ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 21

Manasse kung i Juda

1 Manasse var tolv år när han blev kung. Han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsibah. 2 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tog efter alla vidrigheter hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels söner. 3 Han återställde de offerhöjder som hans far Hiskia hade förstört. Han reste altaren åt Baal. Han gjorde en Ashera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort. Och han tillbad och tjänade himlens hela härskara. 4 Han byggde altaren i Jahves tempel, om vilket Jahve hade sagt: ”I Jerusalem vill jag placera mitt namn.” 5 Han byggde altaren åt himlens hela härskara på de båda förgårdarna till Herrens tempel. 6 Han offrade sin son i elden, utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig medier och spåmän. Han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon och väckte hans vrede. 7 Han ställde in en avgudabild av Asheran som han gjort i det tempel om vilket Jahve hade sagt till David och till hans son Salomo: ”I detta tempel och i Jerusalem som jag utvalt bland alla Israels stammar, vill jag placera mitt namn för evigt. 8 Jag ska inte mer göra så att Israel vandrar bort från landet jag gav deras fäder, om de bara noga gör allt jag befallt dem och lever efter hela den lag som min tjänare Mose gav dem.” 9 Men folket lyssnade inte. Och Manasse förledde dem till att begå mer ondska än de folk som Herren hade utrotat för Israels söner.

10 Då sa Herren genom sina tjänare profeterna: 11 ”Manasse, Judas kung, har begått dessa avskyvärda synder. Det är mer ondska än amoreerna före honom. Och med sina avgudar har han även fått Juda att synda. 12 Därför säger Jahve, Israels Gud: Lyssna! Jag ska sända en sådan ofärd över Jerusalem och Juda att det ska dåna i öronen på alla som får höra det. 13 Jag ska sträcka ut samma mätsnöre över Jerusalem som över Samaria och använda samma sänklod som jag använde på Ahabs hus. Jag ska skölja Jerusalem rent, som när ett fat sköljs och därefter vänds upp och ner. 14 Jag ska förkasta återstoden av min arvedel och ge dem i deras fienders våld. De ska bli ett rov och ett byte för alla sina fiender, 15 eftersom de har gjort det som är ont i mina ögon och väckt min vrede. Så har de gjort från den dag då deras fäder drog ut från Egypten till denna dag.” 16 Det var inte nog med att Manasse fick Juda att begå synd så att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han spillde dessutom så mycket oskyldigt blod att det fyllde hela Jerusalem.

17 Manasses verksamhet i övrigt, allt han gjorde och om den synd han begick, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 18 Manasse gick till vila hos sina fäder och begravdes i trädgården till sitt palats, Ussas trädgård. Hans son Amon blev kung efter honom.

Amon kung i Juda

19 Amon var tjugotvå år när han blev kung. Han regerade två år i Jerusalem. Hans mor hette Meshullemet, dotter till Harus från Jotba. 20 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans far Manasse. 21 Amon följde helt i sin fars fotspår. Han tjänade och tillbad de avgudar som hans far hade tjänat. 22 Han övergav Jahve, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg.

23 Amons tjänare sammansvor sig mot honom och mördade honom i hans palats. 24 Men landets folk dödade alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Sedan gjorde de hans son Josia till kung efter honom.

25 Amons verksamhet i övrigt, vad han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 26 Han begravdes på sin gravplats i Ussas trädgård. Hans son Josia blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

21. Jfr 2 Krön 33.

21:1. Manasse var kung 686-642 f. Kr. (Samregerade med Hiskia från 696 f. Kr.)

21:9-11. Genom Manasse blev Guds utvalda folk mer ondskefullt än hednafolken, de blev ett skräckexempel för världen, jfr Jer 15:4. 

21:17. Manasses verksamhet i övrigt. Om hans ånger och omvändelse, se 2 Krön 33:12-16. Men trots hans ånger blev exilen nödvändig, 24:3-4.

21:19. Amon var kung 642-640 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt