om saken.

6 Detta är en kopia av det brev som Tattenaj, ståthållaren i provinsen väster om Eufrat, och Shetar-Bosenaj och hans kolleger, ämbetsmännen i provinsen, sände till kung Dareios. 7 De sände en rapport till honom där det stod:

”Till kung Dareios. Fred och välgång i allt! 8 Till kännedom för kungen. Vi begav oss till den store Gudens hus i provinsen Judeen. Det återuppbyggs nu med stora stenar och med trävirke i väggarna. Arbetet utförs omsorgsfullt och det utvecklas väl i deras händer. 9 Vi frågade de äldste där vem som hade gett dem order att bygga detta tempel och göra byggnaden färdig. 10 Vi frågade dem också vad de hette, så att vi kunde nedteckna namnen på deras ledare och informera dig.

11 De svarade oss: ’Vi är tjänare till himlens och jordens Gud. Vi återuppbygger det tempel som för många år sedan restes här. Det var en stor kung i Israel som byggde och gjorde det färdigt. 12 Men våra fäder gjorde himlens Gud vred. Därför gav han dem i händerna på kaldén Nebukadnessar, den babyloniske kungen. Han förstörde detta hus och förde folket till Babel. 13 Men i sitt första regeringsår befallde Babels kung Koresh att detta Guds hus skulle återuppbyggas. 14 Och kung Koresh lät hämta från templet i Babel de kärl av guld och silver som tillhört Guds hus men som Nebukadnessar tagit från templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Kung Koresh överlämnade dem åt en man vid namn Sheshbassar. Koresh hade utnämnt honom till ståthållare, 15 och sa till honom: Ta dessa kärl, res iväg och placera dem i templet i Jerusalem och låt Guds hus återuppbyggas på sin plats. 16 Så kom denne Sheshbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Från den tiden tills i dag har de byggt på det, men det är ännu inte färdigt.’

17 Om kungen samtycker, låt det efterforskas i kungens skattkammare i Babel ifall kung Koresh gett order om återuppbyggelse av detta Guds hus i Jerusalem. Låt sedan kungens beslut i denna sak meddelas oss.”

Nästa

Föregående

5:1. Haggai och Sakarja. Profeter i Jerusalem år 520-518 f. Kr. Se deras bibelböcker.

5:11. en stor kung. Salomo, som var kung 970-930 f. Kr.

5:12. våra fäder gjorde himlens Gud vred. Se bl.a. 1-2 Kung. Han förstörde detta hus. Salomos tempel förstördes 586 f. Kr. (2 Krön 36:14-21).

5:13. Men i sitt första regeringsår. 538 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt