FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 35

Leviternas städer

1 Herren sa till Mose på Moabs hedar vid Jordanfloden mitt emot Jeriko: 2 ”Befall Israels söner att av sina arvsegendomar tilldela städer åt leviterna att bo i, med betesmarker runt om. 3 I städerna ska de bo, och betesmarkerna är till för deras dragdjur och boskap och alla andra djur. 4 Städernas betesmarker som ni ger leviterna ska sträcka sig 500 meter utåt från stadsmuren. 5 Utanför staden ska ni mäta upp ett kvadratområde som mäter 1000 meter på varje sida, med staden i mitten. Detta ska leviterna ha som betesmarker till sina städer.

6 De städer som ni tilldelar leviterna ska inkludera sex asylstäder dit en dråpare kan fly. Förutom dessa ska ni ge dem fyrtiotvå andra städer. 7 Ge åt leviterna sammanlagt fyrtioåtta städer med betesmarker runt om. 8 Av de städer som ni ger av Israels söners egendom ska ni ta fler från de större stammarna och färre från de mindre. Varje stam ska ge städer åt leviterna i förhållande till mängden land de fått som sin egendom.”

Sex asylstäder

9 Herren sa till Mose: 10 ”Säg till Israels söner: När ni gått över Jordanfloden in i Kanaan 11 ska ni utse åt er städer som ska vara era asylstäder. Dit kan en dråpare som oavsiktligt dödat någon fly. 12 Dessa städer ska ni ha som flyktstäder undan blodshämnaren, så att dråparen inte dödas innan han får sin dom av församlingen. 13 Sex av de städer ni ger dem ska vara asylstäder. 14 Välj tre städer öster om Jordanfloden och tre städer i Kanaan. De ska vara asylstäder. 15 Dessa sex städer ska vara flyktstäder för Israels söner och invandraren och tillfälligt bosatta bland dem. Dit kan den som oavsiktligt dödat någon fly.

16 Men den som slår ihjäl en annan med ett järnföremål är en mördare. Och mördare måste avrättas. 17 Eller om någon tar en sten som går att döda med och slår ihjäl någon med den, då är han en mördare. Och mördare måste avrättas. 18 Eller om någon tar ett träredskap som går att döda med och slår ihjäl någon med det, då är han en mördare. Och mördare måste avrättas. 19 Blodshämnaren ska avrätta mördaren. När han finner honom ska han avrätta honom. 20 Likaså om någon av hat knuffar en annan eller med elak avsikt kastar något på honom så att döden följer, 21 eller av fiendskap slår ihjäl honom med bara händerna, då måste misshandlaren avrättas, för han är en mördare. Blodshämnaren ska avrätta honom när han finner honom.

22 Men om någon plötsligt och utan att hysa fiendskap knuffar någon, eller utan elak avsikt kastar något på honom, 23 eller utan att se honom träffar med en sten som kan döda och döden följer, och det sker utan fiendskap eller elak avsikt, 24 då ska församlingen döma mellan gärningsmannen och blodshämnaren, enligt här givna föreskrifter. 25 Församlingen ska rädda dråparen ur blodshämnarens hand och återföra honom till asylstaden dit han flytt. Där ska han förbli tills översteprästen som är smord med den heliga oljan är död.

26 Men om dråparen går utanför området för den asylstad dit han flytt, 27 och blodshämnaren finner honom utanför asylstadens område och dräper honom, då är blodshämnaren utan blodskuld. 28 En dråpare ska förbli i sin asylstad tills översteprästen dör. När översteprästen är död får dråparen återvända till marken som han äger. 29 Detta ska vara en rättsstadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

30 Om någon dödar en person ska mördaren avrättas efter vittnens uppgifter. Men ingen ska avrättas baserat på en enda persons vittnesmål. 31 Ta inte emot lösen för en mördares liv. Han förtjänar döden och måste avrättas. 32 Ta inte heller emot lösen för den som flytt till en asylstad, så att han kan vända hem och bo i landet före prästens död. 33 Vanhelga inte landet där ni bor, för blod vanhelgar landet. Och landet får inte försoning för det blod som utgjutits där utom genom blodet från den som utgöt det.

34 Orena inte landet där ni bor och i vars mitt jag bor. För jag, Jahve, bor mitt ibland Israels söner.”

Nästa

Föregående

35:16-21, 30-34. Att mördare måste avrättas stadgas tidigt, se 1 Mos 9:5-6 med kommentar.

35:30. efter vittnens uppgifter. (Även 5 Mos 17:6.) Minst två vittnen behövdes för fällande dom mot mördare. (Rätt tillämpat i vår tid så behöver det inte längre bara vara människor som utgör vittnen, det kan likaväl vara DNA och mycket annat som kan utgöra ”vittnen”, dvs bevis, mot brott.)

35:34. Orena inte landet. Mord är det som mest orenar ett land och det brottet måste därför försonas genom att mördaren avrättas.

© Ragnar Blomfelt