FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 4

Lydnad mot Guds bud

1 Lyssna nu Israel, till de stadgar och föreskrifter som jag lär er att följa, för att ni ska leva och komma in i och ta i besittning det land som Jahve, era fäders Gud, vill ge er. 2 Lägg inget till de befallningar jag ger er och ta inget därifrån, utan håll buden som jag befaller er från Jahve er Gud. 3 Era ögon såg vad Herren gjorde vid Baal-Peor. Jahve din Gud utrotade ur ditt folk alla som följde Baal-Peor. 4 Men ni som höll fast vid Jahve er Gud lever alla än i dag.

5 Lyssna, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Jahve min Gud befallt mig, för att ni ska följa dem i landet dit ni kommer för att lägga det under er. 6 Följ dem noga, för då ska er visdom och ert förstånd uppmärksammas av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga: ”Detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk!” 7 Vilket stort folk har gudar som är lika nära som Jahve vår Gud är nära oss varje gång vi anropar honom? 8 Och vilket stort folk har så rättfärdiga stadgar och föreskrifter som hela denna lag som jag i dag lägger fram för er?

9 Men se upp och var på din vakt så du inte glömmer vad dina ögon såg, eller låter det vika från ditt hjärta, under alla dina livsdagar. Berätta för dina söner och sonsöner 10 vad som hände den dag du stod inför Jahve din Gud vid Horeb, när Herren sa till mig: ”Samla folket till mig. De ska få höra mina ord så att de lär sig att frukta mig under sina livsdagar på jorden, och så att de undervisar sina söner.”

11 Då kom ni fram och ställde er vid bergets fot. Berget brann med flammor upp till himlen. Det var mörker och tjocka moln. 12 Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt. Det var bara en röst. 13 Han kungjorde för er sitt förbund som han befallde er att följa: de tio budorden, som han skrev på två stentavlor. 14 Herren befallde mig på den tiden att lära er stadgar och föreskrifter som ni ska följa i landet dit ni går för att lägga det under er.

Avgudadyrkan förbjuds

15 Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er ur elden på Horeb ska ni akta er noga. 16 Detta för att ni inte ska bete er fördärvligt och göra åt er en avgudabild i någon form, en bild av man eller kvinna 17 eller av ett djur på jorden eller av en fågel i skyn 18 eller av ett kräldjur på marken eller av en fisk i vattnet under jorden. 19 Och när du ser upp mot himlen och betraktar solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, bli då inte förledd att tillbe dem och tjäna dem. För Jahve din Gud har tilldelat dem åt alla folk under hela himlen. 20 Men er har Herren tagit och fört ut ur smältugnen, ut från Egypten, för att ni ska vara hans egendomsfolk, så som ni är i dag.

21 Herren blev vred på mig på grund av er. Han svor att jag inte skulle få gå över Jordanfloden och inte komma in i det goda land som Jahve din Gud vill ge dig till arv. 22 Jag ska dö i detta land och inte gå över Jordanfloden. Men ni ska gå över floden och ta det goda landet i besittning.

23 Se till att inte glömma det förbund som Jahve er Gud har slutit med er. Och gör er ingen avgud i någon form. Det har Jahve din Gud förbjudit. 24 För Jahve din Gud är en förtärande eld, en svartsjuk Gud.

25 När du fött söner och sonsöner och ni bott länge i landet, om ni då beter er fördärvligt och gör er en avgudabild i någon form, och därmed gör något ont i Jahves, din Guds, ögon och väcker hans vrede, 26 då tar jag i dag universum till vittne mot er att ni snart kommer att utrotas ur landet dit ni nu går över Jordanfloden för att lägga det under er. Ni kommer inte att leva där länge utan ska helt utplånas. 27 Herren ska sprida er bland folken. Endast få av er ska överleva bland de folkslag dit Herren fördriver er. 28 Där ska ni dyrka människotillverkade gudar av trä och sten, som varken kan se eller höra, äta eller lukta.

29 Men om ni där söker Jahve din Gud ska du finna honom, om du söker honom helhjärtat och innerligt. 30 När du är i nöd och allt detta drabbar dig i framtiden ska du vända om till Jahve din Gud och lyda honom. 31 För Jahve din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska varken överge dig, förgöra dig eller glömma förbundet med dina fäder, det som han bekräftade med ed.

Jahve är Gud

32 Fråga tider som varit långt före dig, från dagen då Gud skapade Adam på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra: har det hänt något så stort som detta, har någon hört något liknande? 33 Har något folk hört Guds röst tala ur elden, så som du har hört, och överlevt? 34 Eller har någon gud försökt ta ett folk åt sig ur ett annat folk, genom prövningar, tecken och under, genom krig, genom styrka och kraft och genom stora och skrämmande gärningar? Allt detta såg du att Jahve er Gud gjorde för er i Egypten.

35 Du fick se det för att du skulle veta att Jahve är Gud, det finns ingen annan än han. 36 Från himlen lät han dig höra sin röst för att fostra dig. På jorden lät han dig se sin stora eld, och du hörde hans ord ur elden. 37 Eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras efterkommande, förde han dig ut från Egypten genom sin närvaro och stora kraft. 38 Inför dig drev han bort folk som är större och mäktigare än du, och förde dig in i deras land och gav det åt dig till egendom, så som det är i dag.

39 Därför ska du i dag veta och bevara i hjärtat att Jahve är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan. 40 Håll hans stadgar och bud som jag i dag påbjuder dig. Då går det väl för dig och dina söner efter dig och du får leva länge i landet som Jahve din Gud ger dig för all framtid.

Asylstäderna öster om Jordanfloden

41 Mose avskilde sedan tre städer i öster på andra sidan Jordanfloden. 42 Dit kunde en dråpare fly om han oavsiktligt hade dödat någon och utan att förut ha hatat honom. Han skulle rädda sitt liv genom att fly till någon av följande städer: 43 Beser i öknen på slättlandet var för Rubens stam, Ramot i Gilead var för Gads stam och Golan i Bashan var för Manasses stam.

Inledning till lagen

44 Detta är den lag som Mose lade fram för Israels söner. 45 Dessa är de lagbud, stadgar och föreskrifter som Mose kungjorde för Israels söner efter att de kom ut från Egypten. 46 Det var på andra sidan Jordanfloden i dalen mitt emot Bet-Peor, i amoreerkungen Sichons land. Han bodde i Heshbon och besegrades av Mose och Israel när de drog ut från Egypten. 47 De erövrade Sichons land och landet som tillhörde kung Og i Bashan, de två amoreiska kungarna i öster på andra sidan Jordanfloden, 48 från Aroer vid floden Arnons strand till berget Sion, det är Hermon, 49 och hela Arabah i öster på andra sidan Jordanfloden, till Arabah-havet nedanför Pisgas sluttningar.

Nästa

Föregående

4:24. Gud är en förtärande eld. Se Hebr 12:29 med kommentar. en svartsjuk Gud. (Även 6:15.) Antropomorfismen innebär att Gud i sin helighet och exklusivitet ivrar för sitt utvalda folk, och därmed inte kan godta någon slags avgudadyrkan.

4:32. dagen då Gud skapade Adam. Det skedde inte under en lång tid, utan på en särskild dag, den sjätte dagen i universums början (1 Mos 1).

4:35, 39. det finns ingen annan. Se även 32:39, samt 1 Kor 8:4-6 med kommentar.

4:41-43. Om asylstäder, se även 4 Mos 35:9-34, 5 Mos 19:1-13.

© Ragnar Blomfelt