TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 26

Lydnadens välsignelser

1 Ni ska inte göra er några avgudar, eller resa upp åt er någon avbild eller stod, eller i ert land sätta upp skulpterade stenar och tillbe dem, för jag är Jahve er Gud. 2 Håll mina sabbater, och vörda min helgedom. Jag är Jahve.

3 Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, 4 ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin gröda och markens träd bär sin frukt. 5 Trösktiden ska hos er vara till vinskörden, och vinskörden ska vara till såningstiden. Ni ska ha gott om mat och bo trygga i ert land. 6 Jag ska ge landet fred, så att ni kan lägga er utan rädsla. Jag ska avlägsna vilddjuren i landet, och inget svärd ska dra igenom ert land. 7 Ni ska förfölja era fiender och de ska falla för era svärd. 8 Fem av er ska förfölja hundra, och hundra av er ska förfölja tiotusen. Era fiender ska falla för era svärd. 9 Jag ska vända mig till er och göra er fruktsamma och talrika, och jag ska befästa mitt förbund med er. 10 Ni ska äta väl lagrad gröda tills ni måste göra er av med den för den nya. 11 Min närvaro ska vara mitt ibland er, och jag ska inte avsky er. 12 Jag ska vandra bland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. 13 Jag är Jahve er Gud, som förde er ut från Egypten för att ni inte skulle vara slavar där. Jag bröt sönder ert ok och lät er gå med högburet huvud.

Olydnadens påföljder

14 Men om ni inte lyssnar på mig och inte håller alla dessa bud, 15 om ni föraktar mina stadgar och avskyr mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, 16 då ska jag å min sida göra detta mot er: Jag ska hemsöka er med terror, med tärande sjukdom och feber, så att ni förblindas och livskraften försvinner. Ni ska så er säd förgäves, för era fiender ska äta den. 17 Jag ska vända mitt ansikte mot er. Ni ska besegras av era fiender. De som hatar er ska härska över er, och ni ska fly fast ingen förföljer er. 18 Om ni ändå vägrar lyda mig ska jag straffa er sjufalt värre för era synder. 19 Jag ska bryta ner er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er mark som koppar. 20 Ert slit ska vara förgäves, för er jord ska inte ge någon gröda och landets träd ska inte bära frukt.

21 Om ni ändå bekämpar mig och vägrar lyda mig, ska jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. 22 Jag ska sända vilddjur mot er, som ska döda era barn och ha ihjäl er boskap och göra er färre, så att era vägar blir öde.

23 Om ni trots mina straff fortsätter bekämpa mig, 24 ska jag å min sida bekämpa er och slå er sjufalt för era synder. 25 Jag sänder ett svärd mot er som ska hämnas mitt förbund. Om ni samlas i städerna ska jag sända pest bland er, och ni ska överlämnas i fiendens hand. 26 När jag skär av ert livsuppehälle ska ert bröd bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet ska lämnas ut efter vikt, och ni ska äta utan att bli mätta.

27 Om ni trots detta inte lyder mig utan bekämpar mig, 28 ska jag å min sida i vrede bekämpa er och straffa er sjufalt för era synder. 29 Ni ska äta era söners och döttrars kött. 30 Jag ska ödelägga era offerhöjder och avlägsna era solstoder. Jag ska kasta era lik på era livlösa avgudar, och jag ska avsky er. 31 Jag ska lägga era städer i ruiner och ödelägga era helgedomar. Jag ska inte känna den blidkande doften av era offer. 32 Jag ska själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där förfäras. 33 Men er ska jag sprida ut bland folkslagen och förfölja med draget svärd. Ert land ska bli öde och era städer bli ruiner.

34 Då ska landet få kompensation för sina sabbater all den tid det ligger öde och ni är i fiendeland. Ja, då ska landet vila och få kompensation för sina uteblivna sabbater. 35 Så länge landet ligger öde ska det ha sabbat och få den vila det inte fick under era sabbater, då ni bodde där.

36 Åt dem av er som överlever ska jag ge lättskrämda hjärtan där i fiendeland. Ett prasslande löv av en vindpust ska få dem på flykt. De ska fly som om de flydde för svärd och falla, fast ingen förföljer dem. 37 De ska snubbla på varandra som om de föll för svärd, fast ingen förföljer dem. Ni ska inte kunna hålla stånd mot era fiender. 38 Ni ska förgås bland folken, era fienders land ska förtära er. 39 De av er som överlever i era fienders land ska genom sin egen synd tyna bort. Också på grund av sina fäders synd ska de tyna bort, likt fäderna.

40 De ska bekänna sin egen och fädernas synd, att de handlat trolöst mot mig och bekämpat mig, 41 så att också jag måste bekämpa dem och föra dem till fiendeland. Då ska deras oomskurna hjärtan ödmjuka sig, och de ska betala av för sin synd.

42 Då ska jag tänka på mitt förbund med Jakob, och på mitt förbund med Isak, och på mitt förbund med Abraham. Och jag ska tänka på landet. 43 För landet ska överges av dem och få kompensation för sina sabbater genom att ligga öde efter dem. Själva ska de betala av för sin synd eftersom de förkastade mina lagar och avskydde mina stadgar. 44 Men trots det, när de är i fiendeland ska jag inte förkasta eller avsky dem så att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem, för jag är Jahve deras Gud. 45 För deras skull ska jag tänka på förbundet med fäderna, som jag förde ut från Egypten inför folkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Jahve.

46 Dessa är de stadgar, föreskrifter och lagar som Herren fastställde mellan sig och Israels söner på berget Sinai genom Mose.

Nästa

Föregående

26:12. Paulus hänvisar till denna vers i 2 Kor 6:16.

26:14-39. Jfr 5 Mos 28:15-68. När Guds folk avfaller möts de av Guds avsky och vrede. I Nya Testamentet riktas till slut Guds vrede mot hela den avfallna världen, Upp 6-19.

26:29. Kannibalism förekom, 2 Kung 6:26-29.

26:40-41. Syndabekännelse och ödmjukhet är vägen tillbaka till Guds nåd.

© Ragnar Blomfelt