ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 8

Salomos övriga verksamhet

1 Efter att Salomo i tjugo år hade byggt på Herrens tempel och sitt eget hus, 2 återuppbyggde han de städer som Huram hade gett honom och lät Israels söner bosätta sig i dem.

3 Så drog Salomo till Hamat-Soba och intog det. 4 Han återuppbyggde också Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder som han hade byggt i Hamat. 5 Han återuppbyggde Övre och Nedre Bet-Horon till befästa städer med murar, portar och bommar, 6 vidare Baalat, alla sina förrådsstäder och alla städer för vagnar och hästar. Han byggde vadhelst han önskade både i Jerusalem, Libanon och i hela det rike han härskade över.

7 Alla som återstod av hettiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebusiterna, dessa som inte var israeliter 8 – efterkommande av alla som Israels söner inte hade gjort slut på och som var kvar i landet – dem gjorde Salomo till tvångsarbetare, vilket de är än i dag. 9 Men av Israels söner gjorde Salomo ingen till slavarbetare. De blev krigsmän, befälhavare och befäl för hans kavalleri. 10 Antalet överfogdar som Salomo hade var tvåhundrafemtio. Dessa befallde över folket.

11 Salomo förde faraos dotter från Davids stad upp till det hus han hade byggt åt henne, för han sa: ”Min hustru ska inte bo i Davids, Israels kungs, hus. Det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit.”

12 Sedan offrade Salomo brännoffer åt Herren på Herrens altare, som han hade byggt framför förhallen. 13 Varje dag offrade han enligt Moses befallning de bestämda offren för den dagen, på sabbaterna, på nymånadsdagarna och på de tre årliga högtiderna: det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och lövhyddohögtiden. 14 Efter sin far Davids anvisningar inrättade han de avdelningar där prästerna skulle tjänstgöra. Han uppdrog åt leviterna att sjunga lovsången och betjäna prästerna, enligt ordningen för varje dag. Och dörrvakterna efter deras avdelningar tillsattes vid varje port. Detta hade gudsmannen David befallt. 15 De avvek inte från kungens beslut angående prästerna och leviterna, varken när det gällde skatterna eller något annat.

16 Så utfördes allt Salomos arbete, från den dag då grunden lades till Herrens tempel, tills det blev slutfört. Herrens tempel blev färdigt.

17 Sedan begav sig Salomo till Esjon-Geber och till Elot vid kusten i Edom. 18 Och Huram sände till honom genom sina tjänare skepp och erfarna sjömän. De for med Salomos tjänare till Ofir och hämtade därifrån drygt sexton ton guld till kung Salomo.

Nästa

Föregående

8. Jfr 1 Kung 9:10-28.

8:1. Efter att Salomo i tjugo år hade byggt. Det var klart 946 f. kr.

© Ragnar Blomfelt