ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 12

Kung Joash restaurerar templet

1 Det var i Jehus sjunde regeringsår som Joash blev kung. Han regerade fyrtio år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja och var från Beer-Sheba. 2 Joash gjorde det som var rätt i Herrens ögon, under alla de dagar som prästen Jojada undervisade honom. 3 Men offerhöjderna fick vara kvar. Folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna.

4 Joash sa till prästerna: ”Allt silver som förs till Herrens tempel som heliga gåvor, vare sig det är mönstringspengar eller lösepenning efter det värde som bestäms för var och en, eller pengar som en man i sitt hjärta manas att föra till Herrens tempel, 5 allt det ska prästerna ta emot, var och en av sin värderingsman. Så ska de restaurera överallt där det är skadat på Herrens tempel.” 6 Men i kung Joashs tjugotredje regeringsår hade prästerna ännu inte utfört någon restaurering på templet. 7 Då kallade Joash till sig prästen Jojada och de andra prästerna och sa till dem: ”Varför restaurerar ni inte templets skador? Nu får ni inte längre ta emot pengar från era värderingsmän. Ni ska ge till templets underhåll!” 8 Prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket och att de inte själva skulle restaurera templets skador.

9 Prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket. Han satte den bredvid altaret, på högra sidan när man går in i Herrens tempel. Prästerna som vaktade vid tröskeln lade dit alla pengar som kom till Herrens tempel. 10 Så fort de märkte att det fanns mycket pengar i kistan, gick kungens sekreterare och översteprästen dit upp. De samlade in och räknade de pengar som fanns i Herrens tempel. 11 Sedan överlämnades det uppvägda silvret till förmännen för tempelarbetena, som i sin tur betalade ut det till de snickare och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens tempel, 12 och till murarna och stenhuggarna. Silvret användes också till inköp av trävirke och huggen sten för att restaurera det skadade på Herrens tempel, ja, till alla utgifter för att restaurera templet. 13 Men för de pengar som kom till Herrens tempel gjordes inga silverfat, knivar, skålar, trumpeter. Inte heller andra föremål av guld eller silver för Herrens tempel. 14 Pengarna gavs till arbetarna för att dessa skulle restaurera templet. 15 Det hölls ingen räkenskap med de män som mottog pengarna för att sedan betala ut det till arbetarna. De verkade utifrån tillit. 16 Pengar från skuldoffret och syndoffret fördes inte till Herrens tempel. Det tillföll prästerna.

17 Vid den tiden drog kung Hasael av Aram upp och angrep Gat och intog staden. Därefter marscherade Hasael upp mot Jerusalem. 18 Då tog Judas kung Joash allt som hans fäder Joshafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat, och det som han själv hade helgat, samt allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens tempel och i kungapalatset. Allt sände han till arameerkungen Hasael, som då lämnade Jerusalem.

19 Joash verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 20 Hans tjänare gjorde uppror och anstiftade en sammansvärjning. De mördade Joash i Bet-Millo då han var på väg ner mot Silla. 21 Det var hans tjänare Josakar, Shimeats son, och Josabad, Shomers son, som slog ihjäl honom. De begravde honom hos hans fäder i Davids stad. Hans son Amasja blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

12. Jfr 2 Krön 24.

12:1. Joash var kung 835-795 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt