DANIEL

KAPITEL 9

Daniels bön

1 Dareios var son till Ahasveros och av medisk härkomst. Han hade blivit kung över kaldeernas rike. 2 I hans första regeringsår förstod jag, Daniel, utifrån skrifterna enligt Herrens ord till profeten Jeremia, att antalet år för fullbordandet av Jerusalems ödeläggelse var sjuttio år.

3 Jag vände mig då till Herren Gud för att söka honom med bön och anropan. Jag fastade i säck och aska. 4 Jag bad till Jahve min Gud och bekände:

”O Herre, du store och fruktade Gud, som håller fast vid förbundet och kärleken till dem som älskar dig och håller dina bud. 5 Vi har syndat, gjort orätt, betett oss ont och trotsigt, vänt oss ifrån dina bud och lagar. 6 Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar, fäder och till allt folket i landet. 7 Du, Herre, är rättfärdig, men skammen blossar i våra ansikten. Så är det i dag med Judas män och Jerusalems invånare och hela Israel, fjärran och nära, i alla länder dit du fördrev dem för att de var trolösa mot dig. 8 Ja, Herre, våra ansikten blossar av skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi syndat mot dig. 9 Men hos Herren vår Gud finns nåd och förlåtelse, fastän vi trotsade honom. 10 Vi åtlydde inte rösten från Jahve vår Gud, och följde inte de lagar han gav oss genom sina tjänare profeterna. 11 Hela Israel bröt din lag, vek av och åtlydde inte dig. Därför östes över oss den förbannelse och ed som står skriven i Guds tjänare Moses lag, eftersom vi hade syndat mot honom. 12 Gud höll sina ord som han talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han sände en stor ofärd över oss. Det som hänt i Jerusalem har inte inträffat någon annanstans under himlen. 13 I enlighet med vad som står skrivet i Moses lag kom all denna ofärd över oss. Men ändå försökte vi inte blidka Jahve vår Gud genom att vända om från våra synder och uppmärksamma din sanning. 14 Därför höll Jahve ofärden redo och sände den över oss. För Jahve vår Gud är rättfärdig i allt han gör. Men vi åtlydde inte honom.

15 Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut från Egypten med stark hand och gjorde ditt namn ryktbart som det är i dag: Vi har syndat och betett oss ont. 16 Herre, för all din rättfärdighets skull, låt din vrede och ilska avvändas från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. För på grund av våra synder och våra fäders skuld blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla våra grannfolk. 17 Hör nu, vår Gud, din tjänares bön och anropan. Låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. 18 Min Gud, lyssna uppmärksamt och hör. Öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss, och se staden som är uppkallad efter ditt namn. För vi kommer inför dig med våra böner, inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet. 19 O Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och ingrip utan att dröja. För din egen skull, min Gud! För din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.”

De sjuttio årsveckorna

20 Jag fortsatte tala, be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd, och kom inför Jahve min Gud med min förbön för min Guds heliga berg. 21 Medan jag ännu bad min bön kom Gabriel snabbt flygande till mig, den man som jag förut såg i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. 22 Han informerade mig och sa: ”Daniel, jag har nu kommit för att ge dig insikt och förstånd. 23 Så fort du började be gick ordet ut. Och jag har kommit för att berätta det för dig, för du är så omtyckt. Så ge akt på ordet och förstå synen:

24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse och synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja det allra heligaste. 25 Du ska veta och förstå: Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återupprättas och återuppbyggas till dess att Messias, Fursten, kommer, ska det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar ska återuppbyggas under hemska tider.

26 Efter de sextiotvå veckorna ska Messias utblottad förgöras. Staden och helgedomen ska förstöras av folket till en kommande furste. Slutet kommer som en störtflod. Det ska råda krig till slutet. Förödelser är beslutna. 27 Han ska stadfästa ett förbund med många under en vecka. Mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. På vidrighetens vinge ska förödaren komma tills beslutad förödelse utgjuts över honom själv.”

Nästa

Föregående

9:2. I hans första regeringsår. År 539 f. Kr. Herrens ord till profeten Jeremia. Jer 25:11-12, 29:10.

9:25. Messias, Fursten. Jesus Kristus.

9:26. ska Messias utblottad förgöras. Profetiskt om Jesu död.

9:27 (11:31, 12:11). Se Matt 24:15 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt