ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 16

Ahas kung i Juda

1 I Pekas, Remaljas sons, sjuttonde regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 2 Ahas var tjugo år när han blev kung, och regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Jahves, sin Guds, ögon, så som hans far David, 3 utan följde i fotspåren efter Israels kungar. Han offrade också sin son i elden efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels söner. 4 Och han offrade och tände offereld på höjderna, kullarna och under alla grönskande träd.

5 På den tiden drog Arams kung Resin och Israels kung Peka, Remaljas son, ut i krig mot Jerusalem. De belägrade Ahas men lyckades inte besegra honom. 6 Vid samma tid vann Arams kung Resin tillbaka Elat åt Aram och fördrev Judas män därifrån. Sedan kom edomiterna till Elat och har sedan dess bott i staden.

7 Så Ahas sände bud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien och sa: ”Jag är din tjänare och din son. Kom upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, för de angriper mig.” 8 Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens tempel och i kungapalatsets skattkammare och sände det som gåva till Assyriens kung. 9 Och Assyriens kung lyssnade till honom. Han drog upp mot Damaskus och intog staden. Folket förde han bort till Kir, och Resin dödade han.

Ahas altare

10 Därefter reste kung Ahas till Damaskus för att möta den assyriske kungen Tiglat-Pileser. När kung Ahas fick se altaret som fanns i Damaskus, skickade han en detaljerad teckning av altaret till prästen Uria. 11 Så prästen Uria byggde altaret helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt honom från Damaskus. Han färdigställde altaret innan kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. 12 När kungen återvände från Damaskus fick han syn på altaret. Han gick fram och steg upp på altaret. 13 Han frambar sitt brännoffer och matoffer och öste ut sitt dryckesoffer. Han stänkte blodet från sina fredsoffer på altaret. 14 Kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, där det stått mellan hans altare och Herrens tempel. Han ställde det på norra sidan om hans altare. 15 Kung Ahas befallde prästen Uria: ”På det stora altaret ska du bränna morgonens brännoffer och kvällens matoffer, likaså kungens brännoffer och hans matoffer, och allt folkets brännoffer, matoffer och dryckesoffer. Stänk på altaret allt blod av såväl brännoffer som slaktoffer. Men kopparaltaret har jag för att söka vägledning.” 16 Prästen Uria gjorde i allt som kung Ahas befallde honom.

17 Kung Ahas bröt loss sidolisterna från behållarna och tog bort karen från dem. Han lyfte ner havet från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. 18 Den täckta sabbatsgången som hade byggts vid templet samt kungens yttre ingång gjorde han om i Herrens tempel för den assyriske kungens skull.

19 Ahas verksamhet i övrigt är nedtecknat i Judas kungars krönika. 20 Ahas gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Hiskia blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

16. Jfr 2 Krön 28.

16:1. Ahas var kung 735-715 f. Kr.

16:3. offrade också sin son i elden. Vilket inte var något ovanligt, 17:17, 31, 21:6. Se förbudet i 3 Mos 20:1-5, samt 3 Mos 18:21 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt