FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 6

Frukta och älska Jahve

1 Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Jahve er Gud har befallt mig att lära er att följa i landet dit ni går för att ta det i besittning. 2 Frukta Jahve din Gud i hela ditt liv så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din son och din sonson, så att du får ett långt liv. 3 Lyssna, Israel! Och följ dem noga! Då ska det gå väl för dig och ni ska bli talrika, så som Jahve, dina fäders Gud, har lovat dig. Ni får ett land som flödar av mjölk och honung.

4 Lyssna, Israel! Jahve är vår Gud, Jahve är en. 5 Älska Jahve din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du bevara i ditt hjärta. 7 Upprepa dem ständigt hos dina söner och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Bind dem som ett tecken på din hand och fäst dem som en symbol på din panna. 9 Skriv dem på dina dörrposter och på dina portar.

Varning för olydnad

10 När Jahve din Gud för dig in i landet som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig, med stora och vackra städer som du inte byggt, 11 med hus fulla med allt gott som du inte fyllt, med brunnar som du inte grävt, och med vingårdar och olivlundar som du inte planterat – när du då äter dig mätt 12 ska du se till att inte glömma Herren som förde dig ut från Egypten, slavhuset.

13 Frukta Jahve din Gud, tjäna honom, ge din ed i hans namn. 14 Följ inte andra gudar, gudar som dyrkas av era grannfolk. 15 För Jahve din Gud är en svartsjuk Gud i din mitt. Vreden från Jahve, din Gud, kan annars tändas mot dig så att han utrotar dig från jordens yta.

16 Sätt inte Jahve er Gud på prov, så som ni gjorde vid Massa. 17 Följ noga Jahves, er Guds, befallningar, och de lagbud och stadgar som han gett dig. 18 Gör det som är rätt och gott i Herrens ögon, så att det går dig väl. Då får du komma in och ta i besittning det goda land som Herren med ed lovat dina fäder. 19 Han ska fördriva alla dina fiender för dig, så som Herren lovat.

20 När din son i framtiden frågar dig: Vad betyder de lagbud, stadgar och befallningar som Jahve vår Gud har gett er? 21 då ska du svara din son: Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut från Egypten. 22 Vi fick se hur Herren gjorde stora och förödande tecken och under i Egypten på farao och hela hans husfolk. 23 Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in i och ge oss landet som han med ed lovat våra fäder. 24 Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och att frukta Jahve vår Gud, så att det går väl för oss alla dagar och vi får leva, så som till denna dag. 25 Det är vår rättfärdighet, att vi noga följer alla dessa bud inför Jahves, vår Guds, ansikte, så som han befallt oss.

Nästa

Föregående

6:4-5. Dessa verser (som kallas Shema vilket betyder ”Lyssna”) ansågs som det största budet, jfr Mark 12:28-30.

6:8. Jesus hänvisar till detta i Matt 23:5.

6:12-15. Om Guds välsignelser för lydnad, se även 28:1-13, 3 Mos 26:3-11.

6:13. Jesus citerar denna vers i Matt 4:10.

6:16. vid Massa. Se 2 Mos 17:1-7. Jesus citerar denna vers i Matt 4:7.

© Ragnar Blomfelt