FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 32

Ruben och Gad – öster om Jordanfloden

1 Rubeniterna och gaditerna hade mycket talrika hjordar. De såg att Jaesers land och Gileads land var en god trakt för boskap, 2 så de gick till Mose och prästen Eleasar och församlingens ledare och sa: 3 ”Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo och Beon, 4 det land som Herren erövrat åt Israels församling, är lämpligt för boskap, och dina tjänare har boskap.” 5 De fortsatte: ”Om vi har din välvilja, så ge detta land till dina tjänare som egendom. För oss inte över Jordanfloden.”

6 Mose svarade Gads och Rubens söner: ”Ska ni stanna här medan era bröder drar ut i krig! 7 Varför vill ni göra Israels söner modlösa så att de inte vill gå över till landet som Herren gett dem? 8 Så gjorde också era fäder när jag sände dem från Kadesh-Barnea för att utforska landet. 9 De drog upp till Druvdalen och utforskade landet men gjorde Israels söner modlösa, så att de inte gick in i landet som Herren hade gett dem. 10 Herrens vrede flammade den dagen, och han svor denna ed: 11 ’Av de män som drog ut från Egypten ska ingen som är tjugo år eller mer få se landet som jag med ed lovat Abraham, Isak och Jakob, eftersom de inte helhjärtat följt mig, 12 ingen utom Kaleb, kenisiten Jefunnes son, och Josua, Nuns son. För de har helhjärtat följt Herren.’ 13 Herrens vrede brann mot Israel. Han såg till att de irrade omkring i öknen i fyrtio år tills hela det släkte som hade gjort det onda i Herrens ögon var borta. 14 Och lyssna, ni står här likt era fäder, ni syndares avkomma, och hettar upp än mer Herrens glödande vrede mot Israel! 15 Om ni vänder ryggen åt Gud ska han åter igen överge dem i öknen och ni orsakar fördärv över hela detta folk.”

16 Då steg de fram till Mose och sa: ”Vi ska här bygga inhägnader åt vår boskap, och städer åt våra barn. 17 Men själva ska vi beväpna oss och vara redo att dra ut i spetsen för Israels söner tills vi fört dem till deras plats. Under tiden kan våra barn bo i befästa städer på grund av landets invånare. 18 Vi ska inte återvända hem förrän alla Israels söner fått sin egendom. 19 Vi vill inte ha land med dem på andra sidan Jordanfloden och bortom. För vi har tilldelats vår lott här på östra sidan av Jordanfloden.”

20 Mose svarade dem: ”Om ni gör detta, beväpnar er inför Herren för krig, 21 så att alla era krigare går över Jordanfloden inför Herren tills han drivit bort sina fiender inför sig, 22 och landet kuvats inför Herren, då kan ni sedan återvända utan förpliktelser mot Herren och mot Israel. Och detta land ska vara er egendom inför Herrens ansikte. 23 Men om ni inte gör detta syndar ni mot Herren! Och ni ska veta att er synd då ska drabba er. 24 Bygg städer åt era barn och inhägnader åt er boskap, men gör vad ni lovat!”

25 Gaditerna och rubeniterna sa till Mose: ”Dina tjänare ska göra som du befallt, herre. 26 Våra barn, våra hustrur, vår boskap och alla våra djur ska förbli här i Gileads städer. 27 Men dina tjänare, alla krigsrustade, ska gå över Jordanfloden och strida inför Herren, så som du sagt, herre.”

28 Mose gav då befallning om dem till prästen Eleasar, till Josua, Nuns son, och till överhuvudena för familjerna inom Israels söners stammar. 29 Mose sa till dem: ”Om Gads och Rubens söner går över Jordanfloden med er, alla krigsrustade inför Herren, och landet blir kuvat inför er, då ska ni ge dem landet Gilead till egendom. 30 Men om de inte går beväpnade över med er, ska de få sin egendom bland er i Kanaan.”

31 Och Gads och Rubens söner svarade: ”Vad Herren sagt till dina tjänare ska vi göra. 32 Vi ska beväpnade inför Herren gå över till Kanaan, men vår arvsegendom har vi på denna sidan Jordanfloden.”

33 Mose gav följande åt Gads och Rubens söner, och åt ena hälften av Josefs sons Manasses stam: amoreernas kung Sichons rike, och Bashans kung Ogs rike. Han gav dem landet med städer och områdena kring städerna. 34 Gads söner byggde upp Dibon, Atarot, Aroer, 35 Atrot-Shofan, Jaeser, Jogbeha, 36 Bet-Nimra och Bet-Haran, befästa städer med inhägnader för boskap. 37 Rubens söner byggde upp Heshbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo och Baal Meon – namn som ändrades – och Sibma. Och de namngav städerna som de byggde upp.

39 Makirs, Manasses sons, ättlingar drog till Gilead som de erövrade och drev bort amoreerna som bodde där. 40 Mose gav Gilead åt Makir, ättling till Manasse, och han bosatte sig där. 41 Jair, ättling till Manasse, drog ut och erövrade deras byar och kallade dem Jairs byar. 42 Noba drog ut och erövrade Kenat med kringliggande orter. Han kallade byn Noba efter sitt eget namn.

Nästa

Föregående

32:6-15. Mose sammanfattar här det som återges i kapitel 13 och 14.

© Ragnar Blomfelt