ANDRA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 5

David blir kung över hela Israel

1 Sedan kom Israels alla stammar till David i Hebron och sa: ”Vi är av samma kött och blod som du. 2 Redan förut när Saul var kung över oss var det du som anförde Israel. Och Herren sa till dig: Du ska vara herde för mitt folk Israel, du ska vara Israels furste.” 3 Så Israels alla äldste kom till kungen i Hebron. Där slöt kung David ett förbund med dem inför Herren. Och de smorde David till kung över Israel. 4 David var trettio år när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. 5 I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han över hela Israel och Juda i trettiotre år.

David erövrar Jerusalem

6 Kungen och hans män marscherade nu mot Jerusalem och jebusiterna som levde där i landet. De sa till David: ”Du kommer aldrig in här, till och med blinda och halta ska driva bort dig!” De menade att David inte kunde inta staden. 7 Likväl erövrade David Sions borg, det är Davids stad.

8 Den dagen sa David: ”Den som angriper jebusiterna ska gå genom vattentunneln och nå dessa halta och blinda som David innerligt hatar.” Därför brukar folk säga: ”Blinda och halta ska inte komma in i templet.” 9 David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad. Han byggde omkring den, från terrassen och inåt. 10 David blev allt mäktigare. Och Jahve, härskarornas Gud, var med honom.

11 Kung Hiram i Tyros sände en beskickning till David. De kom med cederträ och hade med sig snickare och stenhuggare. De byggde ett hus åt David. 12 Då förstod David att Herren hade befäst honom som kung över Israel och upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull.

13 David tog sig fler bihustrur och hustrur från Jerusalem efter att han lämnat Hebron. Och fler söner och döttrar föddes åt David. 14 Detta är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo, 15 Jibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16 Elishama, Eljada och Elifelet.

David besegrar filisteerna

17 När filisteerna hörde att David blivit smord till kung över Israel drog de alla upp för att söka efter honom. Men David fick höra om det och gick ner till borgen. 18 Filisteerna ryckte fram och spred sig i Refaimdalen. 19 David frågade Herren: ”Ska jag dra upp mot filisteerna? Ger du dem i min hand?” Herren svarade: ”Dra upp, jag ska ge filisteerna i din hand!” 20 Så kom David till Baal-Perasim. Där besegrade David dem, och sa: ”Som en flodvåg bröt Herren ner mina fiender framför mig.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. 21 Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem.

22 Men filisteerna drog upp igen och spred sig i Refaimdalen. 23 David frågade Herren, som svarade: ”Gå inte direkt emot dem, utan gå runt bakom dem och angrip dem från det håll där bakaträden står. 24 Så fort du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar ska du attackera, för då har Herren gått ut framför dig för att slå filisteernas armé.” 25 Och David gjorde som Herren befallde honom. Han angrep filisteerna från Geba till Gezer.

Nästa

Föregående

5:1-10. Jfr 1 Krön 11:1-9.

5:1. de smorde David. Detta var tredje gången han smordes, jfr 1 Sam 16:13, 2 Sam 2:4.

5:7. Sions borg, det är Davids stad. Jerusalem.

5:11-25. Jfr 1 Krön 14.

5:11. Kung Hiram i Tyros. Se 1 Kung 5:1-12. Tyros låg vid Medelhavet, vid nuvarande Libanon och var en handels och sjöfartsstad.

5:13. David tog sig fler bihustrur och hustrur. Se kommentar till 1 Sam 25:43.

© Ragnar Blomfelt