FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 33

Ökenvandringens etapper

1 Detta är Israels söners lägerplatser när de i häravdelningar drog ut från Egypten ledda av Mose och Aron. 2 På Herrens befallning skrev Mose ner de platser som de på sina vandringar bröt upp från. Det här är deras vandringar, de platser de bröt upp från:

3 De bröt upp från Ramses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påsken drog Israels söner stolta ut inför ögonen på alla egyptier. 4 Detta medan Egyptierna begravde alla sina förstfödda som Herren dödat bland dem. Han verkställde också dom över deras gudar.

5 Israels söner bröt upp från Ramses och slog läger i Suckot. 6 Därefter slog de läger i Etam. Där börjar öknen. 7 Därefter återvände de till Pi-Hahirot, mitt emot Baal-Sefon, och slog läger framför Migdol. 8 De bröt upp från Hahirot och gick genom havet in i öknen. De gick tre dagsresor i Etams öken och slog läger i Mara. 9 De bröt upp från Mara och kom till Elim där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Där slog de läger.

10 Därefter slog de läger vid Röda havet. 11 Därefter slog de läger i öknen Sin. 12 Därefter slog de läger i Dofka. 13 Därefter slog de läger i Alush. 14 Därefter slog de läger i Refidim. Där fanns inget vatten för folket att dricka. 15 Därefter slog de läger i Sinaiöknen. 16 Därefter slog de läger i Kibrot-Hattaava. 17 Därefter slog de läger i Haserot. 18 Därefter slog de läger i Ritma. 19 Därefter slog de läger i Rimmon-Peres. 20 Därefter slog de läger i Libna. 21 Därefter slog de läger i Rissa. 22 Därefter slog de läger i Kehelata. 23 Därefter slog de läger vid berget Shefer. 24 Därefter slog de läger i Harada. 25 Därefter slog de läger i Makhelot. 26 Därefter slog de läger i Tahat. 27 Därefter slog de läger i Terah. 28 Därefter slog de läger i Mitka. 29 Därefter slog de läger i Hashmona. 30 Därefter slog de läger i Moserot. 31 Därefter slog de läger i Bene-Jaakan. 32 Därefter slog de läger i Hor-Haggidgad. 33 Därefter slog de läger i Jotbata. 34 Därefter slog de läger i Abrona. 35 Därefter slog de läger i Esjon-Geber. 36 Därefter slog de läger i öknen Zin, det är Kadesh. 37 Därefter slog de läger vid berget Hor, vid gränsen till Edom.

38 På Herrens befallning steg prästen Aron upp på berget Hor och dog där. Det hände i det fyrtionde året efter att Israels söner gått ut från Egypten, den första dagen i femte månaden. 39 Aron var 123 år när han dog på berget Hor.

40 Den kanaaneiske kungen av Arad, som bodde i Negev i Kanaan, fick höra att Israels söner var på väg.

41 De bröt upp från berget Hor och slog läger i Salmona. 42 Därefter slog de läger i Punon. 43 Därefter slog de läger i Obot. 44 Därefter slog de läger i Ije-Haabarim vid Moabs gräns. 45 De bröt upp från Ijim och slog läger i Dibon-Gad. 46 Därefter slog de läger i Almon-Diblatajma. 47 Därefter slog de läger vid Abarimbergen framför Nebo. 48 Därefter slog de läger på Moabs hedar vid Jordanfloden mitt emot Jeriko. 49 Deras läger vid Jordanfloden sträckte sig från Bet-Hajesimot till Abel-Hashittim på Moabs hedar.

Guds befallning innan Kanaan erövras

50 På Moabs hedar vid Jordanfloden mitt emot Jeriko sa Herren till Mose: 51 ”Säg till Israels söner: När ni har gått över Jordanfloden in i Kanaan, 52 ska ni fördriva landets alla invånare för er och förstöra alla deras bildstoder och gjutna avgudabilder, och ödelägga alla deras offerhöjder. 53 Erövra landet och bosätt er där, för jag har gett er landet till egendom. 54 Fördela landet åt er som egendom genom lottkastning efter era släkter. En stor stam ska ges en större egendom, en liten stam ska ges en mindre egendom. Var och en ska få sin del efter lottens utslag. Fördela landet efter era fädernestammar. 55 Men om ni inte fördriver landets invånare för er, då ska dem ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor. De ska bli en pina för er i landet där ni bor. 56 Och då ska jag göra med er det jag hade tänkt göra med dem.”

Nästa

Föregående

33:1-4. Verserna summerar 2 Mos 2-12.

33:5-15. Verserna summerar 2 Mos 12:37-19:2.

33:16-17. Verserna summerar kapitlen 10-11.

33:18-29. Dessa etapper omnämns endast här.

33:30-34. Dessa etapper återges möjligen även i 5 Mos 10:6-7.

33:37-49. Verserna summerar kapitlen 20-25.

33:50-56. Som så ofta i Bibeln varnas här för religiös synkretism och kulturell anpassning.

© Ragnar Blomfelt