FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 34

Kanaans gränser

1 Herren sa till Mose: 2 ”Befall Israels söner och säg till dem: När ni kommer till Kanaan, då är detta det land som ska bli er egendom, med dessa gränser:

3 I söder ska ert land sträcka sig från öknen Zin utmed Edom. Er sydgräns ska börja vid änden av Döda havet i öster. 4 Sedan ska gränsen vända sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Zin och gå ut söder om Kadesh-Barnea. Därifrån vidare till Hasar-Addar och fram till Asmon. 5 Från Asmon ska gränsen vända sig mot Egyptens flod och löpa ut vid havet.

6 I väster ska er gräns vara Medelhavet. Det ska vara er västgräns.

7 Detta ska vara er gräns i norr: från Medelhavet ska ni dra er gränslinje till berget Hor. 8 Från berget Hor ska ni dra gränslinjen mot vägen till Lebo-Hamat, och gränsen ska nå Sedad. 9 Sedan går gränsen till Sifron och slutar vid Hasar-Enan. Detta ska vara er nordgräns.

10 Er gräns i öster ska ni dra från Hasar-Enan till Shefam. 11 Från Shefam ska gränsen gå ner till Haribla, öster om Ajin, och fortsätta ner längs östra sluttningen av Kinneretsjön. 12 Sedan ska gränsen gå ner till Jordanfloden och ut vid Döda havet. Detta ska vara ert land med dessa gränser runt om.”

13 Mose befallde Israels söner: ”Detta är landet som ni ska ärva genom lottkastning. Herren har befallt att det ska ges åt de nio stammarna och den ena halva stammen. 14 För Rubens stam och Gads stam med sina familjer liksom halva Manasses stam har redan fått sina egendomar. 15 Dessa två stammar och denna halva stam har fått sina egendomar på andra sidan Jordanfloden mitt emot Jeriko, österut mot soluppgången.”

De män som ska fördela landet

16 Herren sa till Mose: 17 ”Detta är namnen på de män som ska fördela landet i arvslotter åt er: prästen Eleaser och Josua, Nuns son. 18 Ta en ledare ur varje stam för att bistå vid landets fördelning. 19 Detta är männens namn: Från Judas stam Kaleb, Jefunnes son, 20 från Simeons stam Samuel, Ammihuds son, 21 från Benjamins stam Elidad, Kislons son, 22 från Dans stam en ledare, Bucki, Joglis son, 23 från Josefs barn: från Manasses stam en ledare, Hanniel, Efods son, 24 och från Efraims stam en ledare, Kemuel, Shiftans son, 25 från Sebulons stam en ledare, Elisafan, Parnaks son, 26 från Isaskars stam en ledare, Paltiel, Assans son, 27 från Ashers stam en ledare, Ahihud, Shelomis son, 28 från Naftalis stam en ledare, Pedael, Ammihuds son.” 29 Det var dessa män som Herren befallde att fördela arvslotterna åt Israels söner i Kanaan.

Nästa

Föregående

34. Det löfte om Kanaan som Gud gav Abraham i 1 Mos 17:8 beskrivs nu här närmare med gränser. I stora drag består det utlovade landet av området mellan Medelhavet och Jordanfloden samt nutida Libanon och en del av nutida Syrien.

© Ragnar Blomfelt